مطالعۀ تأثیر مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی خدمات بر رضایت‌مندی هواداران فوتبال

نویسندگان

  • اکبر جابری استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • جواد خزائی پول کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • فرزانه مظلومی سوینی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • مهدی مرادی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

  امروزه جذب و حفظ هواداران توسط باشگاه‌های فوتبال از دغدغه‌های اصلی در فوتبال حرفه‌ای و صنعت ورزش است که می‌تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه‌ها ایجاد کند. هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعۀ میزان تأثیر مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی بر رضایت‌مندی هواداران به‌عنوان مشتریان عمده در صنعت ورزش فوتبال بوده است. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی، و از انواع تحقیقات کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات آن، ترکیبی از پرسشنامۀ محقق‌ساخته (پرسشنامۀ آمیختۀ بازاریابی) و ساختاریافته (رضایت‌مندیِ زبکار و همکاران (2010) ) است که براساس طیف پنج‌گزینه­ای لیکرت طراحی شده است. جامعة آماری پژوهش هواداران تیم‌های فوتبال در شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 381 نفر به‌عنوان نمونۀ پژوهش بررسی شدند. پایایی سؤالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 ارزیابی شد و به‌منظور سنجش روایی پرسشنامه­ها از روایی محتوا و نظرهای متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای 18SPSS و 18AMOS استفاده شد. همچنین به‌منظور سنجش روایی مدل از روش مدل‌‌یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد و براساس نتایج تحلیل مسیر تأثیر همۀ مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی خدمات به‌جز مؤلفۀ ترویج بر رضایت‌مندی هواداران تأیید شد. با توجه به اهمیت درآمدهای مالی در ورزش حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود که مدیران ورزشی در حوزۀ فوتبال با مدیریت مؤثر آمیختۀ بازاریابی خدمات در جلب رضایت هواداران اقدام کنند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه پرسپولیس بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بود که برای تماشای مسابقۀ این تیم­ و النصر عربستان در چارچوب مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آزادی حضور یافتند. تعداد این افراد حدود 100 هزار نفر بود، که حجم نمونه با است...

متن کامل

مدل ساختاری تأثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و آزمون مدل تأثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال است. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی است. با توجه به تعداد قابل کفایت برای فرضیه‌آزمایی و مدل‌سازی (بیش از 150 نفر) تعداد 350 نفر (دانشجویان دانشگاه خوارزمی) از هواداران علی کریمی (شخصیت نوستالژی) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های نوستالژی برانگیخته (پاسکال 2002)، شخص...

متن کامل

بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی حسی بر ارزش ویژۀ برند و تصویر برند (مطالعۀ موردی: برند تشک رویال)

بازاریابی حسی یکی از روش­های نوین بازاریابی است که موجب جذب مشتریان بازار هدف از طریق ارتباطات مرتبط با ارزش ویژۀ برند و تصویر ذهنی مناسب از برند می­شود. این پژوهش به بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی حسی بر ارزش ویژۀ برند و تصویر برند در شرکت تشک رویال پرداخته است. جامعۀ آماری آن 435 نفر از مشتریان این شرکت هستند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 204 نفر محاسبه شده است. داده­های مورد نیاز از طریق پر...

متن کامل

مقایسۀ دیدگاه داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال دربارۀ تأثیر زاویه بر تشخیص خطا در فوتبال

تصمیمات داوران فوتبال در یک مسابقه، علاوه­بر­این­که در­معرض عوامل محیطی کلان قرار دارد، ­می­تواند بر­اساس زوایای قابل­مشاهده در سطح عملیاتی از دیدگاه ذی­نفعان مختلف نیز تحت­تأثیر قرار گیرد؛ از­این­رو، پژوهش حاضر به­منظور مقایسۀ دیدگاه­های داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال در ارتباط با اثر زاویۀ دید بر تشخیص خطا، به­صورت نیمه­تجربی طراحی و تدوین گردید و در آن تعداد 38 نفر (شامل: 12 داور بین­الم...

متن کامل

طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ابعاد برند خدمات

برند نمادین‌ترین جنبه در صنعت ورزش است و هواداران بزرگ ترین مصرف کنندگان برندهای ورزشی هستند. بنابراین تمرکز بر وفاداری هواداران در ورزش بخصوص ورزش فوتبال، دغدغه بسیاری از مدیران باشگاه‌های ورزشی است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال بر اساس ابعاد خدمات برند بود. جامعۀ آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند. بدین منظور 384 نفر از هواد...

متن کامل

بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و انطباق آمیختۀ بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندۀ محصولات غیرنفتی)

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای انطباق آمیختۀ بازاریابی و بازار‎گرایی صادرات بر عملکرد صادراتی در شهر تهران پرداخته است. مطالعۀ حاضر دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست بررسی می‎کند که استراتژی‎های انطباق آمیختۀ بازاریابی و بازارگرایی چه تأثیری بر عملکرد صادراتی می‌گذارند و دوم، به بررسی نقش بازار‎گرایی در صادرات به‎دلیل وجود نتایج ضدونقیض مطالعات گذشته می‎پردازد. برای آزمایش فرضیه‎های تحقیق، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  133- 146

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022