مروری بر سندرم اختلال عملکرد عضلات جونده (MPDS) و اهمیت آن در پرسنل نیروهای مسلح

نویسندگان

  • مرتضوی , حامد
چکیده

سابقه‎ ‎و‎ ‎هدف‎: ‎این‎ ‎مقاله‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎معرفی‎ ‎سندرم‎ ‎اختلال‎ ‎عملکرد‎ ‎عضلات‎ ‎جونده‎ ‎و‎ ‎مروری‎ ‎بر‎ ‎سبب‎ ‎شناسی‎ ‎و‎ ‎علایم‎ ‎تشخیصی‎ ‎و راه‎ ‎کارهای‎ ‎درمانی‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎تاکید‎ ‎بر‎ ‎اهمیت‎ ‎آن‎ ‎درپرسنل‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح‎ ‎تدوین‎ ‎گشته‎ ‎است‎.‎ مواد‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎: ‎این‎ ‎پژوهش‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎توصیفی‎ ‎کتابخانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎مراجعه‎ ‎به‎ ‎کلیه‎ ‎منابع‎ ‎و‎ ‎سابقه‎ ‎مطالعات‎ ‎موجود‎ ‎به جمع‎ ‎بندی‎ ‎نتایج‎ ‎آنها‎ ‎پرداخته‎ ‎است‎.‎ یافته‎ ‎ها‎: ‎سندرم‎ ‎اختلال‎ ‎عملکرد‎ ‎عضلات‎ ‎جونده ‏‎(MPDS) ‎‏ یک‎ ‎بیماری‎ ‎چند‎ ‎عاملی‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎معمولاً‎ ‎یک‎ ‎علت‎ ‎منحصر‎ ‎به‎ ‎فرد‎ ‎ندارد،‎ ‎اما عده ای ((مال اکلوژن)) و گروه دیگر ((استرس)) را‎ ‎علت‎ ‎اصلی‎ ‎آن‎ ‎می‎ ‎دانند‎. ‎مطالعات‎ ‎اخیر‎ ‎بر‎ ‎نقش‎ ‎نابسامانی‎ ‎های‎ ‎روحی‎ ‎تاکید‎ ‎بیشتری داشته اند. از‎ ‎نظر‎ ‎تشخیصی ‏MPDS‏ با‎ ‎سه‎ ‎علامت‎ ‎شناخته‎ ‎می‎ ‎شود‎: ‎درد‎ ‎مبهم‎ ‎که‎ ‎معمولا‎ ‎یک‎ ‎طرفه‎ ‎است،‎ ‎محدودیت‎ ‎در‎ ‎باز‎ ‎کردن‎ ‎دهان‎ ‎داشته‎ ‎اندو‎ ‎حساسیت‎ ‎در‎ ‎لمس‎ ‎عضلات‎ ‎جونده‎ ‎از‎ ‎لحاظ‎ ‎درمان‎ ‎نیز‎ ‎این‎ ‎اختلال‎ ‎در‎ 2 ‎فاز‎ ‎درمان‎ ‎می‎ ‎شود‎. ‎فاز‎ ‎اول‎ ‎شامل‎: ‎آموزش‎ ‎بیمار،‎ ‎کاهش اضطراب،‎ ‎دارو‎ ‎درمانی‎ ‎و‎ ‎فیزیوتراپی‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎فاز‎ ‎دوم‎ ‎شامل‎: ‎اصلاحات‎ ‎اکلوژنی،‎ ‎درمان‎ ‎های‎ ‎ارتدنسی‎ ‎و‎ ‎جراحی‎ ‎است‎. ‎اگرچه‎ ‎طبق مطالعات‎ ‎اخیر،‎ ‎انجام‎ ‎صحیح‎ ‎و‎ ‎اصولی‎ ‎فاز‎ ‎اول‎ ‎درمان‎ ‎به‎ ‎تنهایی‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎با‎ 75 ‎تا‎ 90 ‎درصد‎ ‎موفقیت‎ ‎همراه‎ ‎باشد‎.‎ نتیجه‎ ‎گیری‎: ‎علی‎ ‎رغم‎ ‎تاکید‎ ‎همگانی‎ ‎بر‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎درمان‎ ‎های‎ ‎روان‎ ‎پزشکی،‎ ‎هنوز‎ ‎هم‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎معضلات‎ ‎درمان‎ ‎این‎ ‎عارضه‎ ‎نبودن یک‎ ‎پروتکل‎ ‎درمانی‎ ‎واحد‎ ‎با‎ ‎اثر‎ ‎بخشی‎ ‎بالا‎ ‎می‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎بتواند‎ ‎اکثریت‎ ‎مبتلایان‎ ‎را‎ ‎پوشش‎ ‎دهد‎. ‎در‎ ‎این‎ ‎میان‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎گمانه‎ ‎زنی‎ ‎های موجود‎ ‎در‎ ‎باب‎ ‎شیوع‎ ‎نسبتاً‎ ‎بالای‎ ‎این‎ ‎اختلال‎ ‎در‎ ‎نظامیان‎ ‎و‎ ‎خانواده‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎می‎ ‎رسد‎ ‎وجود‎ ‎یک‎ ‎مرکز‎ ‎تخصصی‎ ‎به همین‎ ‎منظور‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎شناسایی‎ ‎بیماران‎ ‎و‎ ‎انجام‎ ‎امور‎ ‎پژوهشی‎ ‎درمانی‎ ‎در‎ ‎زمینه‎ ‎این‎ ‎عارضه‎ ‎بپردازد‎ ‎ضروری‎ ‎باشد‎.‎

