مطالعۀ ملی - عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان

نویسنده

  • رسول عباسی تقی دیزج استادیار جامعه شناسی گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده

هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح نظریۀ تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بود و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان دادند شروط حاکمیت قانون، فرصت شغلی، برابری اقتصادی و کارآیی دولت به‌تنهایی شروط کافی وقوع نتیجه‌‌اند. غیاب دو شرط برابری اقتصادی و فرصت شغلی بین مجموعه موارد منفی نیز نشان‌دهندۀ اهمیت نظری و تجربی این دو شرط در تبیین خشونت در سطح کلان است. در علیت عطفی و ترکیبی، معادلۀ نهایی پژوهش حاضر نشان داد ترکیب شروط برابری اقتصادی، سرمایۀ رابطه‌‌ای، مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی، قدرت تبیینی بالایی دربارۀ وقوع نتیجۀ مدنظر دارند و این ادعا در تبیین نتیجه در هر دو مجموعه موارد مثبت و منفی (یعنی کشورهایی که میزان خشونت در آنها کم است و کشورهایی که میزان خشونت در آنها زیاد است) صدق می‌کند. نکتۀ مهم آن است که برابری اقتصادی لزوماً در همۀ موارد با نتیجه همراه نیست. چه‌بسا با تنظیم ساختاری کارا، نابرابری اقتصادی لزوماً ایجادکنندۀ جرائم خشونت‌آمیز نباشد؛ بنابراین، نتیجه تا حد زیادی با داشتن مجموعه دلایل زمینه‌مند، به ترکیب عوامل بستگی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عرضی – ملی عوامل کلان مؤثر بر توسعه علمی

این پژوهش بر اساس یک مفهوم چهار بعدی از جامعه شکل یافته است. این مفهوم برای جامعه چهار نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قایل است. در این تحقیق، چهار فرضیه اساسی در ارتباط با توسعه علم مطرح شده است. در فرضیه اول بین سطح توسعه اقتصادی و رشد علوم تجربی ارتباط متقابل وجود دارد. فرضیه دوم توسعه سیاسی، به ویژه آزادی سیاسی و مدنی، را مایه رونق علـمی می‎داند. در فرضـیه سـوم توسعه فرهـنگی زمینه سـا...

متن کامل

تحلیل فازی عوامل مؤثر بر جذب گردشگر خارجی در سطح کلان

این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی عؤامل مؤثر بر جذب گردشگر در صدد آن است که بداند جامعه علاوه بر جاذبه‌‌های فرهنگی و طبیعی، باید حائز چه شروطی باشد تا بتواند در جذب گردشگر خارجی موفق باشد. در این راستا، با طرح یک تئوری تلفیقی در سطوح تحلیلی متفاوت و استفاده از منطق فازی، استخراج شرایط لازم و کافی جذب گردشگر خارجی، مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی،...

متن کامل

تحلیل تطبیقی - کیفی عوامل مؤثر بر تولید علم در سطح کلان

نویسنده در مطالعۀ پیش رو درصدد است که بداند یک جامعه باید چه شرایطی داشته باشد تا به‌موازات برابری در آموزش عالی، به توسعۀ علمی نیز دست یابد. در این زمینه با استفاده از منطق فازی، استخراج شرایط لازم و کافی و شناخت سازوکار علی وقوع نتیجه (توسعۀ علمی) مدنظر قرار گرفت. به‌طور کلی پنج مسیر علی با کفایت نظری مقبول به دست آمد؛ اما به‌دلیل پوشش نظری و تجربی بیشتر، تنها یک مسیر علی دارای اهمیت نظری و ت...

متن کامل

عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر توزیع درآمد در ایران

براساس نظریه لوئیس و کوزنتس، در روند رشد وتوسعه اقتصادی توزیع درآمد در مراحل اولیه به نفع گروه های پردرآمد جامعه بوده و پس از طی این مرحله است که خودبه خود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروه های کم درآمد جامعه نیز از مواهب رشد و توسعه بهره مند می گردند. در این مقاله، در قالب یک مدل نظری، مدل تجربی پیشنهاد شده و برساس آن این نظریه در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده ...

متن کامل

مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی، مشارکت فرهنگی است که در سال‌های اخیر بسیار به آن توجه شده است. این مقاله برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی را ازنظر نظری و تجربی بررسی می‌کند. مباحث نظری این پژوهش مبتنی بر مجموعه‌ای دیدگاه‌ها در زمینۀ مشارکت فرهنگی و سایر متغیرهای اجتماعی مطالعه‌شده است و روش تجربی آن، پیمایش اجتماعی است. جامعۀ آماری این مطالعه شامل دانشجویان و استادان دانشگاه کاش...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی در ایران

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر نرخ پس انداز ملی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) طی دورة زمانی (1383- 1338) می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که رشد و اقتصادی در کوتاه مدت و نوسانات درآمدهای نفتی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی بر نرخ پس انداز ملی در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. تأثیر مثبت بر نرخ پس انداز ملی داشته است و شدت تأث...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 4

صفحات  93- 116

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023