مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

نویسندگان

  • علی رضا پورمحمد استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه مراغه
  • مجید شکرپور استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

‌به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای RAPD در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی‌شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در‌مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به‌ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به‌ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر بود. تعداد کل نوارهای چند‌شکل حاصل در ژنوتیپ‏های بررسی‌شدۀ گندم از 7 نوار تا 57 نوار متغیر بود، به‏طوری‏که میانگین تعداد نوار از 7/0 نوار در ’آزادی ‘ ‌تا 7/5 نوار در ’قدس‘ متفاوت بود. براساس شاخص تنوع ژنی نی، تنوع چشمگیری ‏بین ژنوتیپ‏های گندم مطالعه‌شده وجود داشت. از بین آغازگرهای بررسی‌شده، آغازگر 30 با توالی CCGGCCTTAG بیشترین (408/0) و آغازگر 18 کمترین (226/0) تنوع را نشان دادند. در تجزیۀ خوشه‏ای ارقام براساس فاصلۀ ژنتیکی نی و به روش UPGMA 4 گروه متمایز، قابل تشخیص بودند. در این گروه‏بندی، ارقام خارجی در گروه دوم و جدا از سایر ارقام قرار گرفتند. بنابراین، RAPD در جداسازی ارقام خارجی از داخلی موفق‏تر عمل کرد. در تجزیه به مختصات اصلی، 3 مؤلفۀ اصلی اول 71/61 درصد از تغییرات داده‏ها را توجیه کردند. کم‌بودن تغییرات توجیه‌شده توسط 3 مؤلفۀ اول، می‏تواند ناشی از پراکنش خوب نشانگر‏های بررسی‌شده و نمونه‏برداری مناسب آن‏ها از کل ژنوم باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از نشانگرهای rapd

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای rapd در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‏های تریتی پایروم، تریتیکاله و گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISJ

گیاهان ساخت دست بشر و گونه‌های وحشی گیاهان زراعی به عنوان منابع ژنتیکی با ارزش محسوب می‌شوند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های تریتی پایروم، تریتیکاله و گندم، DNA ژنومی این سه آمفی پلوئید، به همراه گندم دوروم و علف شور ساحل با استفاده از 32 آغازگر تصادفی و 22 آغازگر نیمه تصادفی تکثیر شد. 10 آغازگر تصادفی و 8 آغازگر نیمه تصادفی که توانستند باندهای واضح، چند شکل و تکرارپذیر تولید کنند، برای سا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه‌های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD

در این پژوهش تنوع ژنتیکی 29 نمونه و ژنوتیپ خرمالو با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD مورد بررسی قرار گرفت. صفات وزن تر میوه، قطر طولی و عرضی میوه، سفتی گوشت میوه، pH، TA، TSS عصاره میوه، شاخص طعم میوه، رنگ پوست و گوشت میوه، وجود بذر در میوه، و طول و عرض برگ بررسی شدند. همچنین تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR روی نمونه‌ها آزمایش شد. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده نشا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‏های تریتی پایروم، تریتیکاله و گندم با استفاده از نشانگرهای rapd و isj

گیاهان ساخت دست بشر و گونه های وحشی گیاهان زراعی به عنوان منابع ژنتیکی با ارزش محسوب می شوند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی لاین های تریتی پایروم، تریتیکاله و گندم، dna ژنومی این سه آمفی پلوئید، به همراه گندم دوروم و علف شور ساحل با استفاده از 32 آغازگر تصادفی و 22 آغازگر نیمه تصادفی تکثیر شد. 10 آغازگر تصادفی و 8 آغازگر نیمه تصادفی که توانستند باندهای واضح، چند شکل و تکرارپذیر تولید کنند، برای سا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

چکیده گونه­های جنس Calligonum در مناطق بیابانی آسیای مرکزی پراکنده­اند و نقش مهمی در تثبیت شن و بادشکن دارند. مارکر RAPD مارکر ژنتیکی مفیدی در بیان پلی­مورفیسم گیاهان و مطالعه خویشاوندی بین گونه‌هاست. به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون گونه­ای جنس اسکنبیل در ایران، تعداد 26 نمونه از 11 گونه اسکنبیل از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری و با استفاده از 15 آغازگر مورد تجزیه RAPD قرارگرفتند. نتایج حاصل...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

گیاه دم‎گاوی (Smirnovia iranica) از خانواده Fabaceae و از گونه‎های درختچه‏ای ارزشمند بومی و سازگار در ماسه‏زارهای مناطق مرکزی ایران است که از نظر تولید علوفه و حفاظت خاک و ایجاد چشم‎انداز زیبا و ارزش دارویی بسیار حایز اهمیت است. به‎منظور بررسی تنوع ژنتیکی این گیاه از رویشگاه آن واقع در ماسه‏زارهای کاشان 4 سایت مطالعاتی به‎فاصله 30 کیلومتر از هم انتخاب و از هر سایت 5 نمونه گیاهی جمع‎آوری و با اس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  129- 138

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023