مطالعه و ارزیابی الگوهای ابلقی برگ و جهش یافته های کاستی کلروفیل بدست آمده از تنوعات سوماکلونال در بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha H. Wendl.)

نویسندگان

  • احمد خلیقی
  • روح انگیز نادری
  • کورش شجیعی
چکیده

طی بازدید از گلخانه های تکثیر و پرورش گیاه بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha H. Wendl.) در ایران گیاهانی با انواع الگوهای ابل قی برگ جمع آوری گردید . شناسایی الگوی ابلقی گیاهان با مقایسه تفاوتهای مورفولوژیکی موجود در برگهای آنان مانند : 1- محل توسعه سلولهای فاقد کلروفیل، 2- چگونگی گسترش، توزیع و پراکندگی بافتهای فاقد کلروفیل در سطح برگها و 3- شکل کلی توزیع بافتهای ابلق در سرتاسر کل گیاه انجام شد . در این مطالعه از راهنمای شناسایی انواع الگوهای ابلقی برگ در بنفشه آفریقایی که در یک منبع اینترنتی معتبر و ارزشمند وجود داشت، استفاده گردید . در آزمایش بعد، جهت ایجاد تنوعات سوماکلونال و بدست آوردن موتانت های ارزشمند و مطالعه و ارزیابی آنها، قطعات تهیه شده از بافتهای برگی تغییر یافته که یک رقم نیمه مینیاتور با گل های صورتی رنگ، جهت پرآوری کالوس بر روی محیط کشت MS،تغییر یافته که حاوی سطح نسبتا بالایی از هورمون های BAو IAA بود. کشت گردیدند . پینه های بدست آمده در مدت 6 ماه پس از شروع آزمایش 4 تا 6 مرتبه واکشت داده شدند و سپس به محیط کشت انگیزش شاخساره(SIM)انتقال یافتند . بدین ترتیب از کل توده های پینه ای موجود تعداد 1750 گیاه بدست آمده که جهت شناسایی تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در برگهای آنان، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند . در مرحله بعد، کلیه ارقام جمع آور ی شده و واریانت های بدست آمده جهت اثبات پایداری صفت مورد نظرشان با استفاده از قلمه های برگی در شرایط درون گلخانه ای در محیط کشت پرلیت تکثیر گردیدند . در بین گیاهان بدست آمده از کالوسهای واکشت شده، واریانت های با الگوهای مختلف ابلقی برگ و گلهای فانتزی صورتی رنگی که دارای طیفهای مختلفی از تراکم خالهای بنفش رنگ بودند، مشاهده شد . مطالعه، بررسی و ارزیابی واریانتهای بدست آمده از تنوعات سوماکلونال نشان داد که در سیستم کشت بافت امکان تولید انواع الگوهای ابلق و یا بافت ناهمسان برگی در جهت بهبود کیفیت صفات ظاهری گیاه در بنفشه آفریقایی وجود دارد . خصوصیت ابلقی برگها در نتاج رویشی حاصل از قلمه زنی کلیه واریانتهای بافت ناهمسان بعلت تک سلولی بودن منشاء اپیدرمی شاخساره های جدید کاملا محو گردید، در حالیکه کلیه خصوصیات ابلقی واریانتهای ابلق بدست آمده در طی یک نسل رویشی پایدار ماندند. صفت موتاسیون یافتة واریانتهای رنگیزة گل نیز در طی یک نسل رویشی پایدار ماند . در مجموع،استفاده از روشهای ایجاد تنوعات سوماکلونال، قابلیتهای ژنتیکی گیاه بنفشه آفریقایی را در راستای تولید و بهبودصفات جدید آشکار می نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه و ارزیابی الگوهای ابلقی برگ و جهش یافته های کاستی کلروفیل بدست آمده از تنوعات سوماکلونال در بنفشه آفریقایی (saintpaulia ionantha h. wendl.)

طی بازدید از گلخانه های تکثیر و پرورش گیاه بنفشه آفریقایی(saintpaulia ionantha h. wendl.) در ایران گیاهانی با انواع الگوهای ابل قی برگ جمع آوری گردید . شناسایی الگوی ابلقی گیاهان با مقایسه تفاوتهای مورفولوژیکی موجود در برگهای آنان مانند : 1- محل توسعه سلولهای فاقد کلروفیل، 2- چگونگی گسترش، توزیع و پراکندگی بافتهای فاقد کلروفیل در سطح برگها و 3- شکل کلی توزیع بافتهای ابلق در سرتاسر کل گیاه ا...

متن کامل

بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (saintpaulia ionantha wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن

در این تحقیق، ریزپرآوری ریزنمونه­های برگی بنفشه آفریقایی در قالب چند آزمایش مستقل مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف آزمایش شامل بررسی بهترین روش ضدعفونی سطحی، محیط استقرار ریزنمونه ها، تعیین مناسب ترین غلظت هورمون برای شاخساره زایی و پرآوری بود. همچنین القاء ریشه زایی برون شیشه­ای با استفاده از بسترهای مختلف کشت انجام شد. نتایج نشان داد بهترین تیمار ضدعفونی ریزنمونه­ها الکل 70 درصد در مدت 30 ثا...

متن کامل

African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl.): classical breeding and progress in the application of biotechnological techniques

As a result of its domestication, breeding and subsequent commercialization, African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) has become the most famous and popular Saintpaulia species. There is interest in producing cultivars that have increased resistance to pests and low temperature, in the introduction of novel horticultural characteristics such as leaf shape, flower colour, size and form, a...

متن کامل

ارزیابی بسترهای مختلف کشت و سطوح مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی بنفشه آفریقایی (saintpaulia ionantha wendl)

بنفشه آفریقایی یکی از محبوب ترین گیاهان گلدار آپارتمانی است که برای رشد رویشی و زایشی مطلوب نیاز به بسترهای کشت سبک و تغذیه تکمیلی همراه با آب آبیاری دارد. ثابت شده است که کاربرد کلسیم تعداد گل های با کیفیت خوب را افزایش می دهد و باعث رشد بهتر گیاهان زینتی می شود. دو آزمایش به منظور ارزیابی اثرات بستر کشت و کاربرد کربنات کلسیم و نیترات کلسیم روی بنفشه آفریقایی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا...

Electron Microscopy of the Degeneration of Fine Structure in Saintpaulia ionantha Wendl. Pollen Walls

It has been widely accepted that oxidation is a major cause of the degeneration of the exine layer of spore and pollen grain walls. Recently this factor has come into consideration regarding the fine structure of these walls (Afzelius, 1956). Afzelius demonstrated that oxidation may change a "granular laminated structure into an amorphous granular" one, the latter showing no additional effects ...

متن کامل

Photosynthetic and biochemical characterization of in vitro-derived African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl) plants to ex vitro conditions

Photosynthetic and biochemical characterization of in vitro-derived African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl) plants to ex vitro conditions Yaser Hassan Dewir, Mohammed El-Sayed El-Mahrouk, Hanady Salim Al-Shmgani, Hail Z. Rihan, Jaime A. Teixeira da Silva & Michael P. Fuller a Plant Production Department, College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023