مطالعه موردی بر روی اندازه‌گیری و اولویت‌بندی عملکرد شعب بانکی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی

نویسندگان

  • سیدحامد موسوی‌پور دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه کردستان
  • سیران آلانی آذر کارشناسی ارشد صنایع، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  • فروزان ناصری دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه الزهرا
چکیده

نهادهای مالی و به طور خاص بانک‌ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه‌ای برای پرداخت‌ها از دیرباز نقش به‌سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک‌ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم‌هایی را به منظور افزایش کارایی بانک‌ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می‌سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مزایا و معایب، وهمچنین مراحل اجرای مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد پرداخته شده است و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه مدل مفهومی‌تحقیق بررسی و مرور گردیده است. به منظور اجرای ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی واقع در شهرستان سنندج، شاخص‌ها ارزیابی به تفکیک برای منظرهای چهارگانه مدل کارت اعتباری متوازن انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی، شاخص‌های کلیدی و مهم برای ارزیابی شعبی که بیشترین سهم در ایجاد تغییرات و واریانس مولفه‌ها را دارند، نهایی گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق‌تر و امکان مقایسه آنها با یکدیگر، برای اولویت‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی، استفاده شده است و رتبه‌بندی شعب بر اساس این روش ارائه شده است. در بخش انتهایی نتایج رتبه‌بندی بر اساس روش تحلیل عاملی با وضعیت موجود شعب مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه موردی بر روی اندازه گیری و اولویت بندی عملکرد شعب بانکی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن با بهره گیری از روش تحلیل عاملی

نهادهای مالی و به طور خاص بانک ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه ای برای پرداخت ها از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم هایی را به منظور افزایش کارایی بانک ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مز...

متن کامل

مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن

زمینه: پژوهش با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن صورت گرفت.هدف: ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت فولاد خوزستان در سال 1393 بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان و مشتریان معاونت است. با استفاده از تحقیقات قبلی، استراتژی‌ها، شاخص‌های تدوین ش...

متن کامل

طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت‌ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه‌های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه‌سازی و تصمیم‌سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه‌رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین‌بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح ک...

متن کامل

مدل تلفیقی "کارت امتیازی متوازن" و "تعالی به‌منظور بهبود عملکرد"؛ مطالعه موردی

  اهداف: چشم‌انداز در سازمان، توسط استراتژی‌ها تحقق می‌یابد و این استراتژی‌ها می‌توانند توسط کارت امتیازی متوازن تبیین شوند. هدف از انجام این مطالعه، ارایه چارچوب مدل مفهومی تلفیقی از دو مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) و مدل تعالی سازمان EFQM با استفاده از ماتریس ( QFD ) برای بهبود عملکرد مستمر در محیط دانشگاهی بود.   روش­ها: در این مطالعه توصیفی برای گردآوری داده‌ها از تلفیق مطالعه اسنادی و می...

متن کامل

گسترشی بر مدل کارت امتیازی متوازن

  Today, having information about performance in all aspects both financial and non financial is extremely important in managerial decision making. Different models for measuring performance have been recommended. One of these models is Balanced Scorecard. Balanced Scorecard focuses on four perspectives: growth and learning ، internal processes ، customers and financial. Through the use of Bala...

متن کامل

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

The secret of corporate success in the information era depends on investing and managing spiritual assets. Therefore, Balanced Scorecard (BSC) is an effective and verified tool to the real value in a way to let the organization beneficiaries to execute their excelling strategies with success. This article tries to assess the taxation affairs of Sanandaj city on the basis of balanced scorecard....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 71

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021