مطالعۀ ساختار الکترونی و ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هسلر TaGa2Co

نویسندگان

  • زهره دادی گیو مربی، فیزیک، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده

در مطالعه حاضر، ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ساختارهای بلوری Mn2AlCu و Ti2CuHg از ترکیب هسلر کامل TaGa2Co، با استفاده از محاسبات اصول اولیه در چارچوب نظریه تابعی چگالی مطالعه شدند. نتایج نشان می‌دهند که حالت پایة این ترکیب دارای ساختار بلوری از نوع Mn2AlCu با نظم فرومغناطیسی و گشتاور مغناطیسی µB00/2 است. نتایج محاسبات ساختار الکترونی نشان می‌دهند که حالت پایه دارای خاصیت نیمه فلزی با گاف نواری eV 48/0 و قطبش اسپینی 100% است. بر اساس نتایج این پژوهش، ترکیب هسلر TaGa2Co می‌تواند به عنوان ماده جدیدی برای اهداف اسپینترونیکِ آینده توصیه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

  در این مقاله ساختار نواری، چگالی حالت‌ها و چگالی ابر الکترونی ترکیب Nb3Ga در فاز مکعبی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت خود سازگار ( PWscf ) در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی توسّط بستۀ نرم­افزاری Espresso انجام شده­ است و نتایج به دست‌آمده سازگاری خوبی با نتایج دیگر محاسبات دارد.

متن کامل

خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب Zn1-xMnxO

در این مقاله خواص الکترونی و مغناطیسی لایة­نازک اکسید روی خالص و لایة­نازک آلیاژZn1-xMnxO  در هر سه ساختار ورتسایت (wurtzite)، بِلِند روی ((zinc blende و نمک طعام (rock salt) مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات در قالب نظریة تابعی چگالی و با استفاده از کد Wien2k انجام شده است. از روش پتانسیل کامل امواج تخت بهبودیافته خطی (FP-LAPW) برای حل معادلات کوهن- شم و همچنین تقریب شیب تعمیم‌یافته (GGA) برای ...

متن کامل

مطالعۀ ویژگی های ساختار الکترونی ابررسانای nb3ga

در این مقاله ساختار نواری، چگالی حالت ها و چگالی ابر الکترونی ترکیب nb3ga در فاز مکعبی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت خود سازگار ( pwscf ) در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی توسّط بستۀ نرم­افزاری espresso انجام شده­ است و نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با نتایج دیگر محاسبات دارد.

متن کامل

خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب zn۱-xmnxo

در این مقاله خواص الکترونی و مغناطیسی لایه­نازک اکسید روی خالص و لایه­نازک آلیاژzn1-xmnxo  در هر سه ساختار ورتسایت (wurtzite)، بلِند روی ((zinc blende و نمک طعام (rock salt) مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات در قالب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از کد wien2k انجام شده است. از روش پتانسیل کامل امواج تخت بهبودیافته خطی (fp-lapw) برای حل معادلات کوهن- شم و همچنین تقریب شیب تعمیم یافته (gga) برای ...

متن کامل

خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب zn1-xmnxo

در این مقاله خواص الکترونی و مغناطیسی لایة­نازک اکسید روی خالص و لایة­نازک آلیاژzn1-xmnxo  در هر سه ساختار ورتسایت (wurtzite)، بلِند روی ((zinc blende و نمک طعام (rock salt) مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات در قالب نظریة تابعی چگالی و با استفاده از کد wien2k انجام شده است. از روش پتانسیل کامل امواج تخت بهبودیافته خطی (fp-lapw) برای حل معادلات کوهن- شم و همچنین تقریب شیب تعمیم یافته (gga) برای ...

متن کامل

محاسبات ابتدا به ساکن تاثیر فشار بر ساختار الکترونی و مغناطیسی ابررسانای فرومغناطیسی RuSr2GdCu2O8

We have performed a first-principle calculation of electronic structure of RuSr2GdCu2O8, a ferromagnetic-superconductor, by employing a full-potential linearized augmented plane-wave method within the density functional theory. Hydrostatic pressure applied up to 6 GPa by varying the volume of the unit cell with constant a:b:c ratio. Optimization of internal parameters showed that there exists s...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  19- 26

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021