مطالعه و مقایسه انرژی سطحی سطوح Cu(111),Cu(110)وCu(100)با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Probing enantioselectivity on chirally modified Cu(110), Cu(100), and Cu(111) surfaces.

Temperature programmed desorption methods have been used to probe the enantioselectivity of achiral Cu(100), Cu(110), and Cu(111) single crystal surfaces modified by chiral organic molecules including amino acids, alcohols, alkoxides, and amino-alcohols. The following combinations of chiral probes and chiral modifiers on Cu surfaces were included in this study: propylene oxide (PO) on L-alanine...

متن کامل

DFT study of gas-phase adsorption of benzotriazole on Cu(111), Cu(100), Cu(110), and low coordinated defects thereon.

The adsorption of benzotriazole--an outstanding corrosion inhibitor for copper--on Cu(111), Cu(100), Cu(110), and low coordinated defects thereon has been studied and characterized using density functional theory (DFT) calculations. We find that benzotriazole can either chemisorb in an upright geometry or physisorb with the molecular plane being nearly parallel to the surface. While the magnitu...

متن کامل

Density functional study of oxygen on Cu(100) and Cu(110) surfaces

Using density-functional theory within the generalized gradient approximation, we investigate the interaction between atomic oxygen and Cu 100 and Cu 110 surfaces. We consider the adsorption of oxygen at various on-surface and subsurface sites of Cu 100 for coverages of 1/8 to 1 monolayers ML . We find that oxygen at a coverage of 1/2 ML preferably binds to Cu 100 in a missing-row surface recon...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Cyclic dipeptide immobilization on Au(111) and Cu(110) surfaces.

Soft X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Near Edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) spectroscopy have been used to probe the electronic and adsorption properties of two cyclic dipeptides, i.e. cyclo(glycyl-histidyl) and cyclo(phenylalanyl-prolyl), on Au(111) and Cu(110) surfaces. The core level spectra show chemical shifts which indicate weak chemisorption on Au(111), and stronge...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  37- 41

تاریخ انتشار 2015-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021