مطالعه ی راهبردهای حفظی، یادافزا و متنی و بررسی اثرات این راهبردها بر یادگیری واژگان زبان آموزان سطح پیشرفته ی ایرانی

نویسندگان

  • محمد ظهرابی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز
  • پریا تدین گروه زبان انگلیسی - دانشگاه تبریز - تبریز - ایران
چکیده

راهبردهای یادگیری واژگان میتوانند روند فراگیری زبان را تسهیل نمایند. مطالعهی حاضر با هدف بررسی سه نوع رایج راهبردهای یادگیری واژگان شامل حفظی ، یاد افزا و یادگیری لغت در متن و جمله توسط زبانآموزان سطح پیشرفتهی ایرانی انجام شده است. روش این مطالعه شبه تجربی میباشد که شامل سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه است. تعداد هشتاد زبانآموز دختر ایرانی در سطح پیشرفته (20 نفر در هر گروه) در این مطالعه شرکت کردند که بر اساس آزمون تعیین سطح سریع تعیین سطح شدند. حدود صد و پنجاه واژه از کتاب «کلمات ضروری بارونز برای تافل» برای تدریس انتخاب شدند و این لغات در سه روش گوناگون به صورت حفظی، یادافزا و یادگیری لغت از طریق متن و جمله، توسط محققین در پنجاه جلسه به یادگیرندگان، آموزش داده شد. همچنین دو پسآزمون آنی و تأخیری از یادگیرندگان به عمل آمد. نتایج به وسیلهی نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه ثابت کرد که تفاوت معناداری بین گروههای آزمایشی و گروه گواه وجود دارد. یافتههای این تحقیق نشان داد که افرادی که از طریق راهبرد یادافزا و با استفاده از کلیدواژه، به آنها تدریس میشد، بیشترین میزان میانگین را در پسآزمونهای آنی (با میانگین ۳/۳۹) و تأخیری (با میانگین ۳۹) داشتند و نسبت به گروههای دیگر عملکرد بهتری را از خود نشان دادند. این یافتهها میتوانند برای معلمان زبان انگلیسی جهت توسعهی روشهای موثر آموزش لغت مفید باشند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Survey of cancer incidence during a 5-year (1998-2002) period in Semnan province

هدیکچ هقباس و فده : ناطرس زا بسانم تاعلاطا اب یم صاخ یئایفارغج هیحان رد فلتخم یاه همانرب ناوت ار یبط یاه یارب لابرغ و نامرد یرگ ) Screening ( هورگ دومن صخشم رطخرپ یاه . نآ زا هک اج گرم نازیم نانمس ناتسا تشادهب زکرم لااب ریم و ی زکرم رد یناقوف شراوگ هاگتسد ناطرس رثا رب ار ی ا هدرک شرازگ ناریا تس . یماـمت تـبث و یـسررب یارـب تفریذپ ماجنا یعماج قیقحت نانمس ناتسا یموب تیعمج نیب رد ناطرس دراوم ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

Larp _icee 2009_

کچ ی هد هکبش هکبش رگسح یاه رگسح زا یا هنیزه مک و دودمح یژرنا اب ،کچوک یاه دنتسه یا یم شخپ رظن دروم هقطنم رد هک هداد ات دنوش عجم طیمح زا ار ییاه شزادرپ یارب و هدونم یروآ یزکرم هرگ هب ١ دننک لاسرا . م نینچهم ی هب و هداد صیخشت طیمح رد ار یدادخر عوقو دنناوت دنناسرب یزکرم هرگ علاطا . هکبش هنوگنیا ریخا یالهاس رد هنیمز رد اه یاهدربراک فلتمخ یاه هدرک ادیپ یدایز دنا . زا دنترابع اهدربراک نیا هلجم زا...

متن کامل

The Combined Effect of Vitamins E and C Supplementation on the Lipid Profiles of Elderly Residents in Isfahan

1 يوجشناد سانشراک ی ،هیذغت مولع دشرا ،نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ،یسانش میژر و هیذغت هدکشناد ناریا 2 لوئسم هدنسیون : هورگ رایداتسا هیذغت هعماج ،ناریا ،نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ،یسانش میژر و هیذغت هدکشناد ، یکینورتکلا تسپ : amalavi@tums.ac.ir 3 داتسا هورگ هیذغت هعماج هدکشناد، هیذغت میژرو هاگشناد،ینامرد مولع یکشزپ ،نارهت ناریا 4 يارتکد تملاس تاقیقحت یلم وتیتسنا ،ناهفصا یتشادهب ت...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  9- 9

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید