مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26

نویسندگان

  • اکبر فلاح رستگار دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • مریم جاویدی استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • پری قاضیانی استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده

مقدمه یکی از عوامل مهم در درمان ریشه موفق، ایجاد سیل آپیکالی مناسب می باشد که بوسیله گوتاپرکا و سیلر بدست می آید. نظر به اینکه مطالعات مربوط به قدرت سیل کنندگی سیلرها دارای نتایج ضد و نقیض می باشد و درباره سیل آپیکالی سیلر Roth ارائه شده در بازار ایران تاکنون تحقیقی به عمل نیامده است، برآن شدیم که میزان سیل آپیکالی این سیلر با سیلرهای رایج Tubli-seal, ZOE و AH26 مقایسه نمائیم. مواد و روش ها  در این مطالعه از 100  دندان تک ریشه انسان که بتازگی کشیده شده بودند استفاده گردید. پس از قطع تاج از ناحیه CEJ و تعیین طول کارکرد، آماده سازی کانالها بروش passive-step back و استفاده از فایل patency انجام شد. دندانها بطور اتفاقی به 4 گروه 20 تایی از نظر نوع سیلر و 2 گروه ده تایی جهت کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. برای همه کانالها گوتای اصلی  مناسب انتخاب گردید. درگروه های 20 تایی در هنگام پرکردن بطریق تراکم جانبی، 4 نوع سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 و سیلر Roth ایرانی استفاده گردید. قسمت کرونالی با تهیه حفره دو میلیمتری با آمالگام پرشد. در گروه کنترل مثبت از سیلر استفاده نگردید. تمام دندانها پس از آماده شدن، بمدت 72 ساعت در حرارت 37  درجه سانتیگراد و رطوبت 100% در انکوباتور نگهداری شدند و پس از خشک شدن  تمام سطح آنها به جز 2 میلیمتری آپیکال توسط دو لایه لاک ناخن و سپس موم چسب پوشانده شد. در گروه کنترل منفی تمام سطح دندان با این مواد پوشانده شد.  جهت آزمایش نشت از ناحیه آپیکال از جوهر هندی  با PH 2/6  استفاده گردید. پس از برش طولی دندانها در جهت طولی و خارج کردن گوتاپرکا،   اندازه گیری نفوذ رنگ توسط استریومیکروسکپ با دقت صدم میلیمتر انجام شد. یافته ها یافته ها نشان داد که  در گروه  کنترل مثبت نفوذ رنگ بطور کامل انجام گرفته بود و در گروه کنترل منفی هیچگونه نفوذ رنگ مشاهده نگردید که صحت آزمایش را تائید می نماید. با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و تست دانکن میزان نفوذ رنگ در گروه کنترل مثبت تفاوت معنی داری با سایر گروه ها نشان داد(P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت اپیکالی سه نوع سیلر ZOE, Roth's 801, AH26 در پر کردن کانالهای دندان

زمینه و هدف: یکی از مهمترین مراحل درمانهای اندودانتیک پر کردن کانال می ‌باشد. در این مرحله بایستی فضای آماده شده کانال به منظور جلوگیری از ریزنشت مجدد؛ بطور کامل و سه بعدی پر شده و کاملا مهر و موم گردد. تحقیقات نشان داده ‌اند که گوتاپرکا به تنهایی نمی ‌تواند کانال را سیل نماید لذا به یک ماده کمکی به نام سیلر نیاز می‌ باشد.سالهاست که در اکثر دانشکده‌ های دندانپزشکی و مراکز درمانی کشور از ترکیب پ...

متن کامل

مقایسه سیل آپیکال سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal در پر کردن کانال به روش تراکم جانبی

مقدمه: سیل آپیکالی مناسب نقش مهمی در موفقیت درمان کانال ریشه دارد. شایع‏ترین علت شکست درمان ریشه را فقدان سیل آپیکالی مناسب دانسته اند. هدف این مطالعه مقایسه سیل آپیکالی سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal با هم و با گروه‏های کنترل منفی و مثبت به روش Dye Penetration در شرایط آزمایشگاهی بود.         مواد و روش‏ها: تعداد 110 عدد دندان کشیده شده سانترال بالای انسان که پس از کشیده شدن ...

متن کامل

بررسی فعالیت ضدمیکروبی سه نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه (ZOE؛ AH26 و Dorifill)

زمینه و هدف: خاصیت ضد میکروبی سیلرهای مورد استفاده در درمان ریشه، یکی از خصوصیاتی است که می تواند در بالا بردن میزان موفقیت درمان ریشه تاثیر داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ضدمیکروبی سه سیلر ZOE، AH26 و Dorifill بر روی دو باکتری استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک میوتانس در دو حالت بلافاصله پس از تهیه و یک هفته پس از مخلوط کردن بود.روش بررسی: جهت انجام این مطالعه تجربی، باکتریهای مور...

متن کامل

بررسی ریزنشت توانایی مهروموم‌کنندگی ضخامت‌های مختلف پرکردگی مستقیم (ارتوگرید) MTA آپیکال در مقایسه با گوتاپرکا همراه با سیلر AH26

Background and Aims: The purpose of this study was to evaluate the sealing ability of different thicknesses of orthograde MTA plugs in comparison with 5 mm gutta-percha. Materials and Methods: Fifty extracted single rooted human teeth were collected. After root canal preparation, the samples were randomly divided into 4 experimental (n=10) and two control groups (n=5). In group 1, the apical 5...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت باکتریایی بعد از تهیه فضای پست در کانال ریشه پرشده با گوتاپرکا و سیلر AH26 یاDorifil

Introduction & Objective: The success of root canal therapy depends on the ability to establish and maintain an apical seal, therefore, it is important, that post space preparation do not disrupt the integrity of the apical seal. The purpose of this study was to compare the effect of immediate versus delayed post space preparation on the apical seal using AH26 and Dorifil sealers. Materials...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره شماره 3,4

صفحات  144- 149

تاریخ انتشار 2003-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022