مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نویسندگان

  • حسین زاده صحافی, همایون
  • ذوالقرنین, حسین
  • مروتی, حسن
  • پورخواجه, محمد رضا
چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی تنظیم اسمزی ماهی هامور بدلیل تحمل شوری های بالا و پایین ، توسط سلول های غنی از میتوکندری آبشش انجام شد . برای این منظورپس از انتقال ماهیان از آب با شوری ppt40 که متوسط شوری آب خلیج فارس می باشد به تیمارهای ppt10، ppt20 و ppt60 تغییر در تعداد و مساحت سلول های کلراید در بین تیمارهای مختلف طی دوره دو ماهه سازگاری مشاهده گردید. نمونه‌ برداری ازماهیان در8 مرحله یعنی درلحظه انتقال، ساعت 12، روز1، روز3، روز7، روز14، روز30 وروز 60 بصورت همزمان و 3 ماهی از هر تانک انجام گرفت. برای مشاهدات هیستومورفولوژی و ایمونوهیستوشیمی پس از تهیه نمونه های 5 میلی متری به مدت 24 ساعت در محلول بوئن فیکس شده سپس برای آبگیری نمونه ها از سری افزایشی اتانول استفاده گردید. پس از شفاف سازی توسط گزیلل در مرحله بعدی توسط پارافین مذاب پارافینه شدند. سپس از بلوک ها ی تهیه شده، برش هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و توسط رنگ هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند.مطالعه تغییرات در تعداد و مساحت سلول های کلراید در سطح 5%اطمینان در شوری های بالا و لب شور بسیار متفاوت بوده بطوریکه در ساعات اولیه انتقال تعداد و مساحت سلول های کلراید در آب های لب شور کمتر از آب با شوری بالا بود. امااز هفته دوم بعد از انتقال تا پایان دوره تعداد سلول های کلراید در تیمار ppt60 بیشتر از تیمار کنترل بوده و از روز هفتم تا پایان دوره مساحت سلول های کلراید در این شوری بیشتر از تیمار کنترل بود. با به توانایی بالای این ماهی در سازگاری و پاسخ به شوری‌های متفاوت محیط که با تغییرات بافت شناختی آبشش همراه می باشد می تواند مدل مناسبی برای بررسی مکانیسم‌های تنظیم‌اسمزی در شوری‌های متفاوت ‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides)

مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی تنظیم اسمزی ماهی هامور بدلیل تحمل شوری های بالا و پایین ، توسط سلول های غنی از میتوکندری آبشش انجام شد . برای این منظورپس از انتقال ماهیان از آب با شوری ppt40 که متوسط شوری آب خلیج فارس می باشد به تیمارهای ppt10، ppt20 و ppt60 تغییر در تعداد و مساحت سلول های کلراید در بین تیمارهای مختلف طی دوره دو ماهه سازگاری مشاهده گردید. نمونه برداری ازماهیان در8 مرحله یعنی د...

متن کامل

اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

 به منظور تعیین و تغییر فراوانی سلول های کلراید در آبشش بچه ماهی هامور معمولی طی سازگاری دو ماهه از روش هیستومورفولوژی استفاده گردید. به همین دلیل، نمونه‌های مورد نظر پس از تهیه در فیکساتیو بوین و گلوتارآلدیید تثبیت شده و بعد از آبگیری در اتانول، پارافینه شدند. در مرحله بعدی از بلوک‌ها، برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و برا...

متن کامل

بافت‌شناسی و مکان‌یابی ایمنیایی سلول‌های یونوسیت در آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

به‌منظور مطالعه بافت‌شناسی آبشش نمونه‌های مورد نظر پس از تهیه در فیکساتیو بوئن فیکس شده و بعد از آبگیری در اتانول، پارافینه شدند. در مرحله بعدی برش‌هایی از بلوک‌ها به‌ضخامت 5 میکرون تهیه شد و برای مطالعه بافت‌شناسی از رنگ‌آمیزی H&E استفاده گردید. آنگاه فتومیکروگراف‌های لازم با استفاده از ده میدان میکروسکوپی نوری آماده گردید. همچنین به‌منظور تعیین محل سلول‌های یونوسیت آبشش بچه ماهی هامور معمولی ...

متن کامل

بررسی تغییرات سلول های کلراید آبشش ماهی هامور epinephelus coioides تحت شوری های مختلف

چکیده ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides) یوری هالین می باشد و علاوه بر دریا در خوریات و مصب ها نیز دیده می شود لذا می تواند مدل مناسبی برای بررسی تنظیم یونی در ماهیان تلئوست باشد. یکی از اندام های مهم در تنظیم اسمزی ماهیان آبشش می باشد که از طریق سلول های غنی از میتوکندری در تنظیم اسمزی موثر است. هدف از مطالعه جاری، بررسی توانایی تنظیم اسمزی در ماهی هامور و نیز بررسی تغییرات مورفولوژیک ...

15 صفحه اول

معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

کبد یکی از مهم ترین اندام های بدن مهره داران بوده که نقش مهمی در سم زدایی دارد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر نوع هضم آنزیمی، میزان درصد سرم جنین گاوی و دمای انکوباتور در کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) بود. برای انجام کار، از 5 عدد ماهی هامور معمولی استفاده شد. ابتدا بدن ماهی توسط الکل اتانول 70% ضدعفونی و پس از جدا کردن بافت کبد، توسط قیچی به قطعات ریز ت...

متن کامل

اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

با توجه به اهمیت مطالعات مربوط به امکان سازگاری و توسعه پرورش ماهیان دریایی با ارزش نظیر هامور معمولی در کشور و نیز نقش مستقیم نوکلئوتیدها بعنوان عوامل تاثیرگذار بر ترکیب شیمیایی بدن در این گونه ارزشمند، پژوهش حاضر در تابستان سال 1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان استان بوشهر به مدت 10 هفته (شامل 2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام پذیرفت. اثر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 15/0، 25/...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 2

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2014-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021