مطالعه کیفی راهبردهای مقابله‌ای سالمندان در مواجهه با تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی

نویسندگان

  • جعفر کردزنگنه استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران
  • شهلا سهرابی صمیره دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور
  • محمد اردشیری مربی ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

سالمندان به علت تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی مرتبط با سن درطی فرآیند پیری، تحولات اساسی را در ساختار زندگی فردی و اجتماعی­شان تجربه می­کنند که در صورت فقدان برنامه­ریزی برای این مرحله از عمر، سالمندان و جامعه با وضعیت کمابیش مساله­سازی مواجه خواهند شد. مطالعة حاضر پژوهشی کیفی است که با هدف مطالعه راهبردهای مقابله­ای سالمندان در مواجهه با تغییرات رخ داده سنی در آنان صورت گرفته است. دراین راستا با کاربست روش نظریه­ی زمینه­ای و تکنیک مصاحبة عمیق به مطالعة راهبردهای مقابله­ای در 19 سالمند زن و مرد در بازه سنی 60 تا 90 سال پرداخته­ایم. نتایج مطالعه نشان می­دهد که گذار از سالمندی، تلاش برای بقاء مهم­ترین مقوله و معنای بین ذهنیتی در سالمندان برای مقابله با تغییرات رخ داده سنی در آنان است. یعنی پیش فرض اساسی برای سالمندان در این منطقه، تطبیق یا خودتنظیمی شخصی هم در سطح زیستی و هم روانشناختی و هم اجتماعی با به‌کارگیری راهبردهای مقابله­ای از قبیل تعامل مدبرانه یا بازاندیشانه با شرایط و خودحمایتی پرهیزی و انتخاب سبک زندگی سالم جهت مواجهه با محدودیت­های زندگی سالمندی، ضعف شبکه حمایتی و  فرسودگی روانی است. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مطالعه حاضر بخشی از یک پژوهش گسترده تر است که با هدف کشف و توصیف چگونگی مواجهه زنان میانسال با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن انجام شده است. جهت تحقق این هدف، از روش‌شناسی کیفی نظریه‌زمینه‌ای استفاده گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند، تعداد20 زن میانسال40 تا60سال به عنوان مشارکت‌کنندگان انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شده و با توجه به...

  این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی در دانش ‌ آموزان دوره متوسطه انجام شد . آزمودنی ‌ ها 150 نفر (76 پسر و 74 دختر) از دانش‌آموزان دوره متوسطه بودند. ابزارهای استفاده شده درتحقیق حاضر، «مقیاس نگرش‌های ناکارآمد» (DAS) ، «فهرست وارسی راهبردهای مقابله ‌ ای» (CCL) ، و «پرسشنامه سلامت عمومی » (GHQ) بودند. یافته‌ها نشان داد که رابطه معناداری بین ...

در پژوهش حاضر، سلامت روانی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان آزاردیده توسط همسرانشان و گروه گواه مقایسه شد. یک گروه از زنان آزاردیده (45 نفر) و یک گـروه از زنانی که قربانی نبودند (72 نفـر) پرسشنامـه‌ همسرآزاری (قهاری، عاطف وحید و یوسـفی، 1384)، پرسشنامه سلامت عمومی (گلـدبرگ، 1972)، مقیاس حمایت اجتماعی (کاسیدی و لانگ، 1996) و تنظیم مجدد مقیـاس راهبردهای مقابله‌ای (حسینی قدمگاهی، 1376)...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی ، لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد به منظور تغییر سازمانی ، نیاز به دانش و مهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. مدیران با کسب آگاهی از نظریه‌های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری‌های نو، توانمند‌سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارتها و استراتژی‌ها و پذیر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود