مقایسه‌ی تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس اسطوخودوس و موسیقی‌درمانی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سوختگی

نویسندگان

  • امراللهی, اکرم ، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
چکیده مقاله:

Introduction: Sleep difficulties in patients are considered as a major problem. So, it is necessary to know and treat the patients suffering from sleep disorders. Therefore, this study aims to compare the effect of lavender oil aromatherapy and music therapy on sleep quality of burn patients. Methods: In this clinical trial, 48 patients admitted in burn ward of Shohadaye Mehrab Hospital of Yazd were randomly allocated into Music therapy or Aromatherapy groups. The study was carried out since November 2013 till April 2014. Aromatherapy and music therapy in each groups were performed for 20 minutes in three consecutive nights. Data collection was done using demographic information questionnaire and Visual Analog Scale(VAS). Data was analyzed using SPSS software version 18. Results: According to the findings, there was a considerable mean difference in sleep quality score before and after intervention in patients in music therapy group(p=0/005), while there was no significant difference in mean sleep quality score before and after intervention in aromatherapy group(p=0/17). According to the statistical test, there was no significant difference in mean sleep quality score between two experimental groups before and after intervention. The difference between sleep quality score before and after music therapy was much more than sleep quality score before and after aromatherapy but the difference was not significant(p=0/40). Conclusions: According to the findings, music therapy and aromatherapy for 20 minutes did not have a considerable effect on sleep quality of burn patients. Therefore, in order to get a better result, increasing the time, duration of the intervention and the participation of the patient 's family in the interventions would be suggested.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه ی تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و موسیقی درمانی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سوختگی

مقدمه: مشکلات خواب در بیماران، اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین نیاز به روشی برای رفع این مشکل احساس می شود. هدف این مطالعه، مقایسه ی تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و موسیقی درمانی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سوختگی است. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 48 بیمار مبتلا به سوختگی بستری در بیمارستان شهدای محراب یزد، از پایان آبان­ماه 1392 تا پایان فروردین ماه 1393 ا...

متن کامل

بررسی تأثیر آروماتراپی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب دانشجویان پرستاری

  Introduction: Sleep problems are common in medical students . One of the methods to improve the quality of sleep is lavender aromatherapy . The aim of this study was to determine the effect of Lavender aromatherapy on sleep quality of nursing students in Arak University of Medical Sciences .   Methods: This is a clinical trial performed on 66 female nursing students selected through purposive...

متن کامل

تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه

مقدمه: اختلال خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است. یکی از درمان های جایگزین مطرح در این زمینه رایحه درمانی می باشد که اجرای آن ساده، بی خطر و نسبتاً کم هزینه است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور همراه با گروه کنترل در سال 1393 بر روی 76 زن یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی...

متن کامل

تأثیر ماساژ با روغن معطر ترکیبی اسطوخودوس و بابونه بر شدت درد زمینه‌ای بیماران مبتلا به سوختگی

Background & Aims: Given the importance of pain management in burn patients, the present study aimed to assess the effect of aromatherapy massage with aromatic oils of lavender and chamomile on the intensity of the background pain in burn patients. Materials & Methods: This quasi-experimental study was conducted on 105 patients with burn injuries admitted to Shaheed Motahari Hospital in Tehran...

متن کامل

تأثیر رایحه‌درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی (یک کارآزمایی بالینی)

تاریخ دریافت 23/07/1394 تاریخ پذیرش 30/09/1394 چکیده پیش زمینه و هدف: اختلالات خواب از عوارض شایع در بیماران همودیالیزی است که باعث کاهش کیفیت خواب، کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می­شود. با توجه به اینکه در بعضی مطالعات به اثر آرام بخشی گیاه اسطوخودوس اشاره شده است، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس گیاه اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی انجام شد. مواد و روش‌ها: این ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  1490- 1499

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023