مطالعه گرایش موضوعی پژوهش‌‏های علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران

نویسندگان

  • علی جلالی استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
  • علی شرفی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد
  • مهدی علیپور استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر شناسایی وضعیت پژوهش‏ های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی ازنظر موضوع، سال انتشار و شکاف موضوعی در دانشگاه ‏های دولتی ایران بود. روش‏ شناسی: برای وصول به هدف مذکور از روش پژوهش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل 1120 عنوان گزارش پژوهش (پایان‏نامه‏ ها و مقاله‏ های) موجود در 13 دانشگاه دولتی ایران بین سال‏ های 1383-1392 بود که 749 عنوان از این پژوهش‏ها مربوط به پایان‌امه‏های کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‏شناسی و 371 عنوان از آن‌ها مربوط به مقاله‏های منتشرشده توسط محققان علم اطلاعات و دانش‏شناسی ایران در پایگاه اطلاعاتی سایمگو بود. طبقه‎بندی موضوعی پژوهش‏ ها با استفاده از 7 رده اصلی و 18 رده فرعی بر مبنای نظام طبقه‎بندی لیستا (LISTA) انجام‌شده و برای گردآوری اطلاعات نیز از سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته استفاده شده است. در انتها داده‌های طبقه‌بندی‌شده مورد تحلیل قرارگرفته و با استفاده از نمودارها و جداول توصیف‌شده‌اند. یافته‏ ها: یافته‌ها نشان دادند که موضوعات فناوری اطلاعات، کتابداری، بازیابی اطلاعات، کتاب‌سنجی، مدیریت اطلاعات، منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی و فهرست‌نویسی و رده‎بندی بیشترین محورهای موضوعی هستند که در پایان‌نامه‌ها و مقالات محققان علم اطلاعات و دانش‏شناسی موردمطالعه قرار گرفته‏اند. نتیجه گیری: در پایان‏ نامه‏ ها و مقالات علم اطلاعات و دانش‏ شناسی ایران به موضوعاتی مانند منابع اطلاعاتی، هستی‌شناسی، وب معنایی، جستجو معنایی، دولت الکترونیکی، مدیریت منابع اطلاعات، نوآوری دانش، اشتراک دانش، سازمان‌دهی دانش، شبکه، خدمات اطلاعاتی و کتابخانه‌های دیجیتال کمتر پرداخته شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه گرایش موضوعی پژوهش ‏های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در دانشگاه های دولتی ایران

هدف: هدف مقاله حاضر شناسایی وضعیت پژوهش‏ های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی ازنظر موضوع، سال انتشار و شکاف موضوعی در دانشگاه ‏های دولتی ایران بود. روش‏ شناسی: برای وصول به هدف مذکور از روش پژوهش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل 1120 عنوان گزارش پژوهش (پایان‏نامه‏ ها و مقاله‏ های) موجود در 13 دانشگاه دولتی ایران بین سال‏ های 1383-1392 بود که 749 عنوان از این پژوهش‏ها...

متن کامل

بررسی سیرگرایش موضوعی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بین سال‌های 1384 تا 1390

هدف: در این پژوهش به بررسی سیر گرایش موضوعی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بین سال‌های 1384تا 1390 پرداخته شده است. هدف این تحقیق مشخص نمودن فراوانی گرایش موضوعی پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران می‌باشد، که دسته‌بندی موضوعی بر اساس طبقه‌بندی لیزا صورت گرفته است. روش شناسی: این پژوهش با روش تحلیل محتوا و روش کتاب سنجی انجام گرفته و جامعه مورد مطالعه، تعداد 154...

متن کامل

بررسی سیرگرایش موضوعی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بین سال‌های 1384 تا 1390

هدف: در این پژوهش به بررسی سیر گرایش موضوعی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بین سال‌های 1384تا 1390 پرداخته شده است. هدف این تحقیق مشخص نمودن فراوانی گرایش موضوعی پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران می‌باشد، که دسته‌بندی موضوعی بر اساس طبقه‌بندی لیزا صورت گرفته است. روش شناسی: این پژوهش با روش تحلیل محتوا و روش کتاب سنجی انجام گرفته و جامعه مورد مطالعه، تعداد 154...

متن کامل

نگرش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی ایران نسبت به سرفصل دروس مقطع کارشناسی ‌ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در گرایش مدیریت اطلاعات

هدف: تعیین نگرش دانشجویان نسبت به سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی در گرایش مدیریت اطلاعات.  روش پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش نمونه­گیری انجام نشده و جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی در گرایش مدیریت اطلاعات تمامی دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی ایر...

متن کامل

ارائه الگوی برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‌‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه: حوزه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی)

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی) و ارائه مدل مفهومی و ساختاری است. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 122 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد. در این پژوهش به منظور گر...

متن کامل

مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران

چکیده هدف پژوهش حاضر مطالعه وضعیت تیم­سازی و کار تیمی در دانشگاه­های دولتی ایران با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی بود و دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان یکی از دانشگاه­های دولتی ایران برای نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده­ها از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، برمبنای مفاهیم کلیدی حاصل‌شده از مرور سوابق و منابع و بررسی اسناد استفاده شد. جامعۀ آماری شامل همۀ مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بود که ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  81- 99

تاریخ انتشار 2015-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021