معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نویسندگان

  • عبدالعلی موحدی‌نیا 1. گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2. گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران
  • نگین درخشش گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان
  • نگین سلامات سلامات گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
  • وحید بیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور، اهواز
چکیده

کبد یکی از مهم ترین اندام های بدن مهره داران بوده که نقش مهمی در سم زدایی دارد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر نوع هضم آنزیمی، میزان درصد سرم جنین گاوی و دمای انکوباتور در کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) بود. برای انجام کار، از 5 عدد ماهی هامور معمولی استفاده شد. ابتدا بدن ماهی توسط الکل اتانول 70% ضدعفونی و پس از جدا کردن بافت کبد، توسط قیچی به قطعات ریز تقسیم شد و با استفاده از روش های متفاوت هضم آنزیمی توسط کلاژناز (تیپ 1 و 4)، تریپسین و استفاده از مواد مغذی و افزودنی در محیط کشت، سلول های آن جداسازی شدند. سپس سلول ها به مدت 2 هفته در محیط کشت Lebowitz L-15 به سه روش استفاده از هضم آنزیمی توسط تریپسین، هضم آنزیمی توسط کلاژناز (تیپ 1 و 4) و استفاده از مواد و افزودنی های مغذی، کشت داده شد. اثر شرایط متفاوت به لحاظ میزان دمای انکوباتور (20، 25، 28، 30 و32 درجه سانتیگراد) و میزان سرم جنین گاوی (0%، 10% و 20% و 20%+ITS) بر رشد سلول ها بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده، تعداد سلول ها با استفاده از سیستم کشت هضم آنزیمی توسط آنزیم کلاژناز تیپ 4 در مقایسه با سایر روش ها بیشتر بود. در مجموع با بررسی حاضر، مناسب ترین روش برای کشت سلول های کبدی ماهی هامور معمولی، استفاده از مواد مغذی ITS، سرم جنین گاوی به میزان 20% و دمای انکوباتور C^30 تشخیص داده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

 به منظور تعیین و تغییر فراوانی سلول های کلراید در آبشش بچه ماهی هامور معمولی طی سازگاری دو ماهه از روش هیستومورفولوژی استفاده گردید. به همین دلیل، نمونه‌های مورد نظر پس از تهیه در فیکساتیو بوین و گلوتارآلدیید تثبیت شده و بعد از آبگیری در اتانول، پارافینه شدند. در مرحله بعدی از بلوک‌ها، برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و برا...

متن کامل

کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی(epinephelus coioides)

هدف از این مطالعه، کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides) در پلاسمید ptz57r/t می باشد. بدین منظور، cdna ژن هورمون رشد تهیه و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر cdna صورت گرفت. پس از خالص سازی محصول pcr توسط کیت qiaquick gel extraction، ژن هورمون رشد در پلاسمید ptz57r/t قرار گرفت. محصول اتصال به سلول های مستعد e. coli سویه dh5? انتقال گردید. از کلونی های سفید که نشان د...

مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی تنظیم اسمزی ماهی هامور بدلیل تحمل شوری های بالا و پایین ، توسط سلول های غنی از میتوکندری آبشش انجام شد . برای این منظورپس از انتقال ماهیان از آب با شوری ppt40 که متوسط شوری آب خلیج فارس می باشد به تیمارهای ppt10، ppt20 و ppt60 تغییر در تعداد و مساحت سلول های کلراید در بین تیمارهای مختلف طی دوره دو ماهه سازگاری مشاهده گردید. نمونه‌ برداری ازماهیان در8 مرحله یعنی ...

متن کامل

تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (Vibrio alginolyticus)

بنزوآلفاپایرن(BaP) از سمی‌ترین ترکیبات موجود در نفت خام است که با آلودگی اکوسیستم‌های آبی، موجب تضعیف سیستم ایمنی آبزیان و کاهش مقاومت آنها در برابر پاتوژن‌های فرصت طلب می‌شود. باکتری V. alginolyticus گونه‌ای از این پاتوژن‌های فرصت طلب است که در شرایط استرس‌زا، موجب بیماری ویبریوزیس در موجودات مختلف می‌گردد. به‌منظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تاثیر دو استرسور BaP و باکتری V. alginoly...

متن کامل

بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides

برای انجام این تحقیق از هفته اول تا هفته چهارم پس از هچ در هر هفته 15 عدد لارو ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) حاصل از تکثیر مصنوعی در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها در فرمالین 10 درصد فیکس شدند و براساس روش‌های متداول بافتی مورد پاساژ و قالب‌گیری قرار گرفتند. بعد از بلوک‌گیری، برش‌هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرون تهیه و به روش هماتوکسی...

متن کامل

اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

با توجه به اهمیت مطالعات مربوط به امکان سازگاری و توسعه پرورش ماهیان دریایی با ارزش نظیر هامور معمولی در کشور و نیز نقش مستقیم نوکلئوتیدها بعنوان عوامل تاثیرگذار بر ترکیب شیمیایی بدن در این گونه ارزشمند، پژوهش حاضر در تابستان سال 1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان استان بوشهر به مدت 10 هفته (شامل 2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام پذیرفت. اثر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 15/0، 25/...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 1

صفحات  102- 111

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021