مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی دو روش رادیوگرافی عادی و دیجیتال در تحلیلهای خارجی ریشه

نویسندگان

  • جناب, دکتر لیلا
  • ساریخانی, دکتر سوده
  • مشفقی, دکتر مهکامه
چکیده

  مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی دو روش رادیوگرافی عادی و دیجیتال در   تحلیلهای خارجی ریشه       دکتر مهکامه مشفقی1 - دکتر لیلا جناب2 - دکتر سوده ساریخانی3 - دکتر سیما نیک نشان 4   1- سرپرست و استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   2- دندانپزشک   3- دستیار تخصصی گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   4- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی     چکیده   زمینه و هدف : از آنجا که تحلیل خارجی ریشه در کلینیک قابل تشخیص نیست، بررسی رادیوگرافیک در تشخیص آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مطالعه مقایسه کارایی تشخیص رادیوگرافی معمولی با رادیوگرافی دیجیتال در کشف تحلیل خارجی ریشه می‌باشد .   روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، 39 دندان شامل ده دندان قدامی -شش کانین -هشت پرمولر-پنج مولر بالاو ده مولرپایین) خارج شده انتخاب شدند. به جز ریشه پالاتال مولرهای بالا، تمام ریشه‌ها به دو قسمت کرونالی و اپیکالی تقسیم و نیمی از این نواحی به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و در نیمه دیگر به طور تصادفی حفراتی با فرزهای روند 2/1،2و 4 در سطح باکال ایجاد گردید. از هر دندان در سیستم دیجیتال CCD و فیلم رادیوگرافی (با سرعت (E گرافی تهیه شد. رادیوگرافی‌ها یک بار با زاویه افقی صفر و یک بار با زاویه افقی بیست درجه تهیه شدند. در نهایت شش دسته تصویر شامل تصاویر رادیوگرافی معمولی با زاویه افقی صفر و بیست درجه، رادیوگرافی دیجیتال با زاویه افقی صفر و بیست درجه و تصاویر رادیوگرافی دیجیتال با بهبود تصویر با زاویه افقی صفر و بیست درجه توسط سه مشاهده‌گر، شامل دو متخصص رادیولوژی دهان و فک و یک اندودنتیست ارزیابی شد. رادیوگرافی‌های معمولی با ذره‌بین با بزرگنمایی دو مشاهده شدند. یافته‌های حاصله توسط آزمون نسبتها مورد تحلیل آماری قرار گرفت .   یافته‌ها: بیشترین حساسیت مربوط به رادیوگرافی معمولی با بزرگنمایی دو بود. در بین حساسیت روشهای رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی دیجیتال با امکان بهبود تصویر تفاوت محسوسی دیده نشد. بیشترین ویژگی مربوط به رادیوگرافی معمولی با بزرگنمایی دو و رادیوگرافی دیجیتال با امکان بهبود تصویر در مرتبه بعدی بود. مزیالی کردن اشعه باعث افزایش حساسیت و کاهش ویژگی در هر سه تکنیک شد. با مزیالی کردن اشعه دقت تشخیص روشهای رادیوگرافی دیجیتال افزایش یافت اما در دقت تشخیص دو روش دیگر بهبودی حاصل نشد. میزان توافق بین روشهای رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی دیجیتال با امکان بهبود تصویر بیشتر بود. (68/0= K )   نتیجه‌گیری: در تشخیص تحلیل خارجی ریشه کارایی رادیوگرافی معمولی با بزرگنمایی دو بیشتر از رادیوگرافی‌های دیجیتال است .   کلید واژه‎ها: تحلیل – رادیوگرافی دیجیتال – رادیوگرافی معمولی   وصول مقاله: 10/10/1390 /138 اصلاح نهایی: 14/2/1391 پذیرش مقاله: 9/9/1391 /1385   نویسنده مسئول : دکتر سیما نیک نشان، گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   e.mail: sima_nikneshan@yahoo.com

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی دو روش رادیوگرافی عادی و دیجیتال در تحلیلهای خارجی ریشه

مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی دو روش رادیوگرافی عادی و دیجیتال در   تحلیلهای خارجی ریشه       دکتر مهکامه مشفقی1 - دکتر لیلا جناب2 - دکتر سوده ساریخانی3 - دکتر سیما نیک نشان 4   1- سرپرست و استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   2- دندانپزشک   3- دستیار تخصصی گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ش...

متن کامل

مقایسه کارایی تشخیصی رادیوگرافی های معمولی، دیجیتال و CBCT در تشخیص تحلیل های خارجی ریشه

Background and Aim: Since the external root resorption is not detectable clinically, therefore radiographic examination is very important for diagnose, Therefore, the purpose of this study is to compare the diagnostic efficiency of conventional, digital and CBCT radiography in detecting of external root resorption. Materials and Methods: In this descriptive-analytic study, after radiographic a...

متن کامل

ارزیابی و مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال

زمینهوهدف: ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب د ر کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال براساس مشاهده رادیولوسنسی در ناحیه پر ی اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال...

متن کامل

بررسی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال PSP در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه

  بررسی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال PSP در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه       دکتر ساندرا مهرعلیزاده1- دکتر سحر محمدی2- دکتر احمدرضا طلائی‌پور3- دکتر پیمان مهرورزفر4 - دکتر مریم میرزایی5   1- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران   2- متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت شعبه بین الملل دان...

متن کامل

مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی­های راجعه می­باشد. پوسیدگی­های ثانویه یکی از مهمترین دلایل تعویض ترمیم­ها می­باشند. رادیوگرافی ها روشهایی مناسب و عالی جهت تشخیص پوسیدگی هایی هستند که از نظر بالینی آشکار نمی باشند. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، در سطوح پروگزیمال 52 دندان پر...

متن کامل

بررسی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال psp در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه

بررسی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال psp در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه       دکتر ساندرا مهرعلیزاده1- دکتر سحر محمدی2- دکتر احمدرضا طلائی پور3- دکتر پیمان مهرورزفر4 - دکتر مریم میرزایی5   1- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران   2- متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت شعبه بین الملل دانشک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  95- 100

تاریخ انتشار 2013-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021