× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مطالعه داده‌بنیاد حاشیه‌نشینی و توسعه اجتماعی (شناسایی شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای تحقق‌نیافتگی توسعه‌ اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان پاکدشت)

نویسندگان

  • ابوذر قاسمی نژاد دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران
  • سعید وصالی دانشیار رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران

چکیده

زندگی شهری همواره با مشکلات متعددی از جمله حاشیه‌نشینی روبرو بوده است. این وضعیت به شکل فزاینده‌ای منجر به عدم تحقق توسعه و نهادینه‌نشدن ابعاد مختلف آن، به‌ویژه توسعه‌ی اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان شده است. از این‌رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی شرایط «مداخله‌گر»، «راهبردها» و «پیامدهای» عدم تحقق توسعه‌ی اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان پاکدشت انجام گرفته است. جامعه‌ی مورد مطالعه، کلیه‌ی ساکنان بالای 18 سال مناطق نه‌گانه شهر پاکدشت بودند. نمونه‌گیری به شیوه‌ی «هدفمند و نظری» انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه بود که بعد از مصاحبه با 30 نفر و نیل به اشباع نظری، به تحلیل داده‌ها پرداخته شد. تحلیل‌ها بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. در کدگذاری محوری، پدیده‌ی محوریِ «تعلیق وجودی» استخراج شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرایط مداخله‌گر در فهم حاشیه‌نشینان «سستی منزلت اجتماعی، ذهنیت توسعه دولت محور، خشونت و نگاه حذفی و مسئولیت‌پذیری و تعلق اجتماعی پایین» هستند. راهبردهای اتخاذشده در برابر این شرایط «خودحاشیه‌سازی، حداکثرسازی منافع و تداوم‌بخشی و زوال عاملیت‌گرایی» هستند که با پیامدهای همچون «گسست اجتماعی روانی و مرکزیت اقتصاد در زندگی اجتماعی همراه است که خود را به صورت شکل‌گیری منش عادتی و فاصله‌گذاری شکننده با محیط و فهم تک‌بعدی از توسعه» نشان می‌دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این پژوهش با هدف مطالعه پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش؛ مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است و داده‌های مورد نیاز با به کارگیری مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺧﺒﺮه در زﻣﻴﻨﺔ مشارکت اجتماعی در ورزش، شامل: اساتید مدیریت ورزشی (6 نفر)، جامعه شناسی (6 نفر) و افراد خبره در ادارات ورزش و جوانان (5 نفر...

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

مقدمه: سکونتگاه­های خودروی اقماری در حومه کلان شهرها با مجموعه­ای از مسائل مواجه‌اند که فقط به موضوعات کالبدی آن ختم نشده بلکه به معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز مربوط می­شود. پیامد این وضعیت کناره­گیری افراد ساکن از جریان اصلی جامعه است که در همین ر‌استا، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان ویژگیهای فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این سکونتگاه­ها و "احساس طرد اجتماعی" می­پردازد. روش: در پژوهش حاضر ا...

مقدمه: سکونتگاه­های خودروی اقماری در حومه کلان شهرها با مجموعه­ای از مسائل مواجه‌اند که فقط به موضوعات کالبدی آن ختم نشده بلکه به معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز مربوط می­شود. پیامد این وضعیت کناره­گیری افراد ساکن از جریان اصلی جامعه است که در همین ر‌استا، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان ویژگیهای فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این سکونتگاه­ها و "احساس طرد اجتماعی" می­پردازد. روش: در پژوهش حاضر ا...

مقاله ­حاضر درباره مطالعه پدیده حاشیه­نشینی و بزهکاری و ارایه ­راهکارهای ­عملی مددکاری اجتماعی است. مطالعه­های موجود نشان می­دهدکه ­بین حاشیه­نشینی وجرایم و بزهکاری ­اجتماعی رابطه ­معنی­داری وجود دارد. در پایان مقاله­ راهکارهای عملی مددکاران اجتماعی در خصوص توسعه محلی،  به­ منظور رفع مشکلات ناشی از حاشیه­نشینی و در نتیجه کاهش جرایم و بزهکاری­های اجتماعی ارایه گردید.