مطالعه جدول زندگی و درصد زند همانی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch روی ارقام مختلف لوبیا

نویسندگان

  • مهرداد احمدی
  • کریم کمالی
  • یعقوب فتحی پور
چکیده

پارامترهای جدول زندگی و درصد زنده مانی مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch روی چهار رقم لوبیا شامل تلاش (لوبیا چیتی )، صدف (لوبیا سفید )، گلی (لوبیا قرمز ) و پرستو (لوبیا چشم بلبلی ) تعیین شد . برای انجام آزمایش، 8 گروه از تخم های یکروزه کنه تارتن دو نقطه ای در داخل قفس تاشیرو و روی برگ هریک از ارقام لوبیا، در داخل اتاقک رشد تحت شرایط دمایی 1± 25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشناییو 8 ساعت تاریکی قرارداده شدند وپارامترهای جدول زندگی و درصد زنده مانی هر یک از مراحل رشدی کنه های موجود در هر رقم لوبیا تا مرگآخرین کنه مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که مرگ آخرین فرد از کن ه های تارتن دونقطه ای روی ارقام تلاش، صدف ، گلی و پرستو به ترتیب در سنین24‘23‘23و روزاز طول دوره زندگی اتفاق افتاد . میانگین امید به زندگی کنه در اولین روز ظهور کنه های بالغ روی چهار رقم فوق به ترتیب 51/15‘77/12‘11/13و 37/11 روز تعیین گردید. که بالا بودن این پارامتر روی رقم تلاش را نشان م ی دهد. درصد تفریخ تخم های کنه تارتن روی چهار رقم مربوطه به ترتیب 35/83‘40/62 ‘ 35/81 و 95/56 و درصد زنده مانی جمعیت اولیه در تبدیل به کنه های بالغ به ترتیب 40/40‘ 13/25 ‘ 13/23و 73/21 تعیین شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که رقم تلاش در مقایسه با سه رقم دیگر مناس بترین میزبان برای کنه تارتن دونقط های می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه جدول زندگی و درصد زند همانی کنه تارتن دو نقطه ای tetranychus urticae koch روی ارقام مختلف لوبیا

پارامترهای جدول زندگی و درصد زنده مانی مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دو نقطه ای tetranychus urticae koch روی چهار رقم لوبیا شامل تلاش (لوبیا چیتی )، صدف (لوبیا سفید )، گلی (لوبیا قرمز ) و پرستو (لوبیا چشم بلبلی ) تعیین شد . برای انجام آزمایش، 8 گروه از تخم های یکروزه کنه تارتن دو نقطه ای در داخل قفس تاشیرو و روی برگ هریک از ارقام لوبیا، در داخل اتاقک رشد تحت شرایط دمایی 1± 25 درجه سانتی گراد، رطو...

متن کامل

تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای Koch Tetranychus urticae روی ارقام مختلف لوبیا درمنطقه تهران

تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای Tetranychus urticae Koch روی چهار رقم مختلف لوبیا شامل تلاش (لوبیاچیتی)، صدف (لوبیا سفید)، گلی (لوبیا قرمز) و پرستو (لوبیا چشم بلبلی) طی سال 1382 در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برگ لوبیا به عنوان واحد نمونه‌برداری انتخاب گردید. با استفاده از نمونه‌برداری اولیه، اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای 20 درصد، معادل 40 واحد نمونه‎برداری تعیین ...

متن کامل

اثر تخم کشی اسانس دو گونه اکالیپتوس روی کنه تارتن دولکه ای Koch Tetranychus urticae

کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch یکی از چند خوارترین آفات شناخته شده محصولات کشاورزی دنیا به حساب می آید. با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از آفت کش های شیمیایی نظیر بروز مقاومت در کنه های گیاهی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیبات جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام گرفت. لذا  در این مطالعه اثر تخم کشی اسانس گیاهان Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Mai...

متن کامل

اثرات زیر‌کشـندگی فنازاکوئیـن بر پارامتـرهـای جدول زندگی کنه تارتن دو‌لکه‌ای، (Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae (Koch)

اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی فنازاکوئین روی پارامترهای جدول زندگی Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج نشان داد که LC50 و LC30 فنازاکوئین روی کنه تارتن  دو لکه‌ای بعد از 48 ساعت در معرض قرار گرفتن به ترتیب 101 و 2/60 پی پی ام است. در بررسی اثرات زیر‌کشندگی بعد از 48 ساعت در معرض قرار گرفتن با غلظت LC30، زنده‌مانی، تولید نتاج و طول عمر ماده‌های زنده مانده از تیمار تعیین شد. ...

متن کامل

برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کنه تارتن دو نقطه‌ای (Tetranychus urticae Koch)

القای مقاومت در دو رقم مقاوم و حساس (به ترتیب، ناز و اختر) لوبیا نسبت به آلودگی کنه تارتن دونقطه‌ای، Tetranuychus urticae Koch (Acari; Tetranychidae)، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه صفات محتوای فنل کل، مالون دی‌آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی، و فعالیت آنزیم‌های دفاعی گیاه )گایاکول پراکسیداز (GPX) و آسکوربات-پراکسیداز((APX) در گیاه غیر آلوده (شاهد)، و آلوده (1، 3 و 5 روز پس از آلودگی) اندازه‌...

متن کامل

تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای koch tetranychus urticae روی ارقام مختلف لوبیا درمنطقه تهران

تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای tetranychus urticae koch روی چهار رقم مختلف لوبیا شامل تلاش (لوبیاچیتی)، صدف (لوبیا سفید)، گلی (لوبیا قرمز) و پرستو (لوبیا چشم بلبلی) طی سال 1382 در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برگ لوبیا به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب گردید. با استفاده از نمونه برداری اولیه، اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای 20 درصد، معادل 40 واحد نمونه‎برداری تعیین ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023