× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مطالعه‌ی اثر پلی مورفیسم‌های -401CTو+452CT ژن گاما گلوتامیل هیدرولاز(GGH) بر سطح سرمی وتوکسیسیتی مرتبط با مصرف متوترکسات در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوئید حاد تحت درمان در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

نویسندگان

  • انصاری دماوندی, شهلا دانشیار گروه خون و انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • ذاکر, فرهاد استاد گروه هماتولوژی و بانک خون، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • شرفی, حیدر دانشجوی دکترای هپاتولوژی، مرکز تحقیقات بیماری های کبد و گوارش، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)،
  • کلانتری, ابوالفضل کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • یزدانپرست, سید امیر دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

Background and Aim: Acute lymphoblastic leukemia patients show differences in serum levels and toxicity associated with methotrexate after its treatment. Pharmacogenetics is an important determining factor for these differences. In this study, the effect of +452 C / T and -401C / T polymorphisms of GGH gene on serum levels and toxicity associated with methotrexate was studied. The aim of this study was to evaluate the effect of +452C / T and -401C / T polymorphisms of GGH gene on methotrexate level in serum and its associated toxicity in patients with acute lymphoblastic leukemia. Furthermore, the frequency of the above polymorphisms was investigated for the first time in Iran. Materials and Methods: The prevalence of these polymorphisms was assessed in 83 Iranian patients with ALL using PCR and RFLP. The relationship between the polymorphism and serum methotrexate levels and its toxicity was estimated by calculating the Odds Ratio. Results: No correlation was found between +452CT polymorphism and serum levels of methotrexate and methotrexate-related toxicity. -401CT polymorphism was found to be correlated with methotrexate-related toxicity leading to thrombocytopenia (95% CI= 0.009-0.019, odds ratio=0.265) and leukopenia (95% CI = 0.021-0.042, odds ratio = 2.182) in consolidation phase of the treatment. Conclusion: Evaluation of patients for methotrexate-related polymorphism of GGH gene may be useful in selecting the appropriate dose of methotrexate and reducing the toxic side effects associated with its administration.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

     Background & Aim: AML accounts for about 15% of all childhood leukemia. The improvement has been seen over the past decades after treating with chemotherapy alone. The outcome has been better for children and it has had long term survival for all patients treated with BFM protocol chemotherapy. The aim of the present study was to investigate long-term survival in patients referred to Ali A...

زمینه و اهداف: انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین (Vancomycin resistant enterococci=VRE) ، در بیماران مبتلا به نقص ایمنی عامل عمدهه ابتلا و مرگ و میر هستند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی حاملین انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد، تعیین اپیدمیولوژی مولکولی آن و عوامل خطرساز موثر در شیوع آن در سال 87-1386 بود. روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی مقطعی نمونه مدفوع...

زمینه و هدف: لوسمی میلوئیدی حاد، 15% لوسمی دوران کودکی را شامل می شود. بررسی سالهای گذشته نشان دهنده بهترشدن بقا این بیماران می باشد. میزان مرگ ومیر، کاهش یافته و بقای طولانی، افزایش یافته است. پروتکل درمانی مورد استفاده، bfm می باشد. در این مطالعه سعی شد تا بقا طولانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) بررسی شود. روش بررسی: تمام بیماران مبتلا به aml nonapl درمان شده با پروت...

    Background & Aim: HBV is hepatotrophic virus that usually causes infection without any symptoms and it is a very important infective factor in patients with acute lymphoblastic leukemia because they need blood products during their treatment. Because of the importance of this subject the aim of this study was to use hepatitis B virus vaccination in patients who did not have immunity for thi...