مطالعه‌ توان زیستی چند ژنوتیپ گرده و مقایسه گرده‌افشانی دستی و طبیعی در پسته (.Pistacia vera L)

نویسندگان

  • نجمه حسینی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده

در گیاهان برای تولید دانه بیشتر، در شرایطی که گرده‌افشانی طبیعی کافی نیست می‌توان از گرده‌افشانی دستی استفاده کرد. در گیاه پسته گرده‏افشانی دستی می‏تواند راه‏حلی برای مبارزه با کاهش تولید در اثر کمبود گرده باشد. در این پژوهش، قدرت زیست گرده چندین ژنوتیپ نر پسته و همچنین کارآیی گرده‏افشانی دستی و طبیعی با هم مقایسه شدند. تعداد 21 ژنوتیپ نر انتخاب و میزان رویش گرده‌ها و رشد لوله‌ها در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی بین آن‏ها مقایسه شد. بعد از 5/2 ساعت از کشت، ژنوتیپ‌های 13 (%33/53) و 17 (%56/52) بالاترین درصد رویش و ژنوتیپ 6 (110 میکرومتر) بالاترین طول لوله گرده را نشان دادند. پس از 5 ساعت، ژنوتیپ 21 (%66/74) بالاترین درصد رویش و ژنوتیپ‌ 8 (150 میکرومتر) بالاترین طول لوله را نشان دادند. گرده‌افشانی دستی با مخلوطی از گرده‌های ژنوتیپ‌های مرغوب (21، 17، 13، 8 و 6)، روی دو رقم ماده احمداقایی و کله‌قوچی اجرا و مقایسه آن با گرده‏افشانی طبیعی به صورت طرح کرت خرد شده انجام شد. در گرده‌افشانی دستی همه‌ گل‌ها دارای گرده ولی در گرده‌افشانی باز %67 گل‌ها فاقد گرده بودند. درصد ریزش گل‌ها و میوه‌های کوچک در گرده‌افشانی باز (%85) بیشتر از گرده‌افشانی دستی (%79) بود اما درصد پوکی میوه‏ها در گرده‌افشانی دستی (%20) بیشتر از گرده‌افشانی باز (%1) بود. می‏توان احتمال داد که تراکم بالای گرده در گرده‏افشانی دستی، ریزش گل‏ها را کاهش و تعداد میوه را افزایش داده اما به علت ناکافی بودن مواد غذایی بسیاری از دانه‏ها نتوانستند رشد کنند و در نتیجه میوه پوک تولید کردند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زمان گل‌دهی، کمیـّت و کیفیت دانه گرده برخی از ژنوتیپ‌های پسته(Pistacia vera L.) در رفسنجان

This research was conducted in order to select male genotypes of pistachio with good performance. The study was performed on 10 genotypes in regard to their flowering time, pollen quantity and quality. The results indicated that flowering times of P1, P2 genotypes were simultaneous with Kallehghochi P3, P4, P5 genotypes with Ahmad Aghaii P6 and P7 genotypes with Ohadi and P8, P9, P10 genotypes ...

متن کامل

زمان گل‌دهی، کمیـّت و کیفیت دانه گرده برخی از ژنوتیپ‌های پسته(Pistacia vera L.) در رفسنجان

This research was conducted in order to select male genotypes of pistachio with good performance. The study was performed on 10 genotypes in regard to their flowering time, pollen quantity and quality. The results indicated that flowering times of P1, P2 genotypes were simultaneous with Kallehghochi P3, P4, P5 genotypes with Ahmad Aghaii P6 and P7 genotypes with Ohadi and P8, P9, P10 genotypes ...

متن کامل

مطالعه گلدهی در پسته (.Pistacia vera L) رقم اوحدی

به دلیل اهمیت تشکیل گل در تولید محصول پسته، در این پژوهش، بررسی مراحل تمایز جوانه گل در رقم اوحدی که یکی از ارقام مهم تجاری ایران است انجام شد. بدین منظور جوانه های درخت پسته رقم اوحدی به مدت 10 ماه در فاصله زمان های مشخص جمع آوری و توسط محلول FAA تثبیت گردیدند. پس از تهیه برش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی، مشاهدات میکروسکوپی بافت های جوانه بر اساس نظریه تمایز تونیکا - کورپوس (Tunica-Corpus) مشخص ...

متن کامل

آثار منبع دانه گرده و گرده‌افشانی دو گانه بر تشکیل میوه و نمو خشک میوه پسته

Experiments were conducted during 1996-1997 in Nough of Rafsanjan to evaluate double pollination on fruit set and development of pistachio nut. In the first experiment, Owhadi cultivar was pollinated by a combination of pollen from Beneh (P. mutica F&M), Atlantica (P. atlantica Desf) and Soltani (P.vera L.). In the second experiment, Owhadi cultivar was pollinated by pollen from Beneh, Atlantic...

متن کامل

آثار منبع دانه گرده و گرده‌افشانی دو گانه بر تشکیل میوه و نمو خشک میوه پسته

Experiments were conducted during 1996-1997 in Nough of Rafsanjan to evaluate double pollination on fruit set and development of pistachio nut. In the first experiment, Owhadi cultivar was pollinated by a combination of pollen from Beneh (P. mutica F;M), Atlantica (P. atlantica Desf) and Soltani (P.vera L.). In the second experiment, Owhadi cultivar was pollinated by pollen from Beneh, Atlantic...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های نر و مادۀ پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

 به منظور مطالعۀ تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های نر پسته، تعداد 16 ژنوتیپ نر و 8 ژنوتیپ مادۀ پسته از مؤسسۀ تحقیقات پستۀ ایران (IPRI) انتخاب شدند. 12 آغازگر مورد استفاده، مجموعاً 65 قطعه DNA را تکثیر کردند که از بین آن‌ها تعداد 48 قطعه چندشکل و 17 قطعه یک‌شکل بودند. تجزیۀ خوشه‌ای براساس ماتریس تشابه و ضریب تشابه جاکارد و به‌روش UPGMA، ژنوتیپ‌های پستۀ مورد مطالعه را در فاصله تشابه 49/0 در پنج گروه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 1

صفحات  10- 20

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021