مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)

نویسندگان

  • حسن ابوالفتحی دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب پردیس بین المللی کیش،

چکیده

دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعة رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعة آماری این پژوهش از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعة نمونه از «شرکت‎های لیزینگ و بانک‎ها» تشکیل‌شده است. برای آزمودن فرضیه‌ها از آزمون معنادار بودن معادلة رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سرمایة فکری و عملکرد مالی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین سرمایة فیزیکی و سرمایة ساختاری، با عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سرمایة انسانی و عملکرد مالی، تأثیر معناداری مشاهده نشد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سرمایۀ فکری یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سازمان‌ها است. با وجود مطالعات متعدد درخصوص سرمایۀ فکری و تأثیرات آن از جنبه‎های گوناگون، افشای سرمایۀ فکری، حلقه‌ای مفقوده در این حوزه از مطالعات حسابداری است. این پژوهش تلاش می‎کند ضمن پرکردن این شکاف، بستری را برای ایجاد و گسترش این دارایی ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور، پژوهش پیش رو به بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری می‌پردازد. نتایج بررسی 63 ...

صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی دربارۀ مطمئن نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. از این‌رو تجدید ارائۀ صورت‌های مالی اثرهای مخربی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و رشد‌ شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به همین منظور 70 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمان...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1391-1381 بوده و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در نرم‌افزار اقتصادسنجیEViews استفاده شده است. در این پژوهش، اجتناب مالیاتی، متغیر وابسته و ک...

مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان‌ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می‌شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام‌مند سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است. این پژوهش می‌کوشد تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را بر عملکرد مالی شرکت‌ها بررسی کرده و نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی را نیز در ارتباط بین این م...

 این مقاله سعی دارد به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با جریان‌های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده خالص به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (1386-1383) بپردازد. داده‌های مربوط به این دوره و همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه‌گیری سرمایه فکری با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه و مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سازمان بور...

سرمایۀ فکری یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان ها است. با وجود مطالعات متعدد درخصوص سرمایۀ فکری و تأثیرات آن از جنبه‎های گوناگون، افشای سرمایۀ فکری، حلقه ای مفقوده در این حوزه از مطالعات حسابداری است. این پژوهش تلاش می‎کند ضمن پرکردن این شکاف، بستری را برای ایجاد و گسترش این دارایی ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور، پژوهش پیش رو به بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری می پردازد. نتایج بررسی 63 ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود