مشارکت دانشجویان در تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

  • ارباب کاظم زاده, مصطفی
  • حسین زاده, کاظم
  • سرچمی, رامین
  • مرادآبادی, هدی
چکیده

Introduction: Teaching is defined as a targeted action during the educational process which is designed, implemented and evaluated by the instructor. One of the most effective tricks that can lead to effective learning is the participation of students in teaching. This was a phenomenological study which aimed to explore the faculties’ perspectives about students’ participation in teaching. It was conducted in Qazvin University of Medical Sciences. Methods: This was a qualitative study. Theinclusion criterion for the participants was having at least 5 years of teaching experience. Eight participants enrolled in the study based on the criterion of data saturation. Data gathering was performed using a semi-structured interview. Themes and subcategories were extracted after content analysis. Results: Three main themes including “skill”, “Rules and Regulations”, and “circumstances” were extracted from content analysis.  The theme of “Skill” consisted of two subcategories; “student’s skill” and “Instructor’s skill”. “Evaluation rules” and “education regulations” were the next categories. The theme of “Circumstances” was divided to “spiritual” and “physical”. Conclusion: Although, some elements of participatory teaching may not be modified, the others should be improved. In addition, it is necessary to amend the two main needs of participatory teaching; “communication” and “group discussion” both among students and instructors.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی پزشکی دانشگاه شاهد

Background and Objective: Any jobs contain ethical codes that are proportional to their special structure and are called professional ethics. University professors, who are responsible for education and training of students, should be aware of their professional ethics and by making commitment to them, guarantee safety of teaching-learning process. This study was conducted to assess faculty mem...

متن کامل

تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت‌کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به‌صورت هدفمند و نظری به مشارکت...

متن کامل

تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به صورت هدفمند و نظری به مشارکت ...

متن کامل

ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

زمینه و هدف: هر شغلی دارای کدهای اخلاقی متناسب با ساختار ویژه خود است که اخلاق حرفه ای نام دارد. اساتید دانشگاه ها به عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را به عهده دارند باید نسبت به اخلاق حرفه ای تدریس آگاهی داشته باشند و با پایبندی به آن سلامت ﻓﺮایند یاددهی - ﻳﺎدﮔﻴﺮی را تضمین نمایند. این پژوهش با هدف ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پز...

متن کامل

عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان

آموزش به‌طور کلی و آموزش عالی به شکل برجسته‌تر در توسعه جامعه در ابعاد مختلف نقش بسزایی ایفا می‌نماید. بدون تردید یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت و اثربخشی نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت علمی آن می‌باشند. ارزشیابی مستمر از کیفیت کار اعضای هیأت علمی باعث حفظ انگیزه و رفع کاستی‌ها خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و ...

متن کامل

ادراک اعضای هیأت علمی و دانشجویان پرستاری از شایستگی آموزشی استادان: یک مطالعه کیفی

Background and purpose: One of the main goals of nursing education is training appropriate and efficient nurses. The purpose of this study was to discover the perceptions of nursing students and their teachers about professional competency of academic staff. Materials and methods: In this qualitative content-analysis approach study, the data were collected through unstructured in-depth intervi...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره None

صفحات  42- 53

تاریخ انتشار 2018-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021