مقایسه اثربخشی رویکرد متمرکز بر‌هیجان و طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر سبک های دلبستگی زنان دچار دلزدگی زناشویی

نویسندگان

  • محمد رضا بیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، گروه روان شناسی، اندیمشک، ایران.
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی رویکرد متمرکز بر‌هیجان و طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر سبک‌های دلبستگی(ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) زنان دچار دلزدگی زناشویی منطقه 3 شهر تهران بود. از جامعه مذکور 45 نفر زن با روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن و شیور (1987) استفاده شد. مداخله آموزشی هر دو روش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد . تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره ،تحلیل کواریانس یک متغیره و آزمون تعقیبی بنفرونی انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو رویکرد متمرکز بر هیجان و طرحواره درمانی بر سبک‌های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا تاثیر دارد . نتیجه مقایسه دو رویکرد نیز نشان داد که رویکرد متمرکز برهیجان بر سبک‌های دلبستگی زنان دچار دلزدگی زناشویی موثرتر از طرحواره درمانی است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی ناایمن در افراد وابسته به هروئین

Objectives: The aim of this study was to determine the effectiveness of schema therapy in early maladaptive schemas and insecure attachment styles in heroin-dependent men. Method: A quasi-experimental research design along with pre-test/ post-test and control group was employed for the conduct of this study. The number of 44 male heroin patients was selected and randomly assigned to two experim...

متن کامل

اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان شرکت کننده در کلاس‌های روان‌شناسی خانه سلامت شهرداری منطقه 5 تبریز بودند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش در دسترس همراه با تصادفی ساده بود. ابتدا پرسشنامه اضطراب بک، در میان 70 نفر از زنان دارای مشکلات روانی و جسمانی ح...

متن کامل

اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو رویکرد طرحواره‌درمانی و دلبستگی‌درمانی بر سبک‌های دلبستگی می‌باشد. روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی بوده، که در آن از طرح‌ پیش ‌آزمون- پس آ زمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری کلیه دانشجویان در مرحله عقد دانشگاه کردستان بود، که برای ازدواج دانشجویی در واحد ازدواج دانشجویی دفتر نهاد رهبری آن دانشگاه ثبت‌نام کرده بودند. روش نمونه‌گیری به صورت در دست...

متن کامل

اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل

مهم ترین عامل تحکیم و ثبات یا تزلزل و فروپاشی خانواده، چگونگی رابطه ها و داد و ستد عاطفی میان اعضای خانواده، به ویژه زن و شوهرهاست که تحت تاثیر باورهایی که در طول زندگی به خصوص دوران کودکی کسب کرده اند. لذا این پژوهش با هدف تبیین میزان تاثیر طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متاهل انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه ازمایشی(پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) و جامعه آماری شامل کلیه زنانی ...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل شهرستان رامیان

چکیـده پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل انجام گرفته است. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی بیانگر اثربخشی رویکرد فوق بر دلزدگی زناشویی و فرضیه های فرعی بیانگر اثر بخشی رویکرد فوق بر از پا افتادگی جسمی، عاطفی و روانی و همچنین بیانگر وجود تفاوت در اثر بخشی این رویکرد با توجه به میزان تحصیلات ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 45

صفحات  7- 23

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023