× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

نویسنده

چکیده

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می‌سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (DNA) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎیی ﻧﺎﻓﺬ اﻧﺠﺎم میﮔﯿﺮد. ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨد حاﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟمی ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده ﻗﺮاردارﻧﺪ، آسیبی وارد ﻧﺸﻮد ﮐﻪ میﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت یک ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی خطی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﺷﺪه، الگوریتمی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرسی ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

اخیرا به دلیل تغییری که در سوخت راکتور تحقیقاتی تهران از اورانیم با غنای بالا

سابقه و هدف: امروزه طراحی درمان به اطلاعات سی تی اسکن ازنظر آناتومی و دزیمتری وابسته است. هدف از این مطالعه مقایسه پارامترهای دزیمتری (توزیع دز) بین طراحی درمان تصحیح شده و تصحیح نشده از نظر ناهمگنی دانسیته حجم مورد درمان براساس داده های سی تی می باشد. مواد و روشها: در این طرح 53 مورد درمان تومور سرو گردن، لگن و دیواره قفسه سینه شرکت داشتند. تمام موارد با دستگاه سی تی اسکن مشابه تصویربرداری شد...

در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌متمادی، شکستن الگوریتم‌های‌ رمزنگاری به‌عنوان یک چالش مورد توجه قرار گرفته است. الگوریتم رمزنگاری D‏ES به-عنوان ‌‌استانداردی جهت محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات مورد استفاده قرار ‌گرفته و این امکان برای محققان وجود دارد که آن را بیازمایند. الگوریتم‌ رمزنگاری SDES نسخه‌ ساده ‌شده الگوریتم رمزنگاری D‏ES می‌باشد که محققان جهت پژوهش، الگوریتم رمزنگاریSDES را مورد استفاده قرار...

سابقه و هدف: امروزه طراحی درمان به اطلاعات سی تی اسکن ازنظر آناتومی و دزیمتری وابسته است. هدف از این مطالعه مقایسه پارامترهای دزیمتری (توزیع دز) بین طراحی درمان تصحیح شده و تصحیح نشده از نظر ناهمگنی دانسیته حجم مورد درمان براساس داده های سی تی می باشد. مواد و روشها: در این طرح 53 مورد درمان تومور سرو گردن، لگن و دیواره قفسه سینه شرکت داشتند. تمام موارد با دستگاه سی تی اسکن مشابه تصویربرداری شدن...