مطالعه همدمایی برای جذب زیستی فلزات سنگین روی، کادمیوم، جیوه و مس توسط جلبک سبز انترومرفا

ثبت نشده
چکیده

جذب زیستی چند فلز سنگین شامل روی، کادمیوم، جیوه و مس به‌وسیله‌ جلبک سبز انترومرفا بررسی شده است. الگوی هم‌دمایی تک متغیره  هنری،  و همچنین الگوهای هم‌دمایی دو متغیره لانگمیرو فروندلیچ در شرایط ثابت از نظر حضور عوامل تأثیرگذاری نظیر، غلظت اولیه‌ زیست توده، دما، pH اولیه، غلظت اولیه ‌یون فلزی و زمان تماس مطالعه شد. نتایج اندازه‌گیری شده حاصل از دستگاه جذب اتمی نشان می دهد که الگوی همدمایی فروندلیچ نسبت به الگوهای همدمایی هنری و لانگمویر، برای جذب زیستی روی، کادمیوم، جیوه و مس وسیله‌ای مناسبتر است. بنابراین ما با یک جذب زیستی ناهمگن، برگشت‌پذیر و چندلایه روبرو هستیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جذب زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط های آبی با استفاده از جلبک اسپیروژیر

این پژوهش بکارگیری جلبک اسپیروژیر و بررسی عملکرد آن در جهت حذف فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط‌های آبی می باشد. در این پژوهش طرح آزمایش به صورت یک عامل در زمان در نظر گرفته شد. تاثیر pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه کادمیوم و سرب بر میزان جذب مورد بررسی و مقادیر بهینه این پارامتر‌ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که 3 گرم در لیتر جلبک اسپیروژیر می تواند 5/83 درصد کادمیوم را در مدت زمان 30 ...

متن کامل

مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور

در این مطالعه به منظور بررسی بروز ضایعات احتمالی میکروسکوپیک ، بافتهای کبد ، روده ، آبششها ، قلب و عضلات ماهی کپور معمولی به روش حمام در معرض عناصر سنگین سولفات مس ( 8.5 mg / l) ، سولفات روی ( 33mg/l) و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ( 10 mg/l) در شرایط آب با کیفیت تعریف شده قرار گرفتند . نمونه های بافتی مورد نیاز برای مطالعات آسیب شناسی در فواصل زمانی 3 ، 12 و 24 ساعت پس از حمام تهیه و پس از تهیه...

متن کامل

ظرفیت جلبک قرمز Gracilaria برای جذب زیستی کادمیوم: مطالعه هم دمایی و روش سطح پاسخ

DOR: 98.1000/1562-1057.1397.9.61.0.35.1592.1582 هدف از این مطالعه، حذف فلز کادمیوم توسط جلبک قرمز گراسیلاریا به عنوان زیست­توده است. تاثیرمتغیرهای مستقل بر جذب زیستی یون کادمیوم توسط زیست­توده جلبک قرمز گراسیلاریا ارزیابی شدند. همچنین داده­های آزمایشگاهی نیز در دو الگوی هم­دمایی متداول، یعنی الگوی لانگمویرو فروندلیچ، ارزیابی شدند. طراحی آزمایش برای ارزیابی اثرات متقابل شاخص‌های pH، زمان تماس، ...

متن کامل

مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور

در این مطالعه به منظور بررسی بروز ضایعات احتمالی میکروسکوپیک ، بافتهای کبد ، روده ، آبششها ، قلب و عضلات ماهی کپور معمولی به روش حمام در معرض عناصر سنگین سولفات مس ( 8.5 mg / l) ، سولفات روی ( 33mg/l) و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ( 10 mg/l) در شرایط آب با کیفیت تعریف شده قرار گرفتند . نمونه های بافتی مورد نیاز برای مطالعات آسیب شناسی در فواصل زمانی 3 ، 12 و 24 ساعت پس از حمام تهیه و پس از تهیه...

متن کامل

مطالعه سطوح فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در رسوبات شمال غرب خلیج فارس- بندر امام خمینی(ره)

بندر امام خمینی(ره) بزرگ‌ترین بندر ایران در شمال غربی خلیج فارس است که تردد فراوان کشتی‌ها در این بندر و همچنین وجود صنایع مختلف به‌خصوص صنایع پتروشیمی در اطراف آن سبب تخلیه آلاینده‌های فراوان آلی و معدنی از جمله فلزات سنگین به این منطقه می‌شود. فلزات سنگین به‌دلیل پایداری زیاد با تجمع در بافت‌های آبزیان، قابل انتقال به سطوح مختلف غذایی و در نهایت انسان هستند و به‌این ترتیب باعث بروز پیامد‌های ...

متن کامل

اندازه گیری فلزات سنگین (کادمیوم، جیوه، روی، نیکل، قلع و آهن) در کنسرو تون ماهیان

این تحقیق در سال 1388 با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین آهن، جیوه، کادمیوم، روی، قلع و نیکل در کنسروتون ماهیان در ایران انجام شد. 54 نمونه کنسرو ماهی­تون به صورت تصادفی از سه کارخانه شهرهای ایران (کرج، همدان، اصفهان) تهیه شدند. هضم نمونه­ها به روش خشک و سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی با دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام شد که وجود ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  6- 14

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022