مطالعه پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنزیم‌های کبدی در مواجهه با نانولوله‌های کربن چنددیواره در موش‌های صحرایی

نویسندگان

  • نوری, علی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان
  • نیری, هاشم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان
چکیده

Background and Objectives: The proprietary of carbon nanotubes may cause harmful effects on the environment. In the present study, the effects of these nanoparticles on oxidative stress and liver function impairment in Wistar rats were investigated. Materials and Methods: In this experimental study, the multi-wall carbon nanotubes functionalized with carboxylic groups were injected to Wistar rats in 4 treatment groups (doses of 10 and 20 mg/kg/bw with two different blood sampling times) and control groups received physiological saline. Blood sampling was done in two stages, 24 hours and 144 hours after the last injection. Then, the activity levels of ALP (Alkaline phosphatase), ALT (Alanine aminotransferase), AST (Aspartate aminotransferase), LDH (Lactate dehydrogenase) enzymes, and malondialdehyde and plasma thiol levels were measured. Data were analyzed using one-way ANOVA and Duncan post hoc test. : In the first blood collection, LDH activity at the dose of 20 mg/kg and the amount of thiol groups at the dose of 10 mg/kg increased (p=0.006) and decreased (p=0.011) significantly than other groups, respectively. In the second blood collection, the activity levels of the ALP (p=0.020) and LDH (p=0.007) at a dose of 20 mg/kg and the activity levels of the ALT (p=0.033) at a dose of 10 mg/kg decreased significantly compared to the control group. The amount of malondialdehyde was significantly increased (p=0.023) at either doses of 10 and 20 mg/kg compared to the control group. Conclusion: Probably, carboxylic multi-wall carbon nanotubes, even at low doses, after 6 days of the last injection, causes disturbances in liver function by producing free radicals and oxidative stress. Key words: Multi-wall carbon nanotubes, Oxidative stress, Liver enzymes, Rat   Funding: This study was funded by student fees. Conflict of interest: None declared. Ethical approval: The Ethics Committee of Islamic Azad University of Falavarjan approved the study (IR.IAUFALA.2039508230009).   How to cite this article: Nasajpour V, Noori A, Naieri H. The Study of Oxidative Stress Parameters and Liver Enzymes in Exposure to Multi-Wall Carbon Nanotubes in Rats. J Rafsanjan Univ Med Sci 2018; 17 (5): 447-460. [Farsi]  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثرات حفاظت کبدی بتائین در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از لوودوپا و بنسرازید در موش‌های صحرایی

Introduction: Betaine has been demonstrated to have methyl donor and antioxidant properties in our previous reports. Thus, the aim of the present study was to determine plasma homocysteine concentration and evaluate antioxidant activity of betaine following levodopa and benserazide administration, which routinely are used in treatment of Parkinson’s disease in liver of rats. Methods: Sprague–...

متن کامل

بررسی سطح آنزیمهای کبدی در کارگران مواجهه ‌یافته با بخارات وینیل ‌کلراید در مجتمع‌ های پتروشیمی

سابقه و هدف: پلی وینیل کلراید در ساخت و تولید بسیاری از وسایل ضروری زندگی بکار می رود. تولید آن بدون به کارگیری مونومروینیل کلراید مقدور نمی باشد. وینیل کلراید در دراز مدت می تواند اثرات مضر کبدی داشته باشد. در مطالعه حاضر اثرات کبدی مواجهه طولانی مدت با مقادیر خفیف تا متوسط مونومروینیل کلراید بررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی سطح آنزیمهای کبدی 52 کارگر گروه مورد با 48 پرسنل گروه شا...

متن کامل

بررسی اثرات هیوسیامین روی استرس اکسیداتیو سلول ‌های کبدی در موش صحرایی نر

زمینه و هدف: افزایش تولید رادیکال های آزاد توسط دستگاه‌های درون زا و برون زا در بدن ما منجر به استرس های اکسیداتیو شده که به سلول‌های اندام‌های مختلف آسیب می‌رساند. هیوسیامین یک تروپان آلکالوئید مهم جداشده از برخی گونه‌های سولاناسه می‌باشد که به‌واسطه خواص ضد درد، ضدالتهاب، ضد تب و ضد تشنج، در پزشکی سنتی استفاده می‌شود. خاصیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی گلایکیشنی تروپان آلکالوئیدها می‌تواند در مقابله ...

متن کامل

اثر کورکومین بر سطح سرمی آنزیمهای آسپارتات و آلانین آمینوترانسفراز و شاخصهای استرس اکسیداتیو در قلب موش صحرایی دیابتی

سابقه و هدف: دیابت قندی در درازمدت موجب افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش فعالیت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدان در بدن می‌گردد. ماده مؤثره زردچوبه (کورکومین) دارای اثر ضد دیابتی و آنتی‌اکسیدانی است. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر تجویز درازمدت آن بر سطح سرمی آسپارتات و آلانین آمینوترانسفراز و سطح برخی شاخصهای استرس اکسیداتیو در بافت قلب می‌باشد.‏ مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، موشهای صحرایی به پنج گروه ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 5

صفحات  447- 460

تاریخ انتشار 2018-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022