مقایسه‌ی میزان آهن دریافتی در افراد مبتلا به تست تحمل گلوکز مختل و افراد سالم فامیل درجه یک بیماران دیابتی

نویسندگان

  • امینی, مسعود
  • حقیقی, ساسان
  • خسروی بروجنی, حسین
  • خسروی, احمد
  • قدسی, دلآرام
  • کلاته جاری, مهرداد
چکیده

Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) is a rare but potentially fatal problem induced by the consumption of antipsychotic drugs, especially traditional drugs which are more common in youngsters and males. This paper describes the first reported case of a clinical presentation of NMS (induced by the consumption of Risperidone) in an old woman, who was suffering from psychotic processes. Due to psychotic depression and with differential diagnosis of schizoaffective, the woman had been prescribed a low and medium dosage of Risperidone, but she suddenly and unexpectedly developed clinical NMS. Despite special treatments and services, she passed away after 14 days. In spite of rare universal reports regarding the development of NMS induced by the consumption of Risperidone, so far no occurrence of NMS in aged women has been reported.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی میزان آهن دریافتی در افراد مبتلا به تست تحمل گلوکز مختل و افراد سالم فامیل درجه یک بیماران دیابتی

چکیده زمینه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیک ارتباط مثبتی بین فریتین سرم با برخی عوامل مقاومت به انسولین و افزایش خطر ابتلا دیابت نوع 2 را گزارش کرده اند. بنابراین این امکان وجود دارد که میزان آهن رژیم غذایی بتواند بر خطر بروز دیابت تأثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت دریافت میزان آهن خوراکی در افراد فامیل درجه ی یک بیماران دیابتی نوع 2 انجام گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 210 نف...

متن کامل

بررسی ارتباط میزان مصرف درشت مغذی ها و فیبر با اختلال تحمل گلوکز و دیابت در افراد فامیل درجه یک بیماران دیابتی

زمینه و هدف: با توجه به نقش رژیم غذایی و عادات غلط تغذیه ای در افزایش خطر بروز دیابت نوع II و شناخته شدن زمینه ژنتیکی در افراد بالای 35 سال به عنوان یک عامل خطر برای آن، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مصرف درشت مغذی‌ها و فیبر در الگوی غذایی فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع II به انجام رسیده است. روش مطالعه: 210 نفر از افراد فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع II، بر مبنای نتایجOGTT (Oral glucos...

متن کامل

بررسی ارتباط میزان مصرف درشت مغذی ها و فیبر با اختلال تحمل گلوکز و دیابت در افراد فامیل درجه یک بیماران دیابتی

زمینه و هدف: با توجه به نقش رژیم غذایی و عادات غلط تغذیه ای در افزایش خطر بروز دیابت نوع ii و شناخته شدن زمینه ژنتیکی در افراد بالای 35 سال به عنوان یک عامل خطر برای آن، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مصرف درشت مغذی ها و فیبر در الگوی غذایی فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع ii به انجام رسیده است. روش مطالعه: 210 نفر از افراد فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع ii، بر مبنای نتایجogtt (oral glucose to...

متن کامل

مقایسه‌ی الکتروآنسفالوگرافی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

مقدمه: الکتروآنسفالوگرافی ثبت فعالیت الکتریکی مغز است و مطالعات نشان داده­اند فعالیت الکتریکی مغز می­تواند در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MULTIPLE SCLEROSIS) و عادی متفاوت باشد. بیماری مولتیپل اسکلروزیس  بیماری سنین جوانی­است و بیشتر در سنین بین 20 تا 40 سالگی تشخیص داده می‌شود. مطالعه حاضر به منظور مقایسه امواج الکتروآنسفالوگرافی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس و افراد سال...

متن کامل

اثر ورزش هوازی بر اندکسهای آهن بدن در افراد سالم و بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

چکیده مقدمه: اضافه بار آهن بیماران تالاسمی ماژور مهمترین مشکل درمانی این بیماران است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ورزش هوازی استاندارد بر اندکسهای آهن بیماران تالاسمی ماژور و تابلوی آهن افراد سالم شهر سنندج در سال 1378 انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه به روش نیمه تجربی (Quasi-experimental) بوده و نمونه شامل 32 نفر بیمار تالاسمی ماژور و 30 نفر افراد سالم از هر دو جنس در محدوده سنی 8 تا ...

متن کامل

مقایسه‌ی رگه‌های شخصیتی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر، بیماری التهاب روده و افراد سالم

پژوهش حاضر با هدف مقایسه رگه­های شخصیتی افراد مبتلا به سندرم روده­ی تحریک­پذیر (IBS)، بیماری التهاب روده (IBD) و افراد سالم اجرا گردید. در این مطالعه علی مقایسه­ای، 90 نفر (30 نفر بیمار مبتلا به IBS، 30 نفر بیمار مبتلا به IBD و 30 نفر سالم) با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه ROM-II توسط پزشک متخصص گوارش برای بیماران IBS و IBD تکمیل گردید. همه افراد در گروه­های IBS و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 57

صفحات  39- 44

تاریخ انتشار 2006-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021