مقاوم سازی الگوریتم شکل دهی پرتو

نویسندگان

چکیده

عملکرد الگوریتم‌های شکل‌دهی پرتو در شرایط عدم قطعیت در بردار هدایت و یا در ماتریس کوواریانس داده، به شدت خراب می‌شوند. در این مقاله یک روش جدید برای مقاوم سازی الگوریتم شکل‌دهی پرتو وفقی حداقل واریانس ارائه می‌شود که هم نسبت به عدم قطعیت در بردار هدایت و هم نسبت به عدم قطعیت در ماتریس کوواریانس داده مقاوم می‌باشد. این روش شامل حداقل‌سازی یک مسأله بهینه سازی با تابع هزینه مرتبه دوم و قید غیر محدب است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که مسأله بهینه سازی غیر محدب به یک مسأله محدب تبدیل شده و بردار وزن شکل دهنده پرتو مقاوم سازی شده به دست می‌آید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پردازش آرایه و متعاقب آن طراحی الگوریتم های مختلف جهت پردازش اطلاعات حاصل از آرایه ها مدت ها است که تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.‎ اگر چه تاریخچه این تحقیقات به سالیان پیش بر می گردد اما مدتی است که به خاطر پیشرفت بشر در دستیابی به سرعت های بالای کلید زنی و پردازشگرهایی که قادرند در مدت زمانی اندک محاسبات زیادی را انجام دهند تحولات چشمگیری یافته است. البته هنوز هم این سرعت کافی نبوده...

در این پایان نامه یک شبکه رادیو شناختگر چندسلولی در نظر گرفته شده است. هر سلول شبکه ثانویه شامل یک ایستگاه پایه و تعدادی کاربر ثانویه تک آنتنه است. هدف این پایان نامه ، شکل دهی پرتو مقاوم در شبکه ثانویه با فرض در دسترس نبودن اطلاعات کامل کانالهای کاربران ثانویه و اولیه است. اطلاعات کانال به دو صورت ضرائب لحظه ای کانال و کواریانس ضرائب کانال در ایستگاه های پایه قابل فراهم است. برای مقاوم کردن مس...

در این پایان نامه یک شبکه اقتضایی با تعدادی جفت فرستنده و گیرنده و تعدادی رله با هدف یافتن ضرایب شکل دهی پرتو در رله ها به منظور کنترل توان ارسالی رله ها در نظر گرفته شده است. در این مساله هر فرستنده می خواهد از طریق شبکه اقتضایی رله ها اطلاعات خود را به گیرنده مورد نظر خود برساند همچنین فرض بر این است که به دلیل نبود کانال پس خورد مناسب، تخمین ناصحیح اطلاعات کانال و ماهیت متغیر با زمان بودن کا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود