مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

نویسندگان

  • علی رضا پورمحمد استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه مراغه
  • مجید شکرپور استادیار گروه باغبانی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
چکیده

‌به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای RAPD در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی‌شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در‌مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به‌ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به‌ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر بود. تعداد کل نوارهای چند‌شکل حاصل در ژنوتیپ‏های بررسی‌شدۀ گندم از 7 نوار تا 57 نوار متغیر بود، به‏طوری‏که میانگین تعداد نوار از 7/0 نوار در ’آزادی ‘ ‌تا 7/5 نوار در ’قدس‘ متفاوت بود. براساس شاخص تنوع ژنی نی، تنوع چشمگیری ‏بین ژنوتیپ‏های گندم مطالعه‌شده وجود داشت. از بین آغازگرهای بررسی‌شده، آغازگر 30 با توالی CCGGCCTTAG بیشترین (408/0) و آغازگر 18 کمترین (226/0) تنوع را نشان دادند. در تجزیۀ خوشه‏ای ارقام براساس فاصلۀ ژنتیکی نی و به روش UPGMA 4 گروه متمایز، قابل تشخیص بودند. در این گروه‏بندی، ارقام خارجی در گروه دوم و جدا از سایر ارقام قرار گرفتند. بنابراین، RAPD در جداسازی ارقام خارجی از داخلی موفق‏تر عمل کرد. در تجزیه به مختصات اصلی، 3 مؤلفۀ اصلی اول 71/61 درصد از تغییرات داده‏ها را توجیه کردند. کم‌بودن تغییرات توجیه‌شده توسط 3 مؤلفۀ اول، می‏تواند ناشی از پراکنش خوب نشانگر‏های بررسی‌شده و نمونه‏برداری مناسب آن‏ها از کل ژنوم باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های کاهوی ایرانی بر اساس نشانگرهای RAPD

شناسایی ویژگی‌ها و پتانسیل ژنتیکی ژرم‌پلاسم کاهو در ایران و امکان استفاده از آن‌ها در ایجاد ارقام از اهداف مهم به‌نژادی این محصول است. در این آزمایش 42 ژنوتیپ کاهوی ایرانی از مناطق مختلف کشور همراه با یک رقم خارجی با استفاده از هفده آغازگر تصادفی RAPD در واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز در آزمایشگاه سبزی و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه‌های آماری شامل تجزیه ب...

متن کامل

مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از نشانگرهای rapd

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای rapd در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‏های تریتی پایروم، تریتیکاله و گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISJ

گیاهان ساخت دست بشر و گونه‌های وحشی گیاهان زراعی به عنوان منابع ژنتیکی با ارزش محسوب می‌شوند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های تریتی پایروم، تریتیکاله و گندم، DNA ژنومی این سه آمفی پلوئید، به همراه گندم دوروم و علف شور ساحل با استفاده از 32 آغازگر تصادفی و 22 آغازگر نیمه تصادفی تکثیر شد. 10 آغازگر تصادفی و 8 آغازگر نیمه تصادفی که توانستند باندهای واضح، چند شکل و تکرارپذیر تولید کنند، برای سا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نان و دوروم دیم با استفاده از نشانگرهای SSR

این پژوهش به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 25 ژنوتیپ گندم نان و دوروم دیم با استفاده از 20 جفت آغازگر SSR، انجام شد. از روش CTAB برای استخراج DNA استفاده شد. در مجموع 69 آلل مختلف در تمام ژنوتیپ‏ها تکثیر و شناسایی گردید. تعداد آلل تکثیر شده توسط آغازگرها از 2 آلل (آغازگرهای Xgwm369 و Xcfd40) تا 5 آلل (آغازگر Xbarc54) متغیر بود. میانگین تعداد آلل 45/3 آلل در هر مکان ژنی بود. در این مطالعه بیشترین و ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای RAPD

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زردآلو در جهان است که سابقه بسیار طولانی در کشت و کار آن دارد. تکثیر جنسی زردآلو از طریق بذر در طول قرنهای گذشته سبب تولید انواع متعددی از آن در ایران شده است که متاسفانه اطلاعات جامعی از وضعیت آنها وجود ندارد. در این پژوهش تعداد 39 رقم و ژنوتیپ ایرانی زردآلو با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگر مولکولی RAPD مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی ضریب تنوع صفات،...

متن کامل

تنوع و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های انگور (. Vitis vinifera L) استان اصفهان با استفاده از نشانگرهای RAPD

Grapevine (Vitis vinifera L.) is a clonally propagated major fruit crop. In grapevine, identification of genotypes with amplographical features is often based on mature plant characteristics that may be affected by environmental conditions. This approach lacks objectivity and reliability. Recently, molecular markers have proved to be supplementary techniques to analyze genetic diversity and exa...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  129- 138

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021