مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

نویسنده

چکیده

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می‌سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (DNA) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎیی ﻧﺎﻓﺬ اﻧﺠﺎم میﮔﯿﺮد. ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨد حاﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟمی ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده ﻗﺮاردارﻧﺪ، آسیبی وارد ﻧﺸﻮد ﮐﻪ میﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت یک ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی خطی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﺷﺪه، الگوریتمی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرسی ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

عملکرد الگوریتم‌های شکل‌دهی پرتو در شرایط عدم قطعیت در بردار هدایت و یا در ماتریس کوواریانس داده، به شدت خراب می‌شوند. در این مقاله یک روش جدید برای مقاوم سازی الگوریتم شکل‌دهی پرتو وفقی حداقل واریانس ارائه می‌شود که هم نسبت به عدم قطعیت در بردار هدایت و هم نسبت به عدم قطعیت در ماتریس کوواریانس داده مقاوم می‌باشد. این روش شامل حداقل‌سازی یک مسأله بهینه سازی با تابع هزینه مرتبه دوم و قید غیر محد...

عملکرد الگوریتم‌های شکل‌دهی پرتو در شرایط عدم قطعیت در بردار هدایت و یا در ماتریس کوواریانس داده، به شدت خراب می‌شوند. در این مقاله یک روش جدید برای مقاوم سازی الگوریتم شکل‌دهی پرتو وفقی حداقل واریانس ارائه می‌شود که هم نسبت به عدم قطعیت در بردار هدایت و هم نسبت به عدم قطعیت در ماتریس کوواریانس داده مقاوم می‌باشد. این روش شامل حداقل‌سازی یک مسأله بهینه سازی با تابع هزینه مرتبه دوم و قید غیر محد...

عملکرد الگوریتم های شکل دهی پرتو در شرایط عدم قطعیت در بردار هدایت و یا در ماتریس کوواریانس داده، به شدت خراب می شوند. در این مقاله یک روش جدید برای مقاوم سازی الگوریتم شکل دهی پرتو وفقی حداقل واریانس ارائه می شود که هم نسبت به عدم قطعیت در بردار هدایت و هم نسبت به عدم قطعیت در ماتریس کوواریانس داده مقاوم می باشد. این روش شامل حداقل سازی یک مسأله بهینه سازی با تابع هزینه مرتبه دوم و قید غیر محد...

سابقه و هدف: امروزه طراحی درمان به اطلاعات سی تی اسکن ازنظر آناتومی و دزیمتری وابسته است. هدف از این مطالعه مقایسه پارامترهای دزیمتری (توزیع دز) بین طراحی درمان تصحیح شده و تصحیح نشده از نظر ناهمگنی دانسیته حجم مورد درمان براساس داده های سی تی می باشد. مواد و روشها: در این طرح 53 مورد درمان تومور سرو گردن، لگن و دیواره قفسه سینه شرکت داشتند. تمام موارد با دستگاه سی تی اسکن مشابه تصویربرداری شد...

سابقه و هدف: امروزه طراحی درمان به اطلاعات سی تی اسکن ازنظر آناتومی و دزیمتری وابسته است. هدف از این مطالعه مقایسه پارامترهای دزیمتری (توزیع دز) بین طراحی درمان تصحیح شده و تصحیح نشده از نظر ناهمگنی دانسیته حجم مورد درمان براساس داده های سی تی می باشد. مواد و روشها: در این طرح 53 مورد درمان تومور سرو گردن، لگن و دیواره قفسه سینه شرکت داشتند. تمام موارد با دستگاه سی تی اسکن مشابه تصویربرداری شدن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود