مطالعه عددی اثرات حرکات کشتی بر روی مشخصه‌های استاتیکی و ارتعاشی دکل

نویسندگان

  • وحدت پیروزرام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
چکیده

مطالعه استانیکی به همراه ارتعاشی دکل یک شناور سطحی در این مقاله مورد بررسی قرار است. طراحی دکل مخابراتی یک کشتی از نقطه نظر سازه‌ای جهت نصب انواع آنتن‌ها و رادارهای مورد نیاز، از مهم‌ترین موضوعات در طراحی یک کشتی به حساب می‌آید. از همین رو، در تحلیل انجام شده دکل مخابراتی به همراه عرشه کشتی مدل شده است. بعد از بررسی دکل و عرشه در حالت استاتیک و محاسبه تغییر شکل‌ها و تنش‌ها، با توجه به حرکات کشتی در دریا، نیروهای ناشی از آن به تحلیل اضافه و اثرات حاصله بر روی تنش‌ها و جابجایی‌های دکل برآورد شده است. لازم به ذکر است که در این تحلیل شتاب‌های خطی بصورت نیروی گرانش، شتاب‌های دورانی بصورت نیروی حجمی دورانی به سازه دکل و وزن رادار بصورت نیروی متمرکز بر آن اعمال گشته‌اند. پس از آن، تحلیل فرکانسی انجام و مودهای مختلف نوسان سازه استخراج گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که در طراحی دکل‌ها، علاوه بر در نظر گرفتن پارامترهای طراحی دکل (نظیر شرایط مرزی، بار اعمالی، نحوه قرارگیری اعضا)، مکان مورد استفاده آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از دکل‌ها در عرشه شناورها موجب شد که فاکتور ایمنی به طرز چشمگیری کاهش یابد. همچنین، شاهد پدیده‌های مختلفی همچون خستگی در اعضا به ویژه محل اتصال به عرشه باشیم که می‌تواند در دراز مدت آثار بسیار مخربی داشته باشد و باعث کاهش طول عمر سازه گردد. بنابراین، در طراحی دکل‌های سازه‌های شناور دریایی، باید فاکتورهای ایمنی بیشتری منظور و به طور ویژه‌ای به حرکات جانبی شناور اهمیت داده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه‌سازی عددی اثر ابعاد تیرخن بر مشخصه‌های جریانی حرکت چرخش عرضی کشتی در سیال لزج

در این مقاله، بدنه کشتی با ابعاد مختلف تیرخن برای شبیه‌سازی حرکت چرخشی عرضی کشتی در حضور و عدم حضور سرعت پیشروی آن به منظور بررسی توزیع فشار و گشتاور هیدرودینامیکی اعمالی به سطح بدنه کشتی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج عددی به دست آمده از نرم‌افزار فلوئنت با دقت بسیار بالا با داده‌های آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد. در این شبیه‌سازی از فرضیات تئوری جسم باریک و روش سطح آزاد با گردابه تصادفی استفاده شد....

متن کامل

بررسی عددی اثرات تغییرات هندسه بر مشخصات آیرودینامیکی و پایداری استاتیکی بال شناور اثرسطحی

پرنده‌های اثر سطحی وسیله‌ای مناسب در صنایع نظامی و حمل‌ و نقل‌های دریایی می‌باشند که با مشخصات آیرودینامیکی بالا و سرعت مناسب حرکت می‌کنند. استفاده از شبیه‌سازی عددی موجب کاهش هزینه و زمان برای بررسی مشخصات آیرودینامیکی بال می‌گردد که دقت قابل قبولی به نسبت داده‌های تجربی دارا می‌باشند.در این مقاله جهت ارزش‌گزاری شبیه‌سازی از نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر روی بال ناکا٦٤۰٩ استفاده شده و بهترین م...

متن کامل

مطالعه آزمایشگاهی اثر اسلاشینگ بر حرکات یک کشتی حمل مایعات در امواج منظم

Given the increasing importance of vessels carrying liquefied natural gas (LNG), the high cost of incidents and also projects related to the design and construction of LNG transport vessels requires further investigation of fluid sloshing inside tanks of these vessels. This paper, reports the towing tank, equipped with a wave-maker, test results on a one-to-176 model of a product carrier with a...

متن کامل

مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر روی جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی

یکی از روش­های کم­هزینه در کاهش نیروی پسا بر روی رونده­های زیرسطحی ایجاد ابرکاواک مصنوعی حول رونده است. همین امر باعث شده که همواره بررسی این موضوع  مورد علاقه محققان قرار گیرد. در این تحقیق، جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول کاواک ساز 30 درجه به صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق، مطالعه و بررسی نرخ تزریق هوا و سرعت جریان آب بر روی ضریب پسا و شکل کاویتی می‌باشد. ابتدا پد...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر جدایش بین لایه ای در صفحات کامپوزیتی انحنادار بر خواص ارتعاشی

کامپوزیت‌های لایه‎­ای، موادی با استحکام و با سفتی ویژه بالا هستند که در صنایع مختلف همانند هوافضا، خودروسازی و کشتی­سازی مورد استفاده قرار می­گیرند. این مواد در طی فرایند ساخت و تعمیر و نگهداری، ممکن است دچار عیوب سازه­ای شوند. یکی از مهم‌ترین عیوب سازه­ای، جدایش بین لایه­ای[i] است. ممکن است دامنه عیب مذکور رشد نکند و موجب خرابی کلی سازه نگردد، اما منجر به کاهش خواص استحکامی و سفتی آن خواهند شد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 17

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021