مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

نویسندگان

  • حسن اشتیاقی
  • عباس شریفی تهرانی
  • محمود اخوت
چکیده

بمنظور تعیین اثر بیماری بلاست برنج روی میزان محصول ‘ بررسیهائی انجام شد که بطور خلاصه بشرح زیر است. طی سالهای 57 و 1358 درطرح بلوکهای کامل تصادفی‘ نشاءکاری برنج رقم مهر که حساس به بیماری بلاست بود‘ در تاریخهای مختلف وهر تاریخ در 4 تکرار صورت گرفت. از درصد بلاست کردن خوشه (x1) وگره ساقه (x2) آماربرداری شد و روابط همبستگی آنها با میزان محصول y (برحسب کیلوگرم درهکتار) کرتهای تاریخ کاشت محاسبه شد که را بطه زیر بدست آمد. Y=4286/35-32/62 x1 r=-0/884 Y=093-15/86X2 r=-0/646 Y=4513-17/14X1-13/5X2 r=-0/848 در آزمایش تاریخ کاشت سال 1360 که 6 تاریخ نشاء کاری در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار پیاده شد. نیمی از بوته های هر کرت درمرحله ظهور خوشه با قارچکش بنلیت سمپاشی شد. رابطه بین میزان کاهش محصول (Y1) واختلاف درصد بلاست کردن خوشه (Z) در دو تیمارسمپاشی شده ونشده بصورت فرمول y1=19/84z-146/3 و r=0/923 بدست آمد. این رابطه با توجه به داده های موجود بازاء ‘ 7%

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

اثر نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست وعملکرد محصول برنج رقم حسن سرایی در مزرعه به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت.سطوح ازت در این آزمایش0 ، 60 ، 90 و120 کیلوگرم (ازت خالص)درهکتار وبرای سرباره کوره های ذوب آهن که دارای34%Sio2 به عنوان منبع سیلیس بکار رفت،0 ، 300 ، 600 و900 کیلوگرم درهکتاربود.برای ارزیابی اثر این دوعنصر روی بیماری بلاست برنج،تعداد لکه های بلاست برگ در100 پنجه در مرحله قدکشیدن ساق...

متن کامل

آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

اثر نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست وعملکرد محصول برنج رقم حسن سرایی در مزرعه به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت.سطوح ازت در این آزمایش0 ، 60 ، 90 و120 کیلوگرم (ازت خالص)درهکتار وبرای سرباره کوره های ذوب آهن که دارای34%sio2 به عنوان منبع سیلیس بکار رفت،0 ، 300 ، 600 و900 کیلوگرم درهکتاربود.برای ارزیابی اثر این دوعنصر روی بیماری بلاست برنج،تعداد لکه های بلاست برگ در100 پنجه در مرحله قدکشیدن ساق...

متن کامل

اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae Cav

جهت انتخاب سم موثر در مبارزه با بیماری بلاست برنج‘ آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی مشتمل بر 12 تیمار در 4 تکرار با استفاده از 5 نوع قارچکش د رمزرعه شالیکاری ایستگاه تحقیقات برنج آمل بمنظور تعیین اثر قارچ کش ها و دفعات سمپاشی در کاهش بیماری بلاست پیاده گردید. نظریه اینکه آلودگی بوته های برنج درمرحله خوشه دهی بیشترین خسارت را سبب می گردد. سمپاشیها از زمان ظهور خوشه در یک و دو نوبت بفاصله 15...

متن کامل

مطالعه رابطه میزان بیماری بلاست برنج در مراحل مختلف رشد‌ با خسارت محصول در شرایط آلودگی طبیعی در استان گیلان (رشت)

برای تعیین خسارت محصول برنج ناشی از بیماری بلاست (Magnaporthe grisea) در مراحل مختلف رشد، آزمایشی مزرعه‌ای در مؤسسه تحقیقات برنج ایران، رشت اجرا گردید. رقم برنج بومی هاشمی در کرت‌هایی به ابعاد 4×3 متر و در چهار تکرار برای هر مرحله از ارزیابی(تیمار) نشاکاری گردید. سپس در مراحل 40 و 50 روز پس از نشاکاری، 15 و 25 روز پس از ظهور خوشه و همزمان با برداشت، به‌ترتیب درصد آلودگی سطح برگ و بلاست خوشه از...

متن کامل

بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت

1. در آزمایشی تاثیر قارچکشها بنومیل ‘ تری سیکلازل ‘ مانکوزب‘ ادیفونفوس و کاربندازیم دریکبار (درموقع پنجه زنی) و دوبار سمپاشی (مراحل پنجه زنی و ظهور خوشه) بصورت کرتهای خرد شده در طرح بلوکهای کاملا تصادفی روی بوته های برنج رقم حساس (موسی طارم) علیه بیماری بلاست برنج مورد بررسی قرا رگرفت . در یادداشت برداری از شدت بیماری درتیمارهای مختلف موقع برداشت ملاحظه گردید .کمترین آلودگی بلاست کردن درتیمار م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1990-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021