× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه‌ی اثر بخشی شش هفته تمرین اکسنتریک اکستنسورهای مچ دست با و بدون تیپینگ بر قدرت گرفتن، قدرت اکستنشن مچ دست و انگشت میانه ورزشکاران زن مبتلا به آرنج تنیس‎بازان

نویسندگان

  • حاتمی, محمود دانشگاه خوارزمی البرز
  • شجاع الدین, سیدصدرالدین دانشگاه خوارزمی البرز
  • صدوقی نور آبادی, منصوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • صدوقی نورآبادی, ناهید دانشگاه خوارزمی البرز
  • لطافتکار, امیر دانشگاه خوارزمی البرز

چکیده

Background and Objective: Eccentric exercises and taping have been claimed to be an efficient method to improve the symptoms of tennis elbow. The objective of this study was to compare the effect of the implementation of a six-week-eccentric training program with and without taping on grip strength, wrist and middle finger extension in female athletes with tennis elbow. Materials and Methods: Forty-five female athletes with tennis elbow in age range of 35 to 50 years participated in this study. After the measurement of grip strength by dynamometer (Yagummy), extension strength of middle finger and wrist with handheld dynamometer (Lafayette) were measured. Subjects were assigned to two groups of practice (N=15) and control (N=15[L1] ). Eccentric exercises mainly were performed by Flexbar (Thraband product). Elbow diamond taping technique was used. The collected data was analyzed using SPSS 21 and significance level of 0.05 (P=0.05) was considered in the analysis of the collected data. Results: The study showed differences between pre-test and post-test scores of grip strength (P=0.001). However, there was not any significant differences between pre-test and post-test results in wrist extension strength (P=0.504) and the middle finger extension variables (P=0.96). Bonferroni test results also showed that there was no statistically significant difference between the effects of eccentric exercises with or without taping (P=0.818). Conclusion: The eccentric exercises and combined exercises (eccentric exercises and taping) can possibly enhance strength and increase performance in rehabilitation of patients with tennis elbow.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: تمرینات اکسنتریک و تیپینگ به عنوان دو روش موثر در بهبود علایم عارضه ی آرنج ‎تنیس‎بازان مطرح شده اند. [a1] هدف از این مطالعه، مقایسه ی تاثیر شش هفته برنامه تمرینات اکسنتریک با و بدون تیپینگ بر قدرت گرفتن، اکستنشن مچ دست و انگشت میانه ورزشکاران زن مبتلا به آرنج تنیس‎بازان بود. روش بررسی: 45 زن ورزشکار مبتلا به آرنج تنیس بازان به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از اندازه گیری قدرت گریپ تو...

سابقه و هدف: تکنیک ( ( Taping Technique وبریس کانترفورس (Counterforce Brace ) هر دو به صورت فوری باعث افزایش دامنه حرکتی و بهبود قدرت عضلانی در حرکت اکستنشن مچ دست و سوپینیشن ساعد در افراد مبتلا به سندرم آرنج تنیس بازان می با شد. مواد و روش ها:این مطالعه شبه تجربی (Quasi Experimental)برروی 30 بیمارمبتلا به سندرم آرنج تنیس بازان صورت گرفت. بیماران به روش نمونه گیری ساده انتخاب ودر دو گروه 15 ...

زمینه: قدرت گرفتن دست پیش نیاز مهم برای عملکرد اندام فوقانی می باشد و به لحاظ اینکه با ضربه، عفونت، جراحی و در طی بیماری های التهابی کاهش می یابد شناخت عواملی که قدرت دست را افزایش می دهند حائز اهمیت است. لذا در این مطالعه اثر وضعیت ارنج بر قدرت گرفتن دست مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: این بررسی به روش سنجش تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفته است. در این تحقیق قدرت گرفتن دست راست و چپ در مراجعین ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

زمینه: قدرت گرفتن دست پیش نیاز مهم برای عملکرد اندام فوقانی می باشد و به لحاظ اینکه با ضربه، عفونت، جراحی و در طی بیماری های التهابی کاهش می یابد شناخت عواملی که قدرت دست را افزایش می دهند حائز اهمیت است. لذا در این مطالعه اثر وضعیت ارنج بر قدرت گرفتن دست مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: این بررسی به روش سنجش تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفته است. در این تحقیق قدرت گرفتن دست راست و چپ در مراجعین ...

سابقه و هدف: تکنیک ( ( taping technique وبریس کانترفورس (counterforce brace ) هر دو به صورت فوری باعث افزایش دامنه حرکتی و بهبود قدرت عضلانی در حرکت اکستنشن مچ دست و سوپینیشن ساعد در افراد مبتلا به سندرم آرنج تنیس بازان می با شد. مواد و روش ها:این مطالعه شبه تجربی (quasi experimental)برروی 30 بیمارمبتلا به سندرم آرنج تنیس بازان صورت گرفت. بیماران به روش نمونه گیری ساده انتخاب ودر دو گروه 15 نفر...