× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)

نویسندگان

  • حسن ابوالفتحی دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب پردیس بین المللی کیش،

چکیده

دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعة رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعة آماری این پژوهش از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعة نمونه از «شرکت‎های لیزینگ و بانک‎ها» تشکیل‌شده است. برای آزمودن فرضیه‌ها از آزمون معنادار بودن معادلة رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سرمایة فکری و عملکرد مالی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین سرمایة فیزیکی و سرمایة ساختاری، با عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سرمایة انسانی و عملکرد مالی، تأثیر معناداری مشاهده نشد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1391-1381 بوده و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در نرم‌افزار اقتصادسنجیEViews استفاده شده است. در این پژوهش، اجتناب مالیاتی، متغیر وابسته و ک...

مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان‌ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می‌شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام‌مند سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است. این پژوهش می‌کوشد تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را بر عملکرد مالی شرکت‌ها بررسی کرده و نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی را نیز در ارتباط بین این م...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران‏ است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 تشکیل می‌دهند، که تعداد 125 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار ...

صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی دربارۀ مطمئن نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. از این‌رو تجدید ارائۀ صورت‌های مالی اثرهای مخربی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و رشد‌ شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به همین منظور 70 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمان...

     در این پ‍ژوهش رابطه مالکیت نهادی و علم کرد آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی موردبررسی قرار گرفت و از متغیرهای تعداد مالکیت نهادی و درصد مالکیت نهادی به‌عنوان متغیر مستقل استفاده و ازآنجاکه عملکرد شرکت‌ها در مالکیت نهادی و ساختار آن مفهوم چندبعدی دارد از نسبت قیمت سود هر سهم و Q توبین نیز به‌عنوان متغیر وابسته مورداستفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه‌های پژوهش به کمک تج...

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت ‌مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطۀ ساختار دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی و ساختار‌ مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ‌تهران بررسی می‌کند. بدین‌منظور، 155 شرکت برای یک دورۀ 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد محدودیت مالی شرکت­ها در رابطۀ کل دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی با اهرم ‌مالی و اجزای دارایی‌های وثیقه‌شدنی (اموال، ماشین‌آلات...