مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

نویسندگان

  • امید فرجی استادیار حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
  • فاطمه جنتی دریاکناری کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران
  • فاطمه یونسی مطیع کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران
  • کفسان منصوری کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‏سینا، همدان، ایران
چکیده

طبق تئوری نمایندگی، مدیریت شرکت ممکن است از اختیارات خود جهت حداکثر کردن رفاه شخصی بهره ببرد. بدین‏ ترتیب، از یک سو به مدیریت سود پرداخته و از سوی دیگر، بر اساس استراتژی تحکیم‏بخشی، با استفاده از اختیار خود، می‏تواند آثار منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت را با پرداختن به فعالیت‏های مسئولیت‏پذیری اجتماعی و افشای آن یا صرفاً افشای صوری این‏گونه فعالیت‏ها، که بر شهرت شرکت و حمایت ذی‏نفعان تأثیر مثبت می‌گذارد، مخفی کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت سود بر رابطة بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش شرکت بود. بدین منظور نمونه‌ای شامل 150 شرکت پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 1390 تا 1395 برای آزمون فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته‏های پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیونی نشان داد فعالیت‏های مسئولیت‏پذیری اجتماعی ارزش بازار سهام شرکت را افزایش می‏دهد. اما مدیریت سود نمی‏تواند رابطۀ مسئولیت‏پذیری اجتماعی و ارزش بازار سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‏رسد با توجه به نو بودن موضوع مسئولیت‏پذیری اجتماعی در ایران، هم در بعد انجام فعالیت هم در بعد افشا، از یک طرف مدیران به اثر پوششی افشای فعالیت‏های اجتماعی بر سوءاستفاده از اختیاراتشان واقف نیستند و از طرف دیگر، به دلیل نقص در کارآیی بازار سرمایه در ایران، سرمایه‏گذاران به کیفیت مخدوش‏شدة مسئولیت‏پذیری اجتماعی پی نخواهند برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

هموارسازی سود بیان­گر تلاش مدیریت برای کاستن عمدی از نوسانات سود است. هموارسازی از طریق اختیار حسابداری، موجب بهبود و یا تحریف اطلاعات مربوط به سود واقعی می­شود. از طرفی ادبیات اخیر نشان می­دهد که شرکت­های با مسئولیت اجتماعی، عملکرد متفاوتی نسبت به سایر شرکت­ها، در هموارسازی سود و گزارشگری مالی دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هموارسازی و مسئولیت اجتماعی بر شاخص کیو­توبین به عنوان نمایند...

متن کامل

رابطه بین استحکام مدیریت، مدیریت سود و ارزش شرکت‌ها

براساس تئوری نمایندگی، استحکام مدیریت نشان‌دهنده یکی از پرهزینه‌ترین نمادهای ایجاد تضاد بین سهامداران و مدیران است. استحکام مدیریت می‌تواند مزایایی را برای مالکان شرکت به‌همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به کوته‌بینی کمتر در مدیریت سودها به‌منظور تحقق اهداف کوتاه‌مدت گزارشگری مالی و توجه به استرتژای‌ها و اهداف بلندمدت اشاره کرد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق به...

متن کامل

سرمایه اجتماعی و مدیریت سود

صورت­های مالی نقش قابل توجهی در بازار سرمایه ایفا می­کنند و از آنجا که مدیران شرکت­ها مسئولیت تهیه این اطلاعات را عهده­دار هستند، ممکن است با انگیزه دستیابی به سود کوتاه­مدت با مدیریت اقلام تعهدی اختیاری اقدام به مبالغه یا پنهان­کاری در عملکرد واقعی شرکت کنند. در این پژوهش، رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت سود با استفاده از نمونه­ای شامل 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­...

متن کامل

بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت

محیط تجاری امروزی، زمینۀ کاربست و ادغام تئوری ذی‎نفعان را با تئوری نمایندگی در استراتژی‌های مالی و مدیریتی شرکت‌ها فراهم آورده است. در این راستا، مدیریت و ایجاد تعادل بین منافع کلیۀ ذی‎نفعان حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت مطابق با تحلیل‌های تئوری نمایندگی و تئوری ذی‎نفعان است. برای سنجش شاخص مدیریت ذی‎نفعان، جریان­های نقدی پرداختی به هر ی...

متن کامل

تأثیر پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش‌بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی سال‌های 1387 تا 1392 مربوط به 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انتظار می‌رود شرکت‌های دارای سیاست افشای پیش‌بینی سود در مقایسه با سایرشرکت‌ها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این بدلیل اطمینان بیشتر بازارسرمایه به این شرکت‌هاست. در این پژوهش از ...

متن کامل

محافظه‌کاری اجتماعی و تمایل به مدیریت سود: یک رویکرد رفتاری

این تحقیق رابطه میان محافظه‌کاری اجتماعی و مدیریت سود را از دیدگاه رفتاری مورد بررسی قرار می دهد. محافظه کاری اجتماعی به معنی پایبندی افراد به سنت ها و ارزش های اجتماعی است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. فرضیه تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق ازمون رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  25- 58

تاریخ انتشار 2020-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021