مطالعه مقایسه ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان

  • اکرم شاهین کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. سواد رسانه‌ای دارای مهارت‌های تحلیل، ارزشیابی، گروه‌بندی، استقرا، قیاس، ترکیب و خلاصه سازی است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر پیمایش است. میدان تحقیق یا جامعه‌ی مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه­گیری کوکران استفاده شد، و حجم نمونه نهایی بالغ بر 264 نفر تخمین زده شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه‌ای بود که محقق آن را ساخته بود و در آن از مقیاس پنج درجه­ای لیکرت استفاده شده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه هایی بین 264 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع شد که در مجموع 251 پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. داده­های پژوهش به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان یافته های پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دو دانشگاه در یک سطح و در سطح بالاتر از متوسط و مطلوب است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. سواد رسانه ای دارای مهارت های تحلیل، ارزشیابی، گروه بندی، استقرا، قیاس، ترکیب، خلاصه سازی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفا...

15 صفحه اول

مطالعه روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Background and Aim: Some economists and authorities in the field of management believe that entrepreneurship is a motive and advancement engine. The development of entrepreneurship requires high level of entrepreneurial spirit and university students are considered to be the cornerstones of such entrepreneurship. Therefore, the study investigated School of Allied Medical Sciences of Tehran...

متن کامل

رابطه سطح سواد رسانه ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران)

هدف از این پژوهش ارائه تعاریف مختلف سواد رسانه ای از دیدگاههای مختلف صاحبنظران و تبیین مفهوم سواد رسانه ای، سواد سلامت، ارزیابی سطح سواد رسانه ای و سواد سلامت دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مهم ترین مساله و هدف تحقیق، میزان سواد رسانه ای و سواد سلامت دانشجویان و ارتباط بین سواد رسانه ای و سواد سلامت در استفاده از اینترنت است. سطح سواد به مفهوم سواد رسانه ای بر اساس ...

15 صفحه اول

تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره قرص اکستازی

مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر صنعتی از جمله قرص اکستازی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که مشکلات روانی، اجتماعی عدیده‌ای را برای خود شخص، خانواده و اجتماع به وجود می‌آورد. با توجه به آمار روز افزون مصرف این ماده در کشور مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در مورد قرص‌های اکستازی طراحی شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) روی 200 دانشجو...

متن کامل

سنجش سلامت معنوی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه: کلیه‌ی پذیرفته­شدگان دانشگاهها، هشت عنوان درسی را با گروه معارف اسلامی می‌گذرانند که بخش عمده این دروس، مباحث اعتقادی و اخلاقی می‌باشد. آگاهی از نوع باورها و رفتارهای دینی دانشجویان در هنگام ورود به دانشگاه، برنامه‌ریزان را در شناخت درست نیازها و آسیب‌های آنان یاری کرده و زمینه را برای هرگونه تغییر یا اصلاح محتوای دروس معارف فراهم می‌سازد. روش­ها: در یک...

متن کامل

مقایسه مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان با دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران

  H. Babamohammadi [1] , M. Esmaeil pour [2] , R. Negarandeh [3] , N. Dehghan -Nayeri [4]       Received: 13/11/2010 Sent for Revision: 28/04/2011 Received Revised Manuscript: 23/05/2011 Accepted: 02/06/2011       Background and Objectives Today, the promotion of critical thinking skills should be considered as an expected outcome of BSc nursing curriculum . This study was designed to compare t...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2012-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023