مطالعه فنولوژی مهمترین گیاهان مرتعی منطقه سرعلی‌آباد گرگان

نویسندگان

  • سید علی حسینی استادیار، پژوهش گروه تحقیقات مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
  • علی احسانی دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین زمان مناسب ورود و خروج دام از مرتع مطالعه فنولوژی گیاهان می‌باشد. علاوه بر آن با مطالعه فنولوژی ‌زمان مناسب جمع آوری بذر، ارزش غذایی گیاهان و مدیریت مرتع  مشخص خواهد شد. در این تحقیق مراحل مختلف فنولوژی 10 گونه از مهمترین گیاهان مرتعی در منطقه سرعلی‌آباد گرگان به مدت 4 سال(2007-2010) به‌ منظور شناخت‌ تاریخها و مدت‌ زمان‌ بروز پدیده‌های‌ مهم‌ فنولوژیکی‌ انجام‌ گرفت. رشد طولی‌ و مراحل‌ فنولوژیک‌ گونه‌ها از قبیل‌ تاریخ‌های‌ شروع‌ رویش، مرحله‌ رشد رویشی، گل‌دهی‌، رسیدن و ریزش‌ بذر، دوره‌ خواب‌ گیاه‌ و رشد مجدد پاییزه‌ یادداشت‌ گردید. نتایج حاصل از فنولوژی گیاهان نشان می‌دهد اغلب گندمیان در اوایل خرداد در مرحله ظهور خوشه و غالب پهن برگان علفی در مرحله گل‌دهی می‌باشند لذا از این حیث گیاهان آمادگی لازم برای ورود دام به مرتع در اوایل خرداد می‌باشند با این تفاوت که در ترسالی‌ها سال‌های مرطوب زمان ورود دام در مناطق دشتی 10 روز و در مناطق کوهستانی نیز نسبت به مناطق دشتی یک الی دوهفته دیرتر انجام شود. در بین گونه‌های گندمیان Agropyrum intermedium  و Agropyrum trichophorum  و در بین پهن برگان علفی Medicago sativa دیرتر به مرحله گل‌دهی و تشکیل بذر می‌رسند. بهترین زمان جمع آوری بذر اغلب گندمیان بجز A. intermedium  وA. trichophorum  که اواسط شهریور است، در اواسط تیر ماه می‌باشد، در پهن‌برگان علفی مثل Trifolium repens و Medicago lupulina در اوایل تیر، ‍Centaurea zuvandica در اواسط تیر و Medicago sativa اواخر تیر می‌باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

یکی از فاکتورهای تأثیر‌گذار در تعیین ظرفیت چرایی مراتع، تعیین ارزش رجحانی گیاهان مرتعی و تغییرات آن در طول فصل چرا می‌باشد. ارزش رجحانی گیاهان مرتعی در مراتع نیمه استپی سرعلی آباد گرگان در طی تحقیقی مورد بررسی قرار گرفت. مراتع سر علی آباد گرگان بدلیل تأمین علوفه مورد نیاز دام بخصوص در ایامی که سراسر اراضی جلگه‌ای استان زیر کشت محصولات زراعی است نقش عمده‌ای در تأمین علوفه دام دامداران منطقه گرگا...

بمنظور بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی درطول فصل رویش و چرا، سایت سرعلی‌آباد گرگان که معرف منطقه نیمه‌استپی می‌باشد انتخاب گردید. تولید در داخل قطعه محصور و مصرف در بیرون این قطعه که تحت چرای دام بود، طی سال‌های 86 تا 89 اندازه‌گیری ‌شد. داده‌های بدست آمده با نرم افزار آماری sas تجزیه و تحلیل گردیدند و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. نتایج نشان داد بین ...

هر یک از گونه‌‏های مرتعی در ماه‌های فصل چرا و سالهای مختلف تولید معینی دارند. بدون شناخت ویژگیهای تولیدی گیاهان یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه‏ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی‏باشد. بنابراین شناخت تولید سالانه و ماهانه تیپ­های مختلف مرتعی اساساً برای مدیریت کارآمد و مؤثر مراتع ضروریست. ﺍﻳـﻦ ﻣﻬﻢ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴـﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁنها به­ویژه ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ‫ﺳـ...

تعیین کیفیت علوفه یکی از مهمترین عواملی است که برای مدیریت صحیح مراتع لازم است. گونه‌های مرتعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، کیفیت علوفه متفاوتی دارند. در این تحقیق کیفیت علوفه پنج گونه از گندمیان مهم مرتعی Bromus tomentellus، Poa angustifolia، Festuca ovina، Agropyron intermedium و Agropyron trichophorum در مراتع ییلاقی استان گلستان در سه مرحله فنولوژیکی رشد رویشی، گل‌دهی و رسیدن بذر مورد بررسی...

آگاهی از تولید سالانه و ماهانه تیپ‌های مختلف مرتعی برای مدیریت کارآمد و مؤثر مراتع ضروری‌ است. دستیابی به این مهم با تعیین رابطه بین میزان تولید علوفه گیاهان و متغیرهای اقلیمی مؤثر بر آنها به‌ویژه بارندگی درعرصه مراتع آسان می‌گردد. مراتع فیروزکوه به منظور تعیین ارتباط بین بارندگی و میزان تولید علوفه گیاهان بوته‌ای، به‌مدت پنج سال(1389-1385)  مورد مطالعه قرار گرفت. از ابتدای فصل رویش تولید علوفه...

منطقه‌ی مورد مطالعه با وسعت 651 هکتار ، واقع در طرح جنگلداری زیارت در 16 کیلومتری شهر گرگان واقع شده ، این ذخیره گاه از نظر توپوگرافی دارای یال ، دره های متعدد با شیب‌های متفاوت و محدوده‌ی ارتفاع 2250 – 650 متر است . در این گستره‌ی جغرافیائی ، گیاهان دارویی قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته‌اند که به واسطه‌ی سازگاری و تطابق آنها با شرایط اکولوژیکی، از جمله ذخائر ژنتیکی بسیار ارزشمند این سرزمین محسوب م...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود