مطالعه آزمایشگاهی استفاده از میدان‌های آکوستیکی با تراز فشار صوت بالا در حذف میست‌های اسید‌سولفوریک از جریان هوا

نویسندگان

چکیده

Background and aims: Development of new air pollution control techniques have always been the main concern of the researchers. The purpose of this experimental study was to investigate the effects of using acoustic fields at high sound pressure levels on the removal of sulfuric acid mist from the air stream. Methods: In this experimental study, an experimental scale agglomeration chamber was used. This study was conducted using standing waves at a total flow rate of 40 l/min, resonance frequency of 852 Hz, concentration of sulfuric acid mist in the range of 5-30 ppm, and sound pressure level (SPL) in the range of 115-165 dB. In order to measure the concentration of sulfuric acid mist in the acoustic agglomeration chamber, the US Environmental Protection Agency (EPA) standard method 8 was used for sampling air isokinetically. The data were analyzed with SPSS 22 for Windows. Results: The results showed that the removal efficiency of sulfuric acid mist in the acoustic agglomeration chamber significantly increased with increasing sound pressure level (P=0.001). The average efficiencies at 115, 135, 155, and 165 dB SPL were 22.75, 42.54, 64.27, and 78.69 percent, respectively. The results of statistical test did not show any significant differences in the removal efficiency of sulfuric acid mist in the acoustic agglomeration chamber at different input concentration ranges (P=0.985). Conclusion: The results of this study indicate that acoustic fields have effects on agglomeration of sulfuric acid mists. It seems that the approach is appropriate for removing mists and reducing the level of emissions of contaminants into the environment.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه آزمایشگاهی استفاده از میدان های آکوستیکی با تراز فشار صوت بالا در حذف میست های اسید سولفوریک از جریان هوا

زمینه و هدف: توسعه تکنیک های جدید در جهت کنترل آلودگی هوا، همواره از موضوعات مورد علاقه محققان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه آزمایشگاهی استفاده از میدان های آکوستیکی با تراز فشار صوت بالا در حذف میست های اسید سولفوریک از جریان هوا است.  روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی از یک محفظه انباشت در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. این مطالعه تحت امواج ایستا در گذر حجمی 40 لیتر بر دقیقه، فرکانس تشدی...

متن کامل

مقایسه تراز فشار صوت دو نوع کمباین مورد استفاده در ایران و بررسی برخی از عوامل موثر بر آن

Background and aims: High levels of noise that most operators of agricultural machinery are exposed to for a long time contribute to cause chronic fatigue and irreversible hearing loss. For this reason, occupational health and safety issues related to such machinary should be considered as a key criterion in the design of agricultural machinery and as a critical factor in the acceptance and sal...

متن کامل

بررسی عملکرد شناختی پس از تماس با سطوح مختلف تراز فشار صوت در مطالعه کارآزمایی بالینی. آیا تراز 65 دسیبل ایمن است؟

Background & Aims: In addition to the adverse effects of noise in the auditory system, non-auditory effects can be regarded as factors which cause physiological harassment, discomfort and also disorder in cognitive functions. The present study aimed at determining cognitive function after exposuring to different levels of sound pressure level in a clinical trial study. Materials & Metho...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 5

صفحات  80- 87

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021