مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (Meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ

نویسندگان

  • احمد خیری
  • جواد زاد
  • عباس شریفی تهرانی
  • مجتبی محمدی
چکیده

به منظور تعیین مؤثرترین مرحله بیولوژی نماتد Meloidogyne javanica در تشدید بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici و بررسی امکان سیستمیک شدن حساسیت ناشی از نماتد در گیاه در مقابل قارچ عامل بیماری، آزمایش‌هایی در گلخانه تحقیقاتی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که 15 روز بعد از نفوذ نماتد به گیاه که مصادف با خروج بالغهای جوان از پوسته‌های لاروی داخل گیاه است، در مقایسه با دیگر مراحل بیولوژی نماتد حساسیت بیشتری در گیاه در مقابل قارچ فوزاریوم ایجاد می‌شود. مراحل چهار روز و 21 روز بعد از نفوذ نماتد علیرغم القای حساسیت در گیاه و تشدید بیماری فوزاریومی، با یکدیگر تفاوت معنی‌دار نداشتند. در این تحقیق همچنین مشخص گردید که القای حساسیت ناشی از نماتد در مقابل قارچ فوزاریوم بصورت سیستمیک به قسمتهای دیگر گیاه اعم از ریشه و ساقه سرایت نموده و بروز بیماری فوزاریومی در قسمتهای مذکور در مقایسه با شاهد (بدون تلقیح نماتد) اختلاف معنی‌دار داشت. صفات مورد مطالعه شامل اندیکس برگ (10-0)، قهوه‌ای شدن آوندها، ارتفاع گیاه، وزن تر ریشه و وزن تر قسمتهای هوایی گیاه بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی (fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ

به منظور تعیین مؤثرترین مرحله بیولوژی نماتد meloidogyne javanica در تشدید بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی fusarium oxysporum f. sp. lycopersici و بررسی امکان سیستمیک شدن حساسیت ناشی از نماتد در گیاه در مقابل قارچ عامل بیماری، آزمایش هایی در گلخانه تحقیقاتی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که 15 روز بعد از نفوذ نماتد به گیاه که مصاد...

متن کامل

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

متن کامل

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه (meloidogyne javanica) و قارچ پژمردگی آوندی (fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)توسطtrichoderma harzianum bi در گوجه فرنگی

چکیده در این تحقیق، کنترل بیماری مختلط نماتد ریشه گرهی (m. javanica) و قارچ پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (f. oxysporum f.sp. lycopersici) در آزمایشگاه و گلخانه توسط t. harzianum bi در گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اهداف تحقیق با توجه به حالت هم افزایی بین نماتد و قارچ، این است که آیا تریکودرما قادر است این حالت تشدید کنندگی را به هم بزند؟ بررسی های آزمایشگاهی نشان داد درصد بازدارن...

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

متن کامل

کارآیی برخی جدایه‌های بومی تریکودرما در القای مقاومت گوجه‌فرنگی به Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici، عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی

بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی ازFusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol)، از بیماری‌های خسارت‌زای گوجه‌فرنگی است. کنترل بیماری از طریق القای مقاومت توسط عوامل بیوکنترلی، یک راهکار مدیریتی در جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی می‌باشد. لذا، در این مطالعه کارآیی ده جدایه بومی تریکودرما در القای مقاومت علیه قارچ عامل بیماری مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی فنوتیپی القای مقاومت در گلخانه توسط جدایه‌های تری...

متن کامل

اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)

در این تحقیق، اثر Trichoderma harzianum BI در تحریک مقاومت القایی سیستمیک گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی رقم ارلی‏اوربانا، بر اساس میزان فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گیاه اندازه‌گیری شد. ریشه‌های گیاهچه‌های گوجه‏فرنگی به وسیله قارچ و لارو سن دوم نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici به ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023