مطالعه ژنتیکی خصوصیت ریشه گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی

ثبت نشده
چکیده

برای مطالعه اثر ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) و نحوه عمل ژن‌ها از لحاظ صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط تنش خشکی در 6 لاین و دو رقم گندم نان یک طرح تلاقی دای‌آلل 8*8 یک طرفه در سال 1381 در گلخانه انجام گرفت. مواد گیاهی (والدین و هیبریدهای F1) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس ساده و دای‌آلل نشان داد که برای هر دو صفت وزن خشک ریشه و نسبت وزن ریشه به ساقه در هر دو شرایط معمولی و تنش رطوبتی بین ژنوتیپ‌ها اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد و با توجه به نسبت واریانس GCA به SCA ، نقش بیشتر اثر افزایشی ژن‌ها در کنترل صفت وزن خشک ریشه مشاهده شد. برای صفت وزن خشک ریشه در هر دو شرایط معمولی و تنش رطوبتی دو والد 2-7007 و شاه‌پسند دارای بالاترین اثر ترکیب‌پذیری عمومی بوده و به عنوان بهترین ترکیب‌شونده‌های عمومی شناسائی شدند. ازنظر صفت نسبت وزن خشک ریشه به ساقه در هر دو شرایط والد 6/5806 دارای بالاترین اثر ترکیب‌پذیری عمومی بود و به عنوان بهترین ترکیب‌شونده عمومی از نظر این صفت شناسایی شد. در شرایط رطوبت معمول اثر ژنی فوق غالبیت در تظاهر هر دو صفت و در شرایط تنش رطوبتی اثر ژنی غالبیت نسبی برای وزن خشک ریشه و غالبیت کامل برای نسبت ریشه به ساقه ملاحظه شد. همچنین در شرایط تنش خشکی برای دو صفت وزن خشگ ریشه و نسبت ریشه به ساقه لاین 2/5593 دارای حداکثر تعداد ژن‌های غالب و لاین 4-524 دارای حداکثر ژن‌های مغلوب در کنترل ژنتیکی این صفت بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه ژنتیکی خصوصیت ریشه گندم (triticum aestivum l.) در شرایط تنش خشکی

برای مطالعه اثر ترکیب پذیری عمومی (gca) و خصوصی (sca) و نحوه عمل ژن ها از لحاظ صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط تنش خشکی در 6 لاین و دو رقم گندم نان یک طرح تلاقی دای آلل 8*8 یک طرفه در سال 1381 در گلخانه انجام گرفت. مواد گیاهی (والدین و هیبریدهای f1) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس ساده و دای آلل نشان داد که برای هر دو صفت وزن خشک ر...

متن کامل

بهبود ژنتیکی عملکرد ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی

    احمدرضا گل پرور   استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان     چکیده   برای بازدهی بیشتر در اصلاح ارقام پیشرفته باید صفات مرفولوژیکی را که در افزایش عملکرد دانه مؤثرند شناخت و آنها را بعنوان معیارهای انتخاب مورد استفاده قرار داد . به این منظور مطالعه ای بر روی 567 ژنوتیپ گندم نان صورت گرفت. ژنوتیپ ها همراه با شاهدهای کرج یک و سرداری کشت شدند . طرح ازمایشی مورد اس...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی صفات مختلف گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش دوره‌ای خشکی

سیستم ریشه‌ای عمیق و گسترده نقش ارزنده‌ای در تحمل به خشکی و افزایش عملکرد گندم در شرایط کمبود آب ایفا می‌کند. ولی اطلاعات کمی در مورد ژنتیک ساختار ریشه وجود دارد. در این پژوهش ژنتیک سیستم ریشه گندم با استفاده از یک تلاقی دی‌آلل یک طرفه با هشت والد مطالعه شد. والدین و نتاج 1F در شرایط تنش خشکی دوره‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته و صفات طول ریشه، وزن ریشه، تعداد ریشه، وزن...

متن کامل

کاربرد شاخص‌های گزینشی در بهبود عملکرد دانه گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی

     To improve a complex characters such as grain yield with low heritability, indirect selection through other characters and selection index based on different effective traits were used. For this purpose, 96 F3 families derived from Roshan and Kavir crossing, together with parents, F1 and F2 progenies were cultivated. In lattice design with 2 replications under drought stress conditions in ...

متن کامل

بررسی تبادلات گازی در ژنوتیپ های مختلف گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تنش خشکی

بررسی فاکتورهای روزنه ای و غیر روزنه ای محدود کننده فتوسنتز ممکن است در درک مبانی فیزیولوژیک مقاومت به خشکی موثر باشد. به منظور مطالعه پارامترهای گازی در ژنوتیپ های پیشرفته گندم دیم یک آزمایش مزرعه ای در سال 83-1382 در ایستگاه تحقیقات دیم قاملو در استان کردستان انجام شد. از یک طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با دو کرت اصلی(شرایط دیم و شرایط آبی)، 20 ژنوتیپ گندم دیم به عنوان کرت...

متن کامل

بررسی اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه های بذری گندم ((triticum aestivum l.

به منظور بررسی اثرات تنش آب روی خصوصیات آناتومیکی و مورفولوژیکی ریشه های بذری گندم، آزمایشی در آزمایشگاه زراعت دانشگاه شهید باهنر به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گردید. ارقام انتخاب شده شامل شاهپسند، تجن و گاسپارد به عنوان ارقام حساس به خشکی، ارقام ارگ، فلات وسبلان به عنوان ارقام نیمه مقاوم به خشکی و ارقام روشن، مهدوی، پیشتاز و اکسکلیبر به عنوان ارقام مقاوم به خشکی بودند.

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 4

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2005-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021