مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم

نویسندگان

چکیده

To increase the color range of textile. Dyeing is to be done with more than one color-shedding substances, However before the conduction of Dyeing with the form of combining color-substances, the capability and probability of the combination, that is to be tested with the scale of degree in compatibility, has to be considered. Bearing in mind the necessity of producing a high range of color in hand-woven carpet and importance of compatibility in dyeing materials, this research is looking for the extent of compatibility in color, substances including: Madder, weld, Prangos ferulacea and walnut shell on woolen thread, Raw and mordanted with aluminum sulfate as one of the means of estimating compatibility The result has shown that the dyeing capability in woolen thread with walnut shell in comparison with three other color shedding substances is variable. thus the similarity in extent of compatibility in three color- shedding substances: Madder substances: madder weld and Prangos ferulacea shows the high compatibility they have in common. However differences in the diagram of dyeing of walnut shell shows little compatibility of these substances in getting combined with madder, weld and Prangos ferulacea. After the calculating the capacity of dyeing in each of coloring substances woolen thread (on the basis of even combination of four dyeing substances with three different ratio) was dyed. The result shows that dyeing compatibility in Madder, weld and Prangos ferulacea in combination with each other is good to excellent in diagram. While combination of walnut shell with three other color substances caused very low compatibility. In addition to that, results show the effect of density and using dents in coloring. On the whole result of this research have shown that dyeing substances madder weld and Prangos ferulacea have high compatibility with each other and have combination compatibility in the same range while possibility of combining three substances with walnut shell, duo to low compatibility is very low. The way of conducting this research is pragmatic and gathering of all the information is laboratory and library-based.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

دندانه مادهای افزودنی میباشد که باعث تغییر خواص رنگ پذیری الیاف گردیده و روی خواص جذب رنگ و خواص ثباتی رنگزا تأثیر میگذارد. روناس یکی از قدیمیترین رنگهای گیاهی بدون مازوج است که به منظور بهبود ثباتهای شستشویی و نوری و نیز تنوع رنگی در رنگرزی با آن، از دندانه استفاده میشود. در این تحقیق با استفاده از دندانه زاج سفید و میزان درصد رنگزای روناس، اثر دندانه بر رنگ پذیری الیاف پشم مورد مطالعه قرار گر...

امروزه به دلیل اهمیت و توجه بسیار زیاد به مسائل زیست محیطی تمایل به استفاده از مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی منسوجات افزایش یافته است. در این راستا کاربرد مواد تعاونی نساجی در حین، قبل و یا بعد از فرآیند رنگرزی نیز به سمت استفاده از مواد طبیعی سوق یافته است. به عنوان مثال، استفاده از دندانه های گیاهی به جای دندانه های معدنی یا فلزی در رنگرزی الیاف طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که جا...

در این پژوهش رفتار سینتیکی و قابلیت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزای طبیعی روناس و قرمزدانه مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزای روناس و قرمزدانه در دماها و زمان‌های مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزا از رابطه سرعت پترسون پیروی کرده و مقادیر ثابت سرعت آنها برای مواد رنگزای قرمزدانه و روناس به ترتیب برابر با 0.0341- 0.0031 و 0.0318- 0.0...

امروزه به علت مسائل ناشی از آلودگی محیط زیست و سرطان زا بودن مواد رنگزای مصنوعی، مواد رنگزای طبیعی توجه روبه رشدی را به خود جلب نموده است. بنابراین، علاقه زیادی به انجام مطالعه و تحقیق روی مواد ضدمیکروب دوستدار محیط زیست جهت کاربرد روی منسوجات وجود دارد. در کار تحقیقاتی حاضر، پارچه پشمی با 7 نوع محلول رنگزای طبیعی استخراج شده از پوست انار، پوست گردو، برگ چای سبز، روناس، حنا، زردچوبه و گلبرگ زعف...

This research work involves the dyeing of wool yarns with saffron petals as a source for green color. At first step woolen pile yarns treated with four different mordents, namely: tin chloride, copper sulfate, aluminum sulfate and iron(II) sulfate in acidic condition using acetic, oxalic, citric and lactic acids respectively. In this study the possibility of using saffron petals as a natural dy...

در این پژوهش، گلبرگ زعفران به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی جهت کسب شید آبی روی نخ پشمی معرفی و با توجه به این هدف، فرآیند رنگرزی بهینه‌‌سازی شده‌است. ماده رنگزای موجود در گلبرگ زعفران مربوط به ماده‌ای به نام آنتوسیانین می‌باشد که می‌توان آن را به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی استفاده نمود. از نرم‌افزار طراحی آزمایش به منظور بهینه‌سازی عوامل موثر از قبیل غلظت کلرید قلع به عنوان دندانه (0تا 3%)، غلظت ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود