مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

نویسندگان

  • علی اصغر نصرالله نژاد
  • محمد ترابی
  • محمدرضا قنادها
چکیده

تلاقی دای الل یک طرفه بین پنج رقم گندم به نامهای M-73 -3,M-73-4,M-73-7 و M-63-6 و رقم حساس بولانی انجام داده شد.والدین و F1 ها درمرحله گیاهچه درگلخانه ‘ نسبت به نژاد 226E 222A+ مور د آزمایش قرار گرفتند. چهار صفت تیپ آلودگی ‘ دوره کمون‘ اندازه جوش‘ تراکم جوش یادداشت برداری شدند. از دوروش گریفینگ (8) و جینکز وهیمن (10) ‘ برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای هر چهار صفت مورد مطالعه ‘ مدل افزایشی – غالبیت می تواند مناست باشد. والد M-73-4 ‘ دارای ترکیب پذیری عمومی خوبی برای مقاومت به زنگ زرد بوده و صفت مقاومت گیاهچه ای در این والد توسط ژن مغلوب کنترل می شود. وفراوانی آللها مغلوب در آن ‘ نسبت به آلل های غالب بیشتر می باشد. در بقیه والدین فراوانی آلل های غالب بیشتر ازمغلوب برآورد گردید. مقدار توارث پذیری عمومی صفات بین 90% -69% بدست امد. دربین صفات دوره کمون دارای بیشترین مقدار توارث پذیری عمومی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226e 222a+) درگندم

تلاقی دای الل یک طرفه بین پنج رقم گندم به نامهای m-73 -3,m-73-4,m-73-7 و m-63-6 و رقم حساس بولانی انجام داده شد.والدین و f1 ها درمرحله گیاهچه درگلخانه ‘ نسبت به نژاد 226e 222a+ مور د آزمایش قرار گرفتند. چهار صفت تیپ آلودگی ‘ دوره کمون‘ اندازه جوش‘ تراکم جوش یادداشت برداری شدند. از دوروش گریفینگ (8) و جینکز وهیمن (10) ‘ برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای هر چهار صفت ...

متن کامل

بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد 134E182A+ زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای‌آلل کراس

به منظور ارزیابی و بررسی نحوه توارث مقاومت به زنگ ‌زرد، 6 رقم گندم هگزاپلوئید و 10 نتاج F1 حاصل از طرح آمیزشی دای‌‌آلل یک طرفه با نژاد 134E182A+ عامل بیماری،‌در شرایط گلخانه در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. اجزاء مقاومت شامل: دوره کمون، تیپ‌آلودگی، اندازه جوش و تعداد جوش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها برای تمام صفات اختلاف معنی‌داری وجود د...

متن کامل

توارث مقاومت به زنگ زرد در گندم نان

به منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد در گندم نان و برآورد اجزاء ژنتیکی مقاومت، نتاج F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقی رقم مقاوم MV17 با رقم حساس بولانی همراه با والدین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و توسط دو پاتوتیپ 134E134A+ و 166E134A+ عامل بیماری زنگ زرد در دو آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای ارزیابی درجه مقاومت، دوره کمون (تعداد روز از ز...

متن کامل

توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

بمنظور بررسی مقاومت ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری عمومی وخصوصی 5 رقم گندم‘ تلاقی هایی به صورت دای آلل یک طرفه بین آنها انجام شد. والدها و پانزده تلاقی نسل اول درطرح بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه کشت شدند و پس از تلقیح با نژادهای 134E150و6E18A+ صفت دوره کمون ارزیابی شد . بررسی اجزاء واریانس ژنوتیپی والدین و هیبریدها برا ی نژاد134E150 نشان داد که قسمت اعظم تنوع مشاهده شده در صفت دوره کمون متعلق به ...

متن کامل

بررسی مقاومت به بیماری زنگ زرد در رگه‌های دابل‌هاپلویید گندم نسبت به نژاد پرآزار 98E150A+

زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp. tritici، از مهم‌ترین و زیانبارترین بیماری در زراعت گندم است که پراکندگی گسترده‌ای در سراسر جهان داشته و در اغلب مناطق کشور نیز وجود دارد. در سال­های همه­گیری می­تواند آسیب بسیار زیادی به محصول گندم وارد ­کند. تولید رقم‌های مقاوم مؤثرترین روش کنترل در مقابل نژادهای زنگ زرد است. در این پژوهش از یک نژاد پرآزار زنگ زرد که از منطقۀ ساری گردآوری‌شده و بر پایۀ واکنش­...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023