مطالعه اثر آموزش و تدریس به‌صورت ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی رشته‌های فنی و حرفه‌ای

نویسندگان

  • احسان اکرادی دکترای برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران؛
  • حسنعلی رجبی دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی (آموزش از دور)، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام؛
  • محسن شاکری استادیار دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

چکیده

هدف: آموزش الکترونیکی با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی توانسته است بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام‌های آموزشی را رفع کند و دگرگونی‌های اساسی در آموزش و یادگیری ایجاد نماید؛ ما آموزش الکترونیکی محض همواره با مشکلات عدم تعاملات انسانی و عاطفی، ارتباطات چهره‌به‌چهره در کلاس و نبود درک مناسب از فضاهای مجازی آموزشی روبه‌رو است، به‌گونه‌ای‌که فراگیران به‌تنهایی و بدون هیچ تعاملی با معلم یا دیگر یادگیرندگان کار می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای است روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. به‌منظور سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش‌آزمون  پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونة آماری، متشکل از دو گروه دانش آموزان هنرستان فنی و حرفه‌ای شرکت‌کننده در برنامه آموزش ترکیبی شهرستان خدابنده بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس، یکی از این گروه‌ها به‌عنوان گروه آزمایش و دیگری به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. تعداد فراگیران در این گروه‌ها 30 نفر بودندکه در دو گروه 15 نفری (گروه گواه و آزمایش) قرار گرفتند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌ای محقق ساخته جهت سنجش میزان یادگیری فراگیران بود. جهت تعیین روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و جهت پایایی از روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که 96/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه  و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزش ترکیبی در آموزش دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای موجب افزایش میزان یادگیری دانش‌آموزان می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

با وجود ورود به عصر اطلاعاتی و اقتصاد دانش، زیرساخت‌های صنعتی و مهارت‌های مرتبط با آن برای جوامع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای رسیدن به این هدف، توسعۀ آموزش‌های فنی حرفه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر با روش توصیفی به بررسی علل و انگیزه‌های تحصیل در رشته‌های فنی حرفه‌ای در ایران پرداخته است. جامعۀ آماری دانشجویان آموزشکدۀ فنی-حرفه‌ای آیت‌الله حسن‌زاده آملی به تعداد 148 نفر است. ب...

مقدمه: شناسایی مقوله‌های اصلی وضعیت آموزش، چالش‌ها و راهبردهای افزایش کیفیت آموزش در سازمان فنی و حرفه‌ای. روش کار: از نوع کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد و ابزار پژوهش؛ اسناد بالادستی، شرح مشاغل مربیان و مصاحبه «نیمه ساخت یافته» با 20 نفر از مربیان با تجربه مراکز فنی و حرفه‌ای شهر تهران و 7 نفر از کارآموزان (نمونه گیری با روش گلوله برفی) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ تحلیل محتوا است. ک...

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه‌ای انجام گردید. ازنظر روش، مطالعه­ی کنونی شبه آزمایشی با طرح  پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه­ی آماری پژوهش، کار‌آموزان نظام فنی و حرفه‌ای استان فارس بوده که از میان آن‌ها دوره­ی نصاب سامانه مدیریت هوشمند ساختمان که دارای دو کلاس بود به‌صورت هدفمند، با روش در دسترس انتخاب گردیده و به‌صور...

حرفه‌ای سازی دوره متوسطه برای دستیابی به هدف نهایی بهبود تناسب اقتصادی آموزش و پرورش با تحولات بازار کار به یک موضوع  چالش­برانگیز در ایران همانند جوامع دیگر تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارائه چهارچوب برنامه درسی آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش آموزان شاخه نظری انجام شده است. به این منظور، با رویکردی کیفی و با روش بررسی اسنادی پیشینه نظری  و تجارب عملی مرتبط با برنامه‌های­ ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

در پژوهش حاضر با تأکید بر ضرورت آموزش مهارتهای خودراهبری یادگیری در نظام آموزش‌عالی، ارزشهای تحصیلی دانشجویان بررسی و نشان داده شده است که چگونه ارزشها می‌توانند بر میزان انتخاب اهداف تأثیر بگذارند. همچنین، با بررسی ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، مسیر برنامه‌ریزی صحیح برای رفع مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف فرایند یاددهی و یادگیری هموار می‌شود. هدف کلی از انجام دادن این تحقیق مق...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود