مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی

نویسندگان

  • بهمن یزدی صمدی,
  • صدیقه فابریکی اورنگ,
  • عباسعلی زالی,
  • محمدرضا قنادها,
  • جعفر احمدی,
  • علیرضا طالعی,
چکیده مقاله:

Generation mean analysis (GMA) was used to study the type of gene action and inheritance of grain yield and its components. Generation mean analysis with joint scaling test was performed. This research was conducted at research farm of college of Agriculture at the University of Tehran. The parents and their progenies ( F1, F2, BC1 & BC2) in three mating groups ( Sardari × 7007, Sardari × 7107; 7107 × 5593) were produced and planted using a randomized complete block design with four replications for each mating group. Of four replications in each experiment, two replications for drought and two replications for non-drought condition were used. The eight traits which were evaluated included grain yield, plant height, plant weight, tiller number, spike length, grains per spikes and 100 grain weight. Most of the genetic parameters including mean (m), additive (d), dominant (h), additive × additive [i], additive × dominant [j], and dominant × dominant[l] effects were significant. However, all gene effects were not significant in all traits.The dominant gene effect was the most contributor factor to inheritance of the majority of traits. For the majority of the traits, additive gene effect was significant, but its magnitude was less than dominant gene effect. Also the dominant × dominant[l] epistasis was more important than additive× additive [i] epistasis. The degree of dominance in most of traits indicated the predominance of dominant gene effects.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی

به منظور تعیین نحوه عمل ژن و توارث عملکرد دانه و اجزای آن از روش تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از آزمون مقیاس مشترک که هم زمان تمام نسل ها را مورد آزمون قرار می دهد، استفاده شد. این تحقیق در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام گرفت. به منظور به دست آوردن بهترین مدل ژنتیکی برای صفات مختلف تحت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی، ژنوتیپ ها و نسل های آماده شده در سال های قبل م...

متن کامل

مطالعه ضرایب مسیر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم دوروم تحت شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی

The purpose of this study was to describe the correlations between wheat grain yield (GY) and its components, under environmental stress and non-stress conditions, and recognition of the most effective yield components and their development stages in making interaction with the environment. Two generations of F3 and F4, produced from a cross between Oste-Gata (drought tolerant) and Massara-1 (s...

متن کامل

مطالعه ضرایب مسیر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم دوروم تحت شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی

هدف از این مطالعه، تشریح روابط بین اجزای عملکرد دانه با عملکرد گندم در شرایط محیطی تنش و بدون تنش رطوبتی و شناسایی مؤثرترین اجزای عملکرد و مراحل تکوین آنها در ایجاد اثر متقابل با محیط بود. نسل هایf3 و f4 حاصل از تلاقی ژنوتیپ های گندم oste-gata (متحمل) و massara-1 (حساس) به تنش در دو سال زراعی 1384و 1385 در محل مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان استفاده شدند. تجزیه همبستگی عملکرد دانه و اجزای آ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گل‌دهی

Drought stress is one of the major limiting factors of crop yield. A field experiment was conducted to study the effects of drought stress on yield and yield components of nine bread wheat and one durum wheat genotypes during 2003-2004 growing season. The experiment was designed as two separate randomized complete blocks design with three replicates under well-watered and unwatered conditions...

متن کامل

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گل‌دهی

Drought stress is one of the major limiting factors of crop yield. A field experiment was conducted to study the effects of drought stress on yield and yield components of nine bread wheat and one durum wheat genotypes during 2003-2004 growing season. The experiment was designed as two separate randomized complete blocks design with three replicates under well-watered and unwatered conditions d...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 1

صفحات  201- 214

تاریخ انتشار 2007-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023