معرفی ‌و مطالعه بیماریزایی دو گونه قارچ Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae درکرم ساقه‌خوار نواری برنجhilo suppressalis Walker(Lep.,Pyralidae) در گیلان

نویسندگان

  • امین جودکی مهندسی معدن
  • جعفر ارشاد
  • فرزاد مجیدی شیلسر
  • فریدون پاداشت
چکیده

در این بررسی که به منظور شناسایی و بیماریزایی عوامل قارچی کرم ساقه‌خوار نواری برنج1 (SSB) انجام شد. نمونه‌های آلوده و مرده لارو ساقه‌خوار از شالیزارهای مختلف استان گیلان جمع‌آوری شدند. برای جداسازی قارچهای بیماریزا، ابتدا لاروهای مرده و مشکوک به قارچ با الکل اتیلیک 96 درصد و کلراکس 3 درصد به مدت 1 دقیقه و با سه بار آبشویی، ضدعفونی سطحی گردیدند. لاروهای ضدعفونی شده به جهت رشد میسلیوم و اسپوردهی در اطاقک رشد2 نگهداری شدند. پس از تولید میسلیوم (دو روز تا سه روز)و اسپوردهی 5 تا 7 روز روی بدن لاروهای مذکور، تک‌اسپور و خالص‌سازی قارچها در محیط‌های غذایی PDA و SDAY انجام شد. براساس مشخصات،‌ ماکروسکوپی و میکروسکوپی دو گونه Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. و Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok, شناسایی گردیدند. بر اساس این بررسی اسپورهای قارچ B.bassiana ، شفاف، کروی تا نیمه‌کروی و اندازة آنها (3-2×5/3-2) میکرومتر بودند. در قارچ M.anisopliae اسپورها بی‌رنگ تا کمی‌رنگی، سیلندری تا تخم‌مرغی در وسط کمی باریکتر و در دو انتها گرد و اندازه آنها (4-2×9-5/3) میکرومتر بود. بیماریزایی قارچهای سوا شده از کرم ساقه‌خوار نواری برنج با غوطه‌ور کردن لاروهای زنده سن پنجم در سوسپانسیونی با تراکم 106×1 کنیدیوم در میلی‌لیتر به مدت 20-15 ثانیه انجام گردید و سپس به اطاقک رشد انتقال داده شدند. نتایج نشان داد که مرگ و میر لاروها و اسپورزایی روی آفت مذکور بوسیله قارچ B.bassiana به ترتیب 55/75 و 11/71 درصد و با قارچ M.anisopliae 44/67 و 22/62 درصد بود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی و مطالعه بیماریزایی دو گونه قارچ beauveria bassiana و metarhizium anisopliae درکرم ساقه خوار نواری برنجhilo suppressalis walker(lep.,pyralidae) در گیلان

در این بررسی که به منظور شناسایی و بیماریزایی عوامل قارچی کرم ساقه خوار نواری برنج1 (ssb) انجام شد. نمونه های آلوده و مرده لارو ساقه خوار از شالیزارهای مختلف استان گیلان جمع آوری شدند. برای جداسازی قارچهای بیماریزا، ابتدا لاروهای مرده و مشکوک به قارچ با الکل اتیلیک 96 درصد و کلراکس 3 درصد به مدت 1 دقیقه و با سه بار آبشویی، ضدعفونی سطحی گردیدند. لاروهای ضدعفونی شده به جهت رشد میسلیوم و اسپوردهی ...

متن کامل

غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه

در این تحقیق 98 ژنوتیپ داخلی و خارجی برنج از نظر مقاومت به کرم ساقه­خوار نواری برنج، Chilo suppressalis، در شرایط مزرعه­ای در مؤسسه تحقیقات برنج در مازندران-آمل غربال شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در مرحله­ی زایشی گیاه برنج از هر کرت 5 بوته به­طور تصادفی انتخاب و کف­بر شدند. سپس درصد خوشه­های سفید شده، تعداد لارو بر بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد ساقه د...

متن کامل

Susceptibility of Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae) to Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae.

The susceptibility of Agrilus planipennis Fairmaire (Coleoptera: Buprestidae) to selected strains of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin was evaluated through bioassays with direct immersion or foliar exposure under laboratory conditions. Results showed that A. planipennis adults were susceptible to B. bassiana and ...

متن کامل

ارزیابی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana روی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola Muller (Col., Chrysomelidae)

در پژوهش حاضر بیمارگر دو قارچSorokin Metarhizium anisopliae و Vuellemin Beauveria bassiana با روش غوطه‌وری و اسپری (پاششی) روی حشرات کامل سوسک برگ‌خوار نارون با غلظت‌های 105، 106، 107 و 108 اسپور در میلی‌لیتر همراه با تیمار شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها در شرایط کنترل شده در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 12:12 ساعت (روشنایی:تاریکی) در اتاقک رشد انجام گرفت و می...

متن کامل

SELECTION OF Beauveria bassiana AND Metarhizium anisopliae ISOLATES FOR THE CONTROL OF Blissus antillus (Hemiptera: Lygaeidae)

Chinch bugs of the genus Blissus (Hemiptera: Lygaeidae) are serious pests of maize, wheat, sorghum and various grasses. This study is the first to screen isolates of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae against 4 instar and adult Blissus antillus aiming to develop a biological control program for this important pasture pest. Ten fungal isolates were initially screened and three isolate...

متن کامل

Selection of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae isolates to control Triatoma infestans.

Twenty three isolates of Beauveria bassiana and 13 isolates of Metarhizium anisopliae were tested on third instar nymphs of Triatoma infestans, a serious vector of Chagas disease. Pathogenicity tests at saturated humidity showed that this insect is very susceptible to fungal infection. At lower relative humidity (50%), conditions expected in the vector microhabitat, virulence was significantly ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021