مقایسه اثربخشی داروی سیتی‌کولین با دارونما در درمان بیماران مبتلا به سکته مغزی

نویسندگان

  • درویش, مهسا دستیار نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

Background and Objective: Evidence is indicative of the positive effect of citicoline administration in stroke patients; however, there are controversies over this issue. Regarding this, the present study was conducted to investigate the efficacy of citicoline in acute stroke patients. Materials and Methods: This randomized clinical trial was conducted on 160 patients with hemorrhagic and ischemic stroke. The participants were randomly assigned into two groups of intervention and control. The intervention group daily received 1 g citicoline injections for 10 days, in addition to the standard therapy. The baseline severity of the disease was determined by the National Institutes of Health Stroke Scale, and the outcome of the disease was assessed using the Modified Rankin Scale and Barthel Index on the 1st, 10th, and 90th days post-intervention. Statistical analysis was performed using Stata software (version 11.1). P-value less than 0.05 was considered statistically significant. Results: According to the results, there was no significant difference between the two groups in terms of gender, mean age, hypertension, diabetes, smoking, hyperlipidemia, and mortality after stroke (P>0.05). Regardless of the type of stroke, the severity of the disease decreased over time in both groups. However, at the end of the study (the 90th day), the intervention group had lower disease severity, compared to the control group (P<0.05). In terms of the ischemic stroke patients, the severity of the disease was significantly lower in the intervention group on the 90th day, compared to that in the control group. Conclusion: Based on the findings of this study, the use of citincoline in acute stroke patients exerted no significant effect in the disease treatment in the short term. However, the long-term administration of this medication could result in significant impacts on the treatment of the patients, especially those with ischemic stroke, and improvement of their efficacy. &nbsp;

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

  مقدمه: سربرولایزین که یک فرآورده دارویی از نوروپپتید با وزن مولکولی پایین و آمینواسیدهای آزاد است، نشان داده شده که تاثیر بسزایی بر سمیت عصبی، مهار تشکیل رادیکال ‌ های آزاد، فعال سازی میکروگلیا و به علاوه فعالیت نوروتروفیک، ایجاد جوانه نورونی، بهبود عمر سلولی و تحریک نوروژنزبه دنبال سکته مغزی دارد.ما بر آن شدیم تا اثر این دارو را در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد ایسکیمیک بکار گرفته و نتایج آ...

مقدمه : سربرولایزین که یک فرآورده دارویی از نوروپپتید با وزن مولکولی پایین و آمینواسیدهای آزاد است، نشان داده شده که تاثیر بسزایی بر سمیت عصبی، مهار تشکیل رادیکال های آزاد، فعال سازی میکروگلیا و به علاوه فعالیت نوروتروفیک ، ایجاد جوانه نورونی، بهبود عمر سلولی و تحریک نوروژنزبه دنبال سکته مغزی دارد.ما بر آن شدیم تا اثر این دارو را در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد ایسکیمیک بکار گرفته و نتایج آن ...

زمینه و هدف: سکتۀ مغزی سومین علت مرگ در جهان و شایع ترین علت ناتوانی در افراد مسن می باشد.آلبومین به-عنوان درمان مبتلایان به سکتۀ مغزی استفاده می شود. هدف این مطالعه، بررسی اثر آلبومین بر روند بهبود عملکرد بالینی بیماران سکتۀ حاد ایسکمیک می‌باشد. روش بررسی: مطالعه به روش دو سوکور انجام شد. 139 بیمار مبتلا به سکتۀ حاد ایسکمیک که حداکثر 5 ساعت از وقوع سکتۀ آنها ...

سابقه و هدف: در کنار اقدامات درمانی حمایتی معمولی جهت کاهش مشکلات بیماران مبتلا به سکته های مغزی (CVA)، اقدامات درمانی مکملی چون ماساژ درمانی نیز کاربرد دارد که جزء یکی از مهم ترین اقدامات پرستاری محسوب می شود .هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر میزان فشار خون و سطح اضطراب در بیماران مبتلا به CVA بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی با طرح دو گروهی، دو مرحله ای، موازی و آینده نگر روی 50 بی...

مقدمه: سربرولایزین که یک فرآورده دارویی از نوروپپتید با وزن مولکولی پایین و آمینواسیدهای آزاد است، نشان داده شده که تاثیر بسزایی بر سمیت عصبی، مهار تشکیل رادیکال های آزاد، فعال سازی میکروگلیا و به علاوه فعالیت نوروتروفیک، ایجاد جوانه نورونی، بهبود عمر سلولی و تحریک نوروژنزبه دنبال سکته مغزی دارد.ما بر آن شدیم تا اثر این دارو را در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد ایسکیمیک بکار گرفته و نتایج آن را...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود