معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر

نویسنده

چکیده

Since ancient times, all schools of thought and different people and societies have introduced characteristics of the best living place (environment or space) for humans. These were introduced by philosophers and thinkers in different societies. In the contemporary era, because of the physical expansion of cities as a result of the development of transportation systems in addition to the growth of tourism, city environments and especially their public domains demand specific characteristics. The main goal of this research is to introduce and explain “features of the best urban public realm.” Analytical reasoning is the main research method used to answer this question. The main characteristics of the good public realm are derived from that part of human needs which is present in public spaces. These human needs can be categorized into three groups, namely spiritual, mental, and physiological. These are corresponding to the three dimensions of human life, those which are mentioned by different religions and schools of thought. Since this research is done in Iran, these human dimensions inevitably derive from Islamic beliefs.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بازآفرینی شهری از ابتدا با مباحث مرتبط با توسعه شهری همراه بوده است، چند دهه تحقیق و پژوهش حول این موضوع ، مسئولین را به درک اهمیت ارتقاء و توسعه ی زیرساخت ها ، شبکه معابر و تجهیز و گسترش فضاهای عومی ، توسعه و تامین خدمات شهری-محله ای ، باز زنده سازی مجموعه ها که به عنوان محرک توسعه برای ارتقاء قلمرو های عمومی شهری و پیشرفت اقتصادی شهرها شناخته شده اند ، واداشته است. تحقیقات بسیاری پیرامون چگون...

رابط کاربر، محیطی است که ارتباط بین انسان و رایانه را برقرار می‌کند و پل ارتباطی بین انسان و محیط وب، برنامه‌ها و نظامهای رایانه‌ای است. خشنودی و رضایت کاربران در صورتی فراهم می‌شود که تعامل بیشتر و بهتری بین آنان و محیطهای رایانه‌ای برقرار شود. با توجه به علایق و سلیقه‌های متفاوت کاربران از سویی و تنوع محیطهای رایانه‌ای از سوی دیگر، طراحی رابط کاربر ایده‌آل دشوار به نظر می‌رسد؛ ولی به ...

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین حکمرانی خوب با مخارج بهداشت عمومی کشور انجام شده است، در واقع حکمرانی خوب نمود خود را در مخارج بهداشت عمومی جلوه می کند که خود بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیر بسزایی دارد. مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر مطالعه ­ای تحلیلی در خصوص حکمرانی خوب و مخارج بهداشتی برای دوره 1392-1373 در کشور ایران  است. داده ­های مورد نیاز از پایگاه داده های بانک جهانی استخراج گردی...

مقدمه و هدف پژوهش: نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت‌های مرکزی را با کمبود منابع مالی جهت تأمین خدمات شهری مواجه کرده است. این موضوع به‌ویژه در زمینه تأمین مالی پروژه‌های شهری از دید بخش خصوصی و بخش عمومی و به‌طور خاص، شهرداری‌ها جذابیت و اهمیت خاصی پیداکرده است. هدف اصلی این تحقیق این است که درک اینکه چه میزان شهرداری های ایران آماده و مایل به استفاده از PPP در پروژه های توسعه شهری هستند و...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود