مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت(ERM) بر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری

نویسندگان

  • سعید علی احمدی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • محسن دستگیر استاد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • محمد صیادی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)T، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت(ERM) در رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک واحد تجاری می‌تواند بر رابطه توانایی مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و کاهش ناکارایی سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد. توان مدیریت به عنوان متغیر مستقل از طریق مدل دمرجیان و مک‌وی (2012) و متغیر مستقل مدیریت ریسک شرکت از طریق مدل گوردون و همکاران(2009) و متغیر وابسته یعنی کارایی سرمایه گذاری از روش بیدل و همکاران (2009) و گن (2015) اندازه‌گیری گردیده است. نمونه تحقیق شامل 106 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از طریق اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ سالهای 1380 تا 1394 صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین داده‌های تلفیقی به روش رگرسیون با اثرات تصادفی نشان می‌دهد که علی رغم پیش بینی‌ها مدیریت ریسک شرکت به تنهایی تاثیری بر رابطه توان مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و یا کاهش ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکتها ندارد. اما ترکیب تعاملی توان مدیریت با هر یک از دو متغیر مدیریت ریسکهای عملیاتی و مدیریت ریسکهای گزارشگری بر رابطه توان مدیریت و کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری موثر شناخته شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ریسک ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران است و پژوهش در این زمینه می‌تواند برای بازار سرمایه دارای اهمیت باشد. افزایش پدیدة ریزش قیمت سهام، سبب بدبینی سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار می‌شود؛ این مسئله درنهایت می‌تواند سبب شود که سرمایه‌گذاران منابع خود را از بورس اوراق بهادار خارج کنند. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توانایی‌های مدیریت و سرمایه‌گ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بر این اساس ، اطلاعات مربوط به صورت های مالی87 شرکت در آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی،رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دار ند. در مقابل، دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و...

یکی از کارکردهای مهم مدیریت، تصمیم در مورد تخصیص منابع مالی است. تخصیص منابع مالی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. رقابت بازار و ریسکهای پیرامون شرکت از جمله عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات مدیریت می‌باشند. تحقیقات گذشته رابطه مثبت رقابت با تصمیمات مدیریتی(سرمایه گذاری) را تایید کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی نقش مداخله‌گری مدیریت یکپارچه ریسک به عنوان عامل تاثیر گذار  بر رابطه فوق است. ابعاد...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس ، اطلاعات مربوط به صورت های مالی87 شرکت در آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی،رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دار ند. در مقابل، دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و...

توانایی مدیریت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد مالی و تداوم فعالیت است که می‌تواند منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری شود. با توجه به تاثیر بسزایی که توانایی مدیریت در بهبود عملکرد شرکت، سرمایه‌گذاری و ایجاد وجه نقد دارد و با در نظر گرفتن نقش با اهمیتی که نقدینگی شرکت در وضعیت مالی آن ایفا می‌کند، مدیریت شرکت می‌تواند با افزایش انعطاف پذیری مالی، شرکت را از درماندگی مالی مصون نگه دارد. هدف پژ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1381 می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید.  نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان داد که : 1- شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند ( خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اخ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود