مطالعه و ارزیابی مقاومت نسبی به بیماری بلاست در ارقام مختلف برنج

نویسندگان

  • بهمن یزدی صمدی
  • علی مومنی
  • هی لئونگ
چکیده

به منظور مطالعه درجه مقاومت نسبی ارقام برنج به Pyricularia grisea Sacc. ‘ عامل بیماری بلاست برنج، اجزای آن و تعیین منحنی پیشرفت بیماری 2، تعدادی ارقام ایرانی، محلی و اصلاح شده ، بهمراه تعدادی ارقام خارجی در آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه با استفاده از نژادهای بلاست 3برنج در محل موسسه بین المللی تحقیقات برنج (ایری) 4 ، فیلیپین، و در قالب طرح پایه بلوکهای تصادفی با سه تکرار و برای صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، اندازه لکه، درصد سطح آلودة برگ 5، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ارقام انتخابی برای کلیه صفات مورد مطالعه می باشد . ارقام نعمت، ندا و کو 639 دارای تیپ آلودگی حساس، قابلیت اسپورزایی بالا ودوره کمون کوتاه بوده اند . ارقام آی آر 64 و وندانا 7 دارای تیپ آلودگی نیمه حساس تا حساس و قابلیت اسپورزایی 8 متوسط تا پایین بوده اند، ارقام محلی ایرانی عنبربو‘ طارم محلی‘ دمسیاه بهمراه سان هوان ژان – 2 از چین دارای تیپ آلودگی مقاوم و قابلیت اسپورزایی پایین بوده اند. پیشرفت بیماری و سطح زیر منحنی توسعه بیماری در ارقام نعمت و ندا سریع و بالا بوده و بطور معنی داری متفاوت از آی آر64 با حد متوسطی از پیشرفت بیماری و سطح زیر منحنی توسعه بیماری‘ و ارقام عنبربو‘ طارم محلی‘ دمسیاه بهمراه سان هوان ژان – 2 با مقادیر پایین خصوصیات مذکور بوده است. بر اساس نتایج ‘ ارقام مورد بررسی در سه دسته با مقاومت بالا‘ مقاومت نسبی و حساس دسته بندی گردیده اند‘ که برای حصول مقاومت پایدار‘ ارقامی با مقاومت نسبی توصیه می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف گلرنگ به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی

بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از میکروب شبه قارچ phytophthora ، از عوامل اصلی کاهش عملکرد گیاه گلرنگ در ایران و جهان میباشد که با توجه به دامنه میزبانی وسیع آن، مورد توجه بسیاری از محققین در سراسر دنیا میباشد. از آنجائیکه استفاده از ارقام مقاوم بعنوان ساده ترین وموثرترین روشها در مبارزه با بیماریهای گیاهی بخصوص آندسته که توسط فیتوفتراها ایجاد میشوند مطرح میباشد، استفاده از یک روش ساده و سریع جهت غ...

15 صفحه اول

بررسی مقاومت نسبی گیاهچه‌های برخی ارقام برنج نسبت به عامل بلاست (Magnaporthe grisea (Hebert) Barr) در شرایط مزرعه و گلخانه

In this research work the relative resistance of rice (Oriza sativa L.) cultivars to the Blast disease, resulted by the fungi Magnaporthe grisea Sacc. was determined using their progressive disease curve. Fifty eight internal cultivars and the line of Omidbahksh were tested under greenhouse and field conditions. Phenotyping tests were conducted on blast nursery uisng a randomized complete bloc...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به بیماری بلاست در لاین های مختلف برنج (.oryza sativa l)

بلاست (magnaporthe grisea) یکی از مهمترین بیماری های برنج در ایران می باشد که سبب کاهش شدید عملکرد در ارقام حساس می شود. در این تحقیق تعداد 58 ژنوتیپ برنج همراه با دو رقم نعمت و بینام به ترتیب به عنوان شاهد مقاوم و حساس منطقه و ارقام ir1552 و b40 به ترتیب بعنوان شاهد مقاوم و حساس بین المللی جهت مقاومت به بلاست در سال 1390 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقای...

15 صفحه اول

غربالگری ژن های موثر در مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج (oryza sativa l.)

بیماری بلاست یکی از مهم ترین بیماری های خسارت زا در برنج است که سالانه باعث تلفات زیاد عملکرد برنج در دنیا می شود. استفاده از ارقام مقاوم حامل ژن های اصلی مقاومت (r) به عنوان یکی از بهترین روش های قابل اطمینان جهت کنترل بیماری ها می باشد. به همین منظور، برای شناسایی ارقام و لاین های برنج مقاوم به بلاست از تعدادی آغازگر همبسته با ژن pi1 طراحی و از آن ها برای تکثیر dna استفاده گردید. از ترکیب های...

مطالعه مقاومت ژنوتیپ‌های برنج (.Oryza sativa L) به بیماری بلاست در مرحله گیاهچه و خوشه در مازندران

  Blast, caused by Magnaprthe grisea, is often an important fungal disease in the production of rice in temperate and tropical areas including Iran. To determine reaction of rice cultivars against blast disease, 40 rice genotypes from Iran and other sources from Asia were selected. Four blast isolates from different races were used to test all rice genotypes in different greenhouse tests. In bl...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021