مروری بر سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران

نویسندگان

چکیده

Introduction: Many factors such as learning styles can affect the learning process. Learning style is a way that students prefer to other ways for learning. Frequency of using learning styles  varies in different countries. The purpose of this study is The present study aims to review  learning styles in Iranian nursing students. Methods: This study was conducted in 2015 with reviewing local and external published and available resources  as well as articles related to learning styles and searching information sites  including Pubmed, Scopus, Proquest, Google Scholar, Elsevier, Iranmedex and SID. Key words were Learning styles, Kolb, Nursing student and Iran. Results: Researches conducted among nursing students showed that  more learning styles are convergent and assimilating. In different studies, some students have two or more learning styles. Conclusion: This study showed that more learning styles were seen in nursing students, especialy convergent and assimilating  ones . Given that fact the coordination of learning styles and teaching methods is a way  to improve quality of training.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر سبک‌های یادگیری تجربی در آموزش پرستاری

مقدمه: یکی از راه‌های ارتقای کیفیت آموزش داشتن بینش کافی نسبت به نحوه یادگیری فراگیران می‌باشد. عوامل متعددی از جمله سبک یادگیری می‌تواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد. میزان استفاده از سبک‌های یادگیری در کشورهای مختلف، متفاوت گزارش شده است. هدف از این مطالعه، مروری بر سبک‌های یادگیری تجربی در آموزش پرستاری است. روش: این مطالعه در سال 1392 با مرور منابع و مقالات منتشر شده و در دسترس داخلی ...

متن کامل

مروری بر سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران

مقدمه و هدف: عوامل متعددی از جمله سبک یادگیری می تواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد. سبک یادگیری شیوه ای است که فراگیران در یادگیری مطالب درسی خود به سایر شیوه ها ترجیح می دهند. میزان استفاده از سبک های یادگیری در دانشگاه های مختلف در ایران، متفاوت گزارش شده است. هدف از این مطالعه، مروری بر سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران است.  روش ها: این مطالعه در سال 1394 با مرور منابع و مقال...

متن کامل

بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی یاسوج بر اساس الگوی وارک در سال 1392

زمینه و هدف: سبک یادگیری یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری می‌باشد. اطلاع از سبک‌های یادگیری دانشجویان می‌تواند به ارایه تدریس متناسب با سبک فردی آنها کمک کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی یاسوج بر اساس الگوی وارک در سال 1392 بود. روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی تحلیلی می‌باشد که با شرکت 140 دانشجوی پرستاری و مامایی و فوریت‌های پزشکی دانشکده پرستاری ...

متن کامل

کاردانشجویی در دانشجویان پرستاری: مروری بر مطالعات

Introduction: Evidence suggests that despite the increasing inclination of nursing students to engage in work during studying, many of the issues associated with it remain unknown. The purpose of this study is to review of work during studying in nursing students. Methods: This study was conducted in 2017 with reviewing available literature and articles related to work during studying in nursi...

متن کامل

سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان پرستاری 

Background & Objective: Nursing students usually experience various types of stress. Lack of stress coping strategies result in more stress, incompatibility, manifestation of disorders, and mental health problems. This study carried out to assess the methods of coping with stress among nursing students. Methods & Materials: In this cross-sectional study, 358 male and female bachelor of nursi...

متن کامل

تأثیر ارزشیابی به روش آسکی بر یادگیری، رضایت و اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری: مطالعه‌ی مروری

مقدمه: آزمون بالینی ساختار یافته عینییا آسکییکی از شیوه‌های ارزشیابی است که طی سال‌های اخیر، در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این‌که مطالعات مختلف گزارشات متفاوتی در زمینه آثار این روش ارائه کرده‌اند، همچنان این سؤال وجود دارد که ارزشیابی دانشجویان پرستاری به روش آسکی چه تأثیری بر یادگیری، رضایت و اضطراب آنها دارد، لذا، مطالعه حاضر با هدف مرور بر مطالعات قبل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2015-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021