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر سندرم اختلال عملکرد عضلات جونده (mpds) و اهمیت آن در پرسنل نیروهای مسلح

سابقه‎ ‎و‎ ‎هدف‎: ‎این‎ ‎مقاله‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎معرفی‎ ‎سندرم‎ ‎اختلال‎ ‎عملکرد‎ ‎عضلات‎ ‎جونده‎ ‎و‎ ‎مروری‎ ‎بر‎ ‎سبب‎ ‎شناسی‎ ‎و‎ ‎علایم‎ ‎تشخیصی‎ ‎و راه‎ ‎کارهای‎ ‎درمانی‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎تاکید‎ ‎بر‎ ‎اهمیت‎ ‎آن‎ ‎درپرسنل‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح‎ ‎تدوین‎ ‎گشته‎ ‎است‎.‎ مواد‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎: ‎این‎ ‎پژوهش‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎توصیفی‎ ‎کتابخانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎مراجعه‎ ‎به‎ ‎کلیه‎ ‎منابع‎ ‎و‎ ‎سابقه‎ ‎...

متن کامل

بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد عضلات جونده

مقدمه: یکی از مهم ترین علل ایجاد سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد عضلات جونده و تاندون آنها اختلاف روانی است که افزایش تونوس عضلات و دردهای عضلانی را به همراه دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انواع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد عضلات جونده و تاندون آنها بود. مواد  و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی بیماران مبتلا به سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد ...

متن کامل

اثر لیزر کم توان گالیم-آلومینیوم-آرسنیک بر سندرم اختلال عمل دردناک عضلانی (عضلات جونده)

Muscular pain is one of the most common causes for facial pain. Myofacial pain dysfunction syndrome (MPDS) is one of the most important disorders of facial area that affected patients suffer from pain, tenderness of one or more masticatory muscles and limitation of movements. Lack of specific and effective therapeutic method, makes it necessary to find a treatment to decrease pain. Considering ...

متن کامل

مروری بر درمان‌های سندرم اختلال درد عضلات صورت

Masticatory muscle pain is the second most frequent cause of orofacial pain after dental pain. Myofascial pain dysfunction syndrome (MPDS) is the most common form of temporomandibular joint dysfunction. MPDS is a pain that triggers from [sensitive] points in the muscles and fascia and is followed by spasm, tenderness to palpation, restricted movement, fatigue, and sometimes dysfunction. The r...

متن کامل

بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد عضلات جونده

مقدمه: یکی از مهم ترین علل ایجاد سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد عضلات جونده و تاندون آنها اختلاف روانی است که افزایش تونوس عضلات و دردهای عضلانی را به همراه دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انواع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد عضلات جونده و تاندون آنها بود. مواد  و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی بیماران مبتلا به سندرم درد ناشی از اختلال عملکرد ع...

متن کامل

اثر لیزر کم توان گالیم-آلومینیوم-آرسنیک بر سندرم اختلال عمل دردناک عضلانی (عضلات جونده)

یکی از علل شایع دردهای صورتی، دردهای عضلانی این ناحیه می باشد. سندرم اختلال عمل دردناک عضلانی mpds» myofascial pain dysfunction syndrome» یکی از مهمترین اختلالات ناحیه صورتی است که بسیاری از بیماران از درد، حساسیت به لمس یک یا چند عضله جونده و محدودیت عملکرد ناشی از این سندرم رنج می برند. از آنجا که تاکنون روش ویژه و مورد توافق اکثر صاحب نظران جهت مواجهه با این بیماران و درمان آنها پیشنهاد نگرد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره None

صفحات  137- 142

تاریخ انتشار 2009-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021