مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

نویسندگان

  • سید حسن حجت
  • محمدجواد مراداسحقی
  • پریچهر احمدیان تهرانی
چکیده

جمعیتهای هتروزیگوس شته سبز هلو برای ترانسلوکی شن بین اتوزومهای 1و3 اولین با ر در شته های گلخانه ای در کشور انگلستان کشف شد. عدم تاثیر سم فسفره روی برخی ازجمعیتهای سبز هلو در گلخانه های دانشکده کشاورزی کرج در سال 1355 ملاحظه شد. بررسی سیتولوژیک جهت تعیین ترانسلوکی شین کروموزومها درشته های سبز هلو در ایران و تأیید ارتباط آن با مقاومت نسبت به سم فسفره در سال 1360 انجام گرفت. کلن های پرورش یافته از نژاد گلخانه ای وهمچنین ازماده ها ی بکرزا مورد استفاده قرار گرفتند . مقاومت شته ها در برابر غلظتهای 5ppmو 1ppm از دیازینون با چهار تکرار بررسی شد. شته های زنده زای سن 4 در فیکساتیو تشریح و از جنینهای کوچک اسلاید تهیه شدودر میکروسکوپ افتراقی مطالعه گردیدند.کلنهای که در مقابل سیم به درجات مختلف مقاومت نشان داده بودند در اتوزومهای 1و3 ترانسلوکی شن داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوmyzus persicae (sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

جمعیتهای هتروزیگوس شته سبز هلو برای ترانسلوکی شن بین اتوزومهای 1و3 اولین با ر در شته های گلخانه ای در کشور انگلستان کشف شد. عدم تاثیر سم فسفره روی برخی ازجمعیتهای سبز هلو در گلخانه های دانشکده کشاورزی کرج در سال 1355 ملاحظه شد. بررسی سیتولوژیک جهت تعیین ترانسلوکی شین کروموزومها درشته های سبز هلو در ایران و تأیید ارتباط آن با مقاومت نسبت به سم فسفره در سال 1360 انجام گرفت. کلن های پرورش یافته ...

متن کامل

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

شته سبز هلو یکی از آفات مهم کشاورزی در سرتاسر جهان میباشد. به دلیل استفاده مکرر و گسترده از ترکیبات شیمیایی، این آفت مکانیسمهای مختلف مقاومت به حشره کشها را بروز داده است. در این مقاله مکانیسم مقاومت به حشره کشهای پریمیکارب و اکسی دی متون متیل مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی به روش قطرهگذاری و با استفاده از ماده تکنیکال پیریمیکارب و ماده فرموله شده اکسی دی متون متیل انجام شد. نتایج آزمایشات زیس...

متن کامل

برهمکنش قارچ metarhizium anisopliae، حشره کش ایمیداکلوپراید، شته سبز هلوmyzus persicae(sulzer) و میزبان آن گیاه کلزاbrassica napusl.

در این مطالعه برهمکنش قارچ metarhizium anisopliae، حشره کش ایمیداکلوپراید، شته سبز هلو و گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاهی و نیمه گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی دزهای کشنده و زیر کشنده ی قارچ و ایمیداکلوپراید و پارامترهای جدول زندگی شته سبز هلو تحت تاثیر غلظت معادل lc10 قارچ و سم اندازه گیری شد. هم چنین تاثیر ایمیداکلوپراید بر جوانه زنی قارچ بررسی گردید. مقایسه اثر غلظت معادل l...

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

شته سبز هلو یکی از آفات مهم کشاورزی در سرتاسر جهان میباشد. به دلیل استفاده مکرر و گسترده از ترکیبات شیمیایی، این آفت مکانیسمهای مختلف مقاومت به حشره کشها را بروز داده است. در این مقاله مکانیسم مقاومت به حشره کشهای پریمیکارب و اکسی دی متون متیل مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی به روش قطرهگذاری و با استفاده از ماده تکنیکال پیریمیکارب و ماده فرموله شده اکسی دی متون متیل انجام شد. نتایج آزمایشات زیس...

متن کامل

Myzus persicae Sulzer aphid contains oxylipins that

Oxylipins are oxygenated fatty acids and their derivatives that play key roles in response to stress. They are widespread in many organisms including mammals or plants but are unknown in arthropods. In this study, we identified oxylipins in Myzys persicae Sulzer aphids reared on Vicia faba L. plants. Further experiments based on: (i) Radiolabelled substrate incubation with aphid extracts, and (...

متن کامل

القاء مقاومت به شته سبز هلو (Myzus persicae) در باقلا توسط تیمارهای سالیسیلیک اسید و بتاآمینوبوتیریک اسید

شته سبز هلو(Myzus persicae)  یکی از آفات مهم درختان میوه هسته‌دار مانند هلو و گوجه است. علاوه بر این ازگیاهان زراعی یک­ساله مانند باقلا، گوجه‌فرنگی، سیب­زمینی، چغندرقند و علف­های هرز نیز تغذیه می‌نماید. این شته با استفاده از خرطوم باریک خود به بافت بین سلولی گیاه نفوذ کرده و مقدار زیادی از شیره آوند آبکش را مصرف می‌کند، که این امر باعث ایجاد خسارات زیادی برای گیاهان میزبان می‌شود. در این تحقیق ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1993-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023