مقابله‌ی حذف پایانی بین کلان‌شهر تهران و شهر ری: رویکردی اجتماعی‌ ـ زبانی بر اساس نظریه بازیل برنشتاین

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان حذف همخوان پایانی کلمات در جمع دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع اول ابتدایی شهرری و نیز شهر تهران است. در واقع نوع گونه زبانی که دانش‌آموزان دو طبقه اجتماعی پایین و بالا استفاده می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس شاخص برندیس متغییر طبقه اجتماعی به صورت شاخص درآمده است. در این شاخص برای تعیین طبقه اجتماعی از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وعواملی نظیر محل سکونت، تحصیلات والدین و شغل والدین در نظرگرفته شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در یک جامعة آماری که شامل 200 دانش اموز دختر و پسر از دو منطقه جنوب شهر و شمال شهر است انجام شد. بر همین اساس در این پژوهش، متغیرمستقل شامل طبقه اجتماعی و جنسیت است و متغیر وابسته، متغیر زبانی است و تمامی مباحث باتوجه به نظریه بازیل برنشتاین انجام شده ا ست. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای 60 سوالی گردآوری شد و با استفاده به آزمون لون، t و آمار توصیفی مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در تمامی موارد حذف های پایانی، دانش آموزان پایین شهر بیشتر از دانش آموزان بالای شهر بوده و به‌طور کلی پسران (هر دو منطقه) در مقایسه با دختران (هر دو منطقه) بیشتر عمل حذف را انجام می دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با هدف بررسی توانش همدلانه قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش 156990 نفر از شهروندان پنج منطقه در پهنه جغرافیایی کل شهر تهران بود. حجم نمونه برابر 553 نفر برآورد و به روش طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه همدلی قومی ـ فرهنگی وانگ و همکاران (2003) بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل خوشه‌ای با ضابطه اطلاعات آکائیکه (AIC)، ...

طرح مسأله: سؤال محوری این مقاله این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل‌دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه‌یافتگی مناطق، در شهر تهران رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق: در این پیمایش، جامعه آماری، جمعیت شانزده سال به بالای مناطق تهران است که با نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بیست و دوگانه شهر تهران انتخاب گردیده‌اند. یافته‌ها: در بخش یافته‌ها نمره سرمای...

مقدمه: رویکردهای مختلفی در زمینه زوج درمانی وجود دارد که محققان خانواده درمانی در طول سال‌ها به دنبال سنجش اعتبار و کارایی آنها بوده‌اند. یکی از این رویکردها، رویکرد رفتاری- ارتباطی برنشتاین است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری- ارتباطی برنشتاین بر تعارضات زناشویی زوج‌های شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه زوج‌های شهر اهواز می‌باشند که ...

طرح مسأله: سؤال محوری این مقاله این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل‌دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه‌یافتگی مناطق، در شهر تهران رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق: در این پیمایش، جامعه آماری، جمعیت شانزده سال به بالای مناطق تهران است که با نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بیست و دوگانه شهر تهران انتخاب گردیده‌اند. یافته‌ها: در بخش یافته‌ها نمره سرمای...

در قرن بیست و یکم مسئله فرم و شکل یـا چگونگی رشد و توسعه شهر در فضا که همسو با آموزه‌های پایداری شهرها باشد، یکی از دغدغه‌های اساسی متخصصان و دانشمندان شهری به شمار می‌رود. این دغدغه در قالب رشد پراکنده شهری در بسیاری از شهرها به عنوان یک مشکل اساسی بروز و نمود یافته است و شهر تهران نیز از این مشکل در امان نمانده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و سوالات تحقیق، به‌صورت کتابخانه‌ای و...

مقالة حاضر دربارة بررسی تأثیر متغیر طبقة اجتماعی در گسترش واژگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مشهد است. در این مقاله، در چارچوب نظریة بازیل برنشتاین که به بررسی تأثیر متغیر طبقة اجتماعی بر روی گونة زبانی دانش آموزان مقطع ابتدایی و کاربرد تعدادی از مقوله های دستوری شامل : تعداد واژه ، اسم ،... می پردازد، پرداخته شد تا به سؤالات تحقیق پاسخ داده شود. برنشتاین (1975) در...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود