مطالعه‌ی اثر قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر القای پاسخ دفاعی گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

نویسندگان

  • حسن رضا اعتباریان استاد گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
  • نوازالله صاحبانی استادیار گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
چکیده مقاله:

در این بررسی، فعالیت بیوکنترلی جدایه­ی BI harzianum Trichoderma علیه  Meloidogynejavanica و توانایی آن در القاء سیستم دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه‌ی گیاهچه‌های گوجه­فرنگی در مرحله‌ی 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور  BI harzianum .T با غلظت 106 اسپور در میلی­لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد به ازاء هر گیاه مایه‌زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم­های پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز و میزان فنل کل در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه­زنی نماتد، اندازه‌گیری شد. این جدایه، علاوه بر کاهش شدت بیماری و تعداد گال در گلخانه، افزایش درصد مرگ و میر لاروها و کاهش درصد تفریخ تخم­ها در آزمایشگاه، فعالیت آنزیم‌های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز را افزایش داد که این افزایش در روز چهارم بعد از مایه­زنی نماتد به حداکثر میزان خود رسید. بیشترین میزان فنل کل در گیاه آلوده‌ی تیمار شده با جدایه­یBI   harzianum T. در روز پنجم بعد از مایه‌زنی مشاهده شد. نتایج تغییرات در میزان فعالیت آنزیم‌ها و همچنین فنل کل طی روزهای مختلف پس از مایه­زنی، نشان داد که امکان تحریک مقاومت القایی در گیاه گوجه فرنگی توسط T. harzianum BI علیه M. javanica وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه ی اثر قارچ آنتاگونیست trichoderma harzianum bi بر القای پاسخ دفاعی گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica

در این بررسی، فعالیت بیوکنترلی جدایه­ی bi harzianum trichoderma علیه  meloidogynejavanica و توانایی آن در القاء سیستم دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه ی گیاهچه های گوجه­فرنگی در مرحله ی 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور  bi harzianum .t با غلظت 106 اسپور در میلی­لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد به ازاء هر گیاه مایه زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم­...

متن کامل

تحریک تولید برخی ترکیبات دفاعی علیه نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله اسید سالیسیلیک در گیاه گوجه فرنگی

در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک بر القاء پاسخ­های دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. گیاهچه­ها در مرحله 6 -4 برگی توسط غلظت 5 میلی مولار اسید سالیسیلیک و لارو سن دوم نماتود Meloidogyne javanica  مایه­زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و میزان فنل کل در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه­زنی با نماتود اندازه­گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که علاوه ب...

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر ...

متن کامل

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه (meloidogyne javanica) و قارچ پژمردگی آوندی (fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)توسطtrichoderma harzianum bi در گوجه فرنگی

چکیده در این تحقیق، کنترل بیماری مختلط نماتد ریشه گرهی (m. javanica) و قارچ پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (f. oxysporum f.sp. lycopersici) در آزمایشگاه و گلخانه توسط t. harzianum bi در گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اهداف تحقیق با توجه به حالت هم افزایی بین نماتد و قارچ، این است که آیا تریکودرما قادر است این حالت تشدید کنندگی را به هم بزند؟ بررسی های آزمایشگاهی نشان داد درصد بازدارن...

بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica ، به وسیله قارچ Trichoderma viride طی چندین آزمایش گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف این قارچ می تواند نسبت به شاهد، علاوه بر کاهش میزان بیماری، میزان تولید توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم را به طور معنی داری(در سطح 5% ) کاهش دهند. از نظر میزان بیماری بین غلظت های مختلف قارچ، تا غلظت 1...

متن کامل

تأثیر metarhizium anisopliae و trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی، meloidogyne javanica

تأثیر دو قارچ metarhizium anisopliae وtrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4(زمستان)

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2013-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